Събота, 28 Ноември 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
374
480
427

+53
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2728
2688
2876

-188

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 131 158


КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА "ПРИЗОВКАР" - 18.01.2019г. Печат
Петък, 18 Януари 2019г. 08:22ч.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Кърджали обявява конкурс за заемане на една свободна щатна бройка за длъжността “ПРИЗОВКАР“. Кратко описание на длъжността “Призовкар”: Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари. Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, съгласно правилата на процесуалните закони; невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това; връчването, начина, както и всички действия във връзка с връчването се удостоверяват с подпис върху личния щемпел на призовкаря, на който са изписани трите му имена. Кандидатите следва да отговарят на посочените изисквания: Минимални и нормативно определени изисквания: по чл. 136 ПАС – да е български гражданин; да е навършил пълнолетие; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност; да не са налице обстоятелствата по чл. 137, ал. 1 ПАС, във връзка с чл. 107а, ал. 1 КТ; да има завършено средно образование. Допълнителни специфични изисквания:познания и умения по приемане, предаване и съхранение на съдебна документация; отлични комуникативни умения и способност за работа в екип и работа с граждани; познания по ЗСВ в частта за съдебната администрация, Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС и по процесуалните закони АПК, ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа; най-малко 3 години общ трудов стаж. Минимален размер на основната месечна заплата, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на съдебната власт: за длъжността „призовкар“ – 585,00 лв. - (560 лв. + 25 лв. ранг).  Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /по образец/; декларация във връзка с чл. 136, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ПАС /по образец/;  декларация във връзка с чл. 137, ал. 1 ПАС за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ /по образец/; копия на документи за придобита образователно – квалификационна степен и допълнителни квалификации; автобиография /CV/ - саморъчно подписана;  копие на лична карта; медицинско свидетелство за работа /със заверка, че кандидатът не страда от психични заболявания/; копия на документи, представени по желание на кандидата – удостоверения, сертификати, препоръки от предишни работодатели; пълномощно за подаване на документи, в случай че не се подават лично от кандидата. Копията на представените документи следва да бъдат саморъчно заверени от кандидата с „Вярно с оригинала”. Проверката на наличието на изискуемите документи и допускането до участие на кандидатите в конкурса се извършва преди провеждането му от комисия, назначена със заповед на Председателя на Административен съд – Кърджали, съобразно чл. 139, ал. 1 ПАС. До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания. Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и на недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията. В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Списъците, както и други съобщения във връзка с конкурса, се обявяват на таблото за обяви в централното фоайе на първия етаж в сградата на съда, и се публикуват в интернет страницата на съда, не по-късно от 14 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седмодневен срок от обявяване на списъците. Административният ръководител на съда се произнася окончателно в тридневен срок, като жалбата не спира конкурсната процедура. Начин на провеждане на конкурса: I етап: проверка на документите по чл. 142, ал. 1 ПАС. II етап: събеседване с кандидата за проверка на познанията по ЗСВ в частта за съдебната администрация, Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/ и изискванията на процесуалните закони – АПК, ГПК и НПК в частта, свързана с връчването на призовки и съдебни книжа. Във втория етап кандидатите ще бъдат оценявани от всеки член на комисията, назначена със заповед на Председателя на Административен съд – Кърджали, по петобалната система, като крайната оценка ще представлява средноаритметичен сбор от получените оценки. При равни най-високи оценки на няколко кандидата, комисията провежда повторно събеседване с тези кандидати. Въз основа на проведения конкурс комисията оформя протокол с резултатите и класира успешно издържалите конкурса. Трудово правоотношение възниква с класирания на първо място кандидат. Място за подаване на документите: Административен съд – Кърджали, ул.“Булаир“ № 12, ет. 1  стая № 9 „Регистратура“. Образците на изискуемите документи – Заявление за участие в конкурса, Декларация по чл. 136, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ПАС и Декларация по чл. 137, ал. 1 от ПАС, кандидатите могат да бъдат изтеглени от интернет – страницата на Административен съд – Кърджали: http://admcourt-kj.com/, секция „Конкурси”. Кандидатите, подали заявление за участие в конкурса и/или декларации, които не са по утвърдените образци, не се допускат до събеседване. Типовата длъжностната характеристика за длъжността „призовкар”, е публикувана на интернет – страницата на Административен съд – Кърджали: http://admcourt-kj.com/, секция „Конкурси”. Кандидатите подават документите си в служба „Регистратура“ на Административен съд – Кърджали, ет. 1 стая № 9, в тридесет дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса в местен всекидневник и на интернет страницата на съда, в рамките на работното време: от 9,00 ч. до 17,00 ч., включително последния ден от посочения срок.

            Резултатите за допускане до конкурса, оценка и класиране на кандидатите и друга информация, свързана с конкурса, се съобщават на участниците, чрез обявяването им на информационните табла и интернет страницата на съда.

 

Обявата е публикувана във в-к  “Родопи“, бр.503/18.01.2019г.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 4 от 10

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 11 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали