Неделя, 31 Май 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
39
166
282

-116
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1681
1455
1524

-69

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 067 836


КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРИЗОВКАР - 15.03.2019г. Печат

П Р О Т О К О Л

 

в изпълнение на  ЗАПОВЕД  № РД-11-17/07.02.2019 г.

 

Днес, 15.03.2019 г. от 10.00 часа, в Зала № 1 на  Административен съд – Кърджали, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВИКТОР ДИНЕВ АТАНАСОВ – съдия в  Административен съд    Кърджали;

ЧЛЕНОВЕ:

1. МАРЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА – съдебен администратор в Административен съд – Кърджали;

2. ПАВЕЛ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ – призовкар в Административен съд – Кърджали.

 

На Комисията е поставена задача:

 

Да проведе конкурса по обявения в т. 7 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на административния ръководител-председател на Административен съд – Кърджали, начин, като класира само успешно издържалите конкурса. За резултатите от класирането да състави протокол, съгласно обявените условия, като представи същия на административния ръководител-председател на Административен съд – Кърджали в 3-дневен срок от приключване на конкурса, ведно с документите на класираните кандидати. Протоколът с крайния резултат, във същия срок, да се публикува и на интернет страницата на съда.

С протокол от 27.02.2019 г., Комисията – назначена  със  заповед  № РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали е допуснала до участие във втория етап на конкурса – събеседване, само един кандидат – РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ КОЛАЧЕВ, който се явява на втория етап от конкурса.

Във втория етап, съгласно т. 8 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, кандидатът ще бъде оценяван от всеки член на комисията, по петобалната система, като крайната оценка ще представлява средноаритметичен сбор от получените оценки.

Комисията е изготвила и приела Критерии, по които ще оценява кандидата за Въпроси свързани с длъжността и Общи въпроси за: комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивация на кандидата. Също така предварително е подготвила 12 /дванадесет/ въпроса с характера на тест, относими към длъжността „Призовкар”, на които даде възможност на кандидата, в рамките на 10 /десет/ минути, да отговори, чрез заграждане на верните отговори.

Чрез задаване на общи въпроси, кандидатът отговори устно на зададените му въпроси относно комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивацията му за работа за длъжността „Призовкар”, след което същият бе изведен от конкурсната стая, до обявяване на резултата от конкурса.

Видно от тестовите отговори на кандидата, Комисията констатира, че същият  напълно познава длъжностните си задължения и Правилника за администрацията в съдилищата.  

На тестовите отговори беше поставена обща оценка, съгласно приетите Критерии от Комисията.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, Комисията установи, че кандидатът притежава необходимите за заемане на длъжността качества: комуникативност, организираност, лоялност и умение за работа в екип.

На всеки отговор, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по петобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените такива, посочени в табличен вид:

 

№ ПО РЕД

ИМЕ НА КАНДИДАТА

1.

2.

ОБЩА СРЕДНА ОЦЕНКА

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

 

РУМЕН

ВАЛЕНТИНОВ

КОЛАЧЕВ

 

5

5

5

5

5

                 

 

Въз основа на проведения конкурс, Комисията

 

Р Е Ш И:

 

Класира кандидата Румен Валентинов Колачев на първо място.

Комисията покани кандидата Румен Валентинов Колачев в конкурсната зала и  в негово присъствие обяви резултата от проведения конкурс.

Протоколът от крайния резултат на конкурса, да се публикува на интернет страницата на Административен съд – Кърджали, незабавно, след неговото изготвяне.

На основание чл. 144 от ПАС, настоящият протокол да се представи на Председателя на административен съд – Кърджали, ведно с документите на класирания кандидат.

 

Комисията приключи работата си в 10.35 часа.

 

 

                    КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/В. АТАНАСОВ /

 

ЧЛЕНОВЕ:         

1.                        /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

2.                        /п/

/П. ГОСПОДИНОВ/

 

 

Последна промяна от Петък, 15 Март 2019г. 15:25ч.
 
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТ КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПРИЗОВКАР - 27.02.2019г. Печат
 

 

 

С П И С Ъ К 

 

НА НЕДОПУСНАТ  КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРИЗОВКАР”

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

Днес, 27.02.2019г. от 14.30 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали и в изпълнение на същата заповед, Комисията единодушно


Р   Е   Ш   И  :

 

НЕ ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за заемане на длъжността „Призовкар” в Административен  съд – Кърджали лицето:

 

 

1.     ГЮЛШЕН МЕСТАН АХМЕД

 

 ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ: Комисията констатира, че към представените документи, кандидатът, не е приложил копие на личната си карта и е представил неподписана саморъчно автобиография, въпреки изричното изискване за саморъчно подписване на автобиографията от кандидата. В тази връзка, комисията намира, че представените документи не отговорят напълно на изискванията по т. 6 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на административния ръководител-председател на Административен съд - Кърджали.

В 7-дневен срок от публикуването на списъка, недопуснатия кандидат може да направи възражение пред административния ръководител-председател на Административен съд - Кърджали.

Настоящият списък е публикуван на 27.02.2019г. на таблото за обяви в сградата на Административен съд – Кърджали и в интернет страницата на съда.

 

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/В. АТАНАСОВ /

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

 

2. /п/

/П. ГОСПОДИНОВ/

 

 
СПИСЪК НА ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПРИЗОВКАР - 27.02.2019г. Печат

С П И С Ъ К 

 

НА ДОПУСНАТ  КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРИЗОВКАР”

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

Днес, 27.02.2019г. от 14.30 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали и в изпълнение на същата заповед, Комисията единодушно


Р   Е   Ш   И  :

 

ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса – събеседване с кандидата, за заемане на длъжността „Призовкар” в Административен  съд – Кърджали лицето:

 

1.      РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ КОЛАЧЕВ

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА  ДОПУСНАТИЯ КАНДИДАТ!

 

Конкурсът за обявената длъжност е насрочен за 15.03.2019 год., от 10.00 часа, в сградата на Административен съд – Кърджали, ул. Булаир №12, ет. I, Зала № 1.

 

Настоящият списък е публикуван на 27.02.2019г. на таблото за обяви в сградата на Административен съд – Кърджали и в интернет страницата на съда.

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/В. АТАНАСОВ /

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

 

2. /п/

/П. ГОСПОДИНОВ/

 

 

 

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА "ПРИЗОВКАР" - 18.01.2019г. Печат
Петък, 18 Януари 2019г. 08:22ч.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Кърджали обявява конкурс за заемане на една свободна щатна бройка за длъжността “ПРИЗОВКАР“. Кратко описание на длъжността “Призовкар”: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на процесуалните закони; невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това; връчването, начина, както и всички действия във връзка с връчването се удостоверяват с подпис върху личния щемпел на призовкаря, на който са изписани трите му имена. Кандидатите следва да отговарят на посочените изисквания: Минимални и нормативно определени изисквания: по чл. 136 ПАС – да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ; да има завършено средно образование. Допълнителни специфични изисквания:познания и умения по приемане, предаване и съхранение на съдебна документация; отлични комуникативни умения и способност за работа в екип и работа с граждани; познания по ЗСВ в частта за съдебната администрация, Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС и по процесуалните закони АПК, ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа; най-малко 3 години общ трудов стаж. Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността „призовкар“ – 585,00 лв. - (560 лв. + 25 лв. ранг).  Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /по образец/; декларация във връзка с чл. 136, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ПАС /по образец/;  декларация във връзка с чл. 137, ал. 1 ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/; копия на документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации; автобиография /CV/ - саморъчно подписана;  копие на лична карта; медицинско свидетелство за работа /със заверка, че кандидатът не страда от психични заболявания/; копия на документи, представени по желание на кандидата – удостоверения, сертификати, препоръки от предишни работодатели; пълномощно за подаване на документи, в случай че не се подават лично от кандидата. Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”. Проверката на наличието на изискуемите документи и допускането до участие на кандидатите в конкурса се извършва преди провеждането му от комисия, назначена със заповед на Председателя на Административен съд – Кърджали, съобразно чл. 139, ал. 1 ПАС. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и на недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците, както и други съобщения във връзка с конкурса, се обявяват на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на съда, и се публикуват в интернет страницата на съда, не по-късно от 14 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седмодневен срок от обявяване на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок, като жалбата не спира конкурсната процедура. Начин на провеждане на конкурса: I етап: проверка на документите по чл. 142, ал. 1 ПАС. II етап: събеседване с кандидата за проверка на познанията по ЗСВ в частта за съдебната администрация, Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ и изискванията на процесуалните закони – АПК, ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа. Във втория етап кандидатите ще бъдат оценявани от всеки член на комисията, назначена със заповед на Председателя на Административен съд – Кърджали, по петобалната система, като крайната оценка ще представлява средноаритметичен сбор от получените оценки. При равни най-високи оценки на няколко кандидата, комисията провежда повторно събеседване с тези кандидати. Въз основа на проведения конкурс комисията оформя протокол с резултатите и класира успешно издържалите конкурса. Трудово правоотношение възниква с класирания на първо място кандидат. Място за подаване на документите: Административен съд – Кърджали, ул.“Булаир“ № 12, ет. 1  стая № 9 „Регистратура“. Образците на изискуемите документи – Заявление за участие в конкурса, Декларация по чл. 136, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ПАС и Декларация по чл. 137, ал. 1 от ПАС, кандидатите могат да бъдат изтеглени от интернет – страницата на Административен съд – Кърджали: http://admcourt-kj.com/, секция „Конкурси”. Кандидатите, подали заявление за участие в конкурса и/или декларации, които не са по утвърдените образци, не се допускат до събеседване. Типовата длъжностната характеристика за длъжността „призовкар”, е публикувана на интернет – страницата на Административен съд – Кърджали: http://admcourt-kj.com/, секция „Конкурси”. Кандидатите подават документите си в служба „Регистратура“ на Административен съд – Кърджали, ет. 1 стая № 9, в тридесет дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен всекидневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.

            Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.

 

Обявата е публикувана във в-к  “Родопи“, бр.503/18.01.2019г.

 
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР" I СТЕПЕН - 13.03.2014г. Печат

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д    К Ъ Р Д Ж А Л И

 

ПРОТОКОЛ

 

в изпълнение на  ЗАПОВЕД  № РД-11-07/20.02.2014 г.

 

 

Днес, 13.03.2014 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със ЗАПОВЕД  № РД-11-07/20.02.2014 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, относно провеждане на втория етап от конкурса – събеседване с допуснатия кандидат за заемане на длъжността „Системен администратор І степен” в Административен съд - Кърджали, със задача да оцени кандидата, съобразно минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно Заповед №РД-11-34/25.10.2012г. на Председателя на Административен съд – Кърджали.

 

Комисията е в състав:

 

Председател:   АЙГЮЛ АПТУЛА ШЕФКИСъдия в Административен съд – Кърджали;

 

Членове:

1.  ПЕНКА КОЛЕВА КОСТОВА Съдия в Административен съд – Кърджали

2.  МАРЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА – Съдебен администратор в Административен съд – Кърджали.

 

С протокол от 26.02.2014 г., Комисията – назначена  със  заповед № РД-11-06/20.02.2014 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали е допуснала до участие във втория етап на конкурса – събеседване с кандидата АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ, който се яви на втория етап от конкурса на 13.03.2014 г. в 13.30 часа, в стая №22.

Комисията, която е изготвила и приела Критерии с предварително подготвени писмени въпроси и начинът им на оценяване, предостави на кандидата възможност да отговори писмено на 2/два/ въпроса, относими към длъжността му в органа на съдебната власт и на 22/двадесет и два/ въпроса с характера на тест и 2/два/ отворени въпроса, относими към компютърната грамотност на кандидата. Освен това критерии за оценяване в този етап на конкурса са: комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивация на кандидата чрез задаване на общи въпроси.

Кандидатът отговори писмено на поставените му въпроси и устно на зададените му такива, след което същият бе изведен от конкурсната стая, до обявяване на резултата от конкурса.

Видно от писмените отговори на кандидата, Комисията констатира, че същият  напълно познава длъжностните си задължения и Правилника на съдебната администрация, както и това че компютърната му грамотност е на отлично ниво.  

На всеки отговор от писмените въпроси, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

На тестовите въпроси беше поставена обща оценка, съгласно приетите Критерии от Комисията.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, Комисията установи, че кандидатът притежава необходимите за заемане на длъжността качества: комуникативност, организираност, лоялност и умение за работа в екип.

На всеки отговор, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

 

№ ПО РЕД

ИМЕ НА КАНДИДАТА

1.

2.

3.

ОБЩА СРЕДНА ОЦЕНКА

І

ІІ

І

ІІ

ІІІ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ

5

6

5

6

6

5

6

5

6

5

5

6

6

6

5

5

5.50

 

 

Въз основа на проведения конкурс, Комисията

 

Р Е Ш И:

 

Класира кандидата Александър Атанасов Димов на първо място.

Комисията покани кандидата Александър Димов в конкурсната стая и  в негово присъствие обяви резултата от проведения конкурс.

Протоколът от крайния резултат на конкурса да се публикува на интернет страницата на Административен съд – Кърджали, незабавно, след неговото изготвяне.

На основание чл. 140 от ПАС, настоящият протокол да се представи на Председателя на административен съд – Кърджали, ведно с документите на класирания кандидат.

 

КОМИСИЯ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

/А. ШЕФКИ/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/

/ П. КОСТОВА/

2. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 6 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали