Събота, 28 Ноември 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
368
480
427

+53
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2722
2688
2876

-188

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 131 153


СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТ КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ПРИЗОВКАР - 27.02.2019г. Печат
 

 

 

С П И С Ъ К 

 

НА НЕДОПУСНАТ  КАНДИДАТ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„ПРИЗОВКАР”

 

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

Днес, 27.02.2019г. от 14.30 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали и в изпълнение на същата заповед, Комисията единодушно


Р   Е   Ш   И  :

 

НЕ ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за заемане на длъжността „Призовкар” в Административен  съд – Кърджали лицето:

 

 

1.     ГЮЛШЕН МЕСТАН АХМЕД

 

 ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ: Комисията констатира, че към представените документи, кандидатът, не е приложил копие на личната си карта и е представил неподписана саморъчно автобиография, въпреки изричното изискване за саморъчно подписване на автобиографията от кандидата. В тази връзка, комисията намира, че представените документи не отговорят напълно на изискванията по т. 6 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на административния ръководител-председател на Административен съд - Кърджали.

В 7-дневен срок от публикуването на списъка, недопуснатия кандидат може да направи възражение пред административния ръководител-председател на Административен съд - Кърджали.

Настоящият списък е публикуван на 27.02.2019г. на таблото за обяви в сградата на Административен съд – Кърджали и в интернет страницата на съда.

 

 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/В. АТАНАСОВ /

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

 

2. /п/

/П. ГОСПОДИНОВ/

 

 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 15 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали