Събота, 28 Ноември 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
351
480
427

+53
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2705
2688
2876

-188

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 131 136


КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР" I СТЕПЕН - 13.03.2014г. Печат

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д    К Ъ Р Д Ж А Л И

 

ПРОТОКОЛ

 

в изпълнение на  ЗАПОВЕД  № РД-11-07/20.02.2014 г.

 

 

Днес, 13.03.2014 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със ЗАПОВЕД  № РД-11-07/20.02.2014 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, относно провеждане на втория етап от конкурса – събеседване с допуснатия кандидат за заемане на длъжността „Системен администратор І степен” в Административен съд - Кърджали, със задача да оцени кандидата, съобразно минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, съгласно Заповед №РД-11-34/25.10.2012г. на Председателя на Административен съд – Кърджали.

 

Комисията е в състав:

 

Председател:   АЙГЮЛ АПТУЛА ШЕФКИСъдия в Административен съд – Кърджали;

 

Членове:

1.  ПЕНКА КОЛЕВА КОСТОВА Съдия в Административен съд – Кърджали

2.  МАРЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА – Съдебен администратор в Административен съд – Кърджали.

 

С протокол от 26.02.2014 г., Комисията – назначена  със  заповед № РД-11-06/20.02.2014 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали е допуснала до участие във втория етап на конкурса – събеседване с кандидата АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ, който се яви на втория етап от конкурса на 13.03.2014 г. в 13.30 часа, в стая №22.

Комисията, която е изготвила и приела Критерии с предварително подготвени писмени въпроси и начинът им на оценяване, предостави на кандидата възможност да отговори писмено на 2/два/ въпроса, относими към длъжността му в органа на съдебната власт и на 22/двадесет и два/ въпроса с характера на тест и 2/два/ отворени въпроса, относими към компютърната грамотност на кандидата. Освен това критерии за оценяване в този етап на конкурса са: комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивация на кандидата чрез задаване на общи въпроси.

Кандидатът отговори писмено на поставените му въпроси и устно на зададените му такива, след което същият бе изведен от конкурсната стая, до обявяване на резултата от конкурса.

Видно от писмените отговори на кандидата, Комисията констатира, че същият  напълно познава длъжностните си задължения и Правилника на съдебната администрация, както и това че компютърната му грамотност е на отлично ниво.  

На всеки отговор от писмените въпроси, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

На тестовите въпроси беше поставена обща оценка, съгласно приетите Критерии от Комисията.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, Комисията установи, че кандидатът притежава необходимите за заемане на длъжността качества: комуникативност, организираност, лоялност и умение за работа в екип.

На всеки отговор, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по шестобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените.

 

№ ПО РЕД

ИМЕ НА КАНДИДАТА

1.

2.

3.

ОБЩА СРЕДНА ОЦЕНКА

І

ІІ

І

ІІ

ІІІ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ

5

6

5

6

6

5

6

5

6

5

5

6

6

6

5

5

5.50

 

 

Въз основа на проведения конкурс, Комисията

 

Р Е Ш И:

 

Класира кандидата Александър Атанасов Димов на първо място.

Комисията покани кандидата Александър Димов в конкурсната стая и  в негово присъствие обяви резултата от проведения конкурс.

Протоколът от крайния резултат на конкурса да се публикува на интернет страницата на Административен съд – Кърджали, незабавно, след неговото изготвяне.

На основание чл. 140 от ПАС, настоящият протокол да се представи на Председателя на административен съд – Кърджали, ведно с документите на класирания кандидат.

 

КОМИСИЯ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

/А. ШЕФКИ/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. /п/

/ П. КОСТОВА/

2. /п/

/М. ЙОРДАНОВА/
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 5 от 10

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 9 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали