Събота, 28 Ноември 2020г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
359
480
427

+53
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
2713
2688
2876

-188

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 131 143


КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ
ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР" I СТЕПЕН - 01.11.2012г. Печат
Четвъртък, 01 Ноември 2012г. 10:32ч.

 

О  Б  Я  В  А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА СЛУЖИТЕЛИ

 

В изпълнение на Заповед № РД-11-34/25.10.2012 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали е обявен конкурс за заемане на 1 щ.бр. за длъжността “Системен администратор І степен” при следните условия:

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността “Системен администратор І степен”: завършено  висше  образование  с  компютърна квалификация – магистър; познаване нормативната уредба и естеството на работа в съдебната система, отлични познания по компютърната техника и деловодни автоматизирани системи; експертни познания в системната и мрежовата администрация; минимум 5/пет/ години трудов стаж по специалността; владеене на английски език /писмено и говоримо/; дискретност, отговорност, лоялност; инициативност, оперативност, комуникативност, способност за работа в екип.

2. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на определените кандидати, които напълно отговарят на посочените изисквания.

В списъка на допуснатите кандидати ще бъде посочена датата на провеждане на конкурса, началния час и мястото на провеждането му.

Втори етап – събеседване с кандидатите.

3. Необходими документи:

За участие в конкурса кандидатите подават: Писмено заявление за участие в конкурса, с посочени трите имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка с кандидата; Заверено копие от документ за самоличност; Автобиография – тип СV; Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а,  ал.1 от КТ; Свидетелство за съдимост; Медицинско свидетелство за работа, заверено от Областен диспансер за психични заболявания; Медицинско свидетелство за работа от личния лекар; Заверено копие от документи за придобита образователна и квалификационна степен; Заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; Препоръки от предишен работодател /ако има такива/.

Кандидатите могат да подават и други документи, доказващи тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

При подаване на документите е необходимо да се представят и оригиналите!

4. Място на подаване на документи:

Всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. в сградата на Административен съд – Кърджали, ул. Булаир № 12, Регистратура - стая № 9, партерен етаж, срещу  входящ  номер.

Декларациите и типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност са  публикувани в Интернет-страницата на Административен съд – Кърджали.

5. Срок за подаване на документите:  30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата в местен ежедневник.

Информация  за  конкурса  може  да  получи  всеки желаещ от Административния секретар на съда - тел. 0361/58380.

6. Минималният размер на основната заплата за длъжността “Системен администратор І степен” е 819 лв., съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на осн.чл.341 от ЗСВ.

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Системният администратор отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника в съда; осигурява интегрирането на информационните системи; инсталира, конфигурира и поддържа работни станции; администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; извършва техническа поддръжка на наличния хардуер; отговаря за съхранението на натрупаната информация; извършва периодична актуализация на операционните системи  на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмните продукти; подпомага ги при възникване на проблеми при работата им със софтуера; поддържа и актуализира интернет страницата на съда.

 

 

Обявата е публикувана във в-к  “Нов живот “, бр.200/01.11.2012г.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 10

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ПОДРОБНО ТЪРСЕНЕ

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 8 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали