Вторник, 21 Май 2019г.

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
158
249
128

+121
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
407
1672
2024

-352

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 1 976 684

СТАТИСТИКА

В момента има 30 посетители в сайта


ЗАПОВЕД № РД-11-35/12.11.2012 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМ. СЪД КЪРДЖАЛИ - СПИРАНЕ НА КОНКУРС Печат

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д – К Ъ Р Д Ж А Л И

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД - 11- 35

гр. Кърджали, 12.11.2012 г.

 

На основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, в изпълнение на Решение по Допълнителна точка 1 от Протокол №48 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.11.2012 год.,  във връзка с обявения конкурс за съдебен служител в Административен съд – Кърджали, със Заповед № РД-11-34/25.10.2012 г. на Председателя на съда,

 

ЗАПОВЯДВАМ :

 

                 СПИРАМ обявения конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността „Системен администратор І степен” в Административен съд – Кърджали, отпусната с решение по т.62.7.1 на Висшия съдебен съвет по Протокол №32/26.07.2012 г., обявен със Заповед № РД-11-34/ 25.10.2012 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали,  като обявата за конкурса е публикувана в местен всекидневник /бр.200 на в.”Нов живот”/ на 01.11.2012 г.

               

             Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Административен съд – Кърджали и да се обяви на информационното табло  във фоайето на Административен съд - Кърджали, както и да се уведоми Комисия „Съдебна администрация” на Висшия съдебен съвет, в изпълнение на допълнителна точка 1.2 от Протокол №48/08.11.2012 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

КЪРДЖАЛИ:  / п /

 

/ В.АТАНАСОВ /

 


 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали