АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 31.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 199/2017 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 31.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №199/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Районен съд – Кърджали - Административно дело №199/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
2 Административно дело No 226/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Г.Р.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Р.Ю. от ***, против Заповед №1090/28.08.2017 г. издадена от кмета на община Кърджали, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 249/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Т.И. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №69/2017 год. по описа на Районен съд – Крумовград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Т.И. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 254/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ш.И.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Ш.И.Ш. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №708/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Ш.И.Ш. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 261/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.Б.И. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №799/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.Б.И. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 КАНД No 158/2017 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Я.Г.Г. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 100/ 14.07.2017 г., постановено по а.н.д. № 594/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно
В законна сила на 31.10.2017г.
7 КАНД No 161/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.О. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 101/ 06.07.2017 г., постановено по а.н.д. № 77/ 2017 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2017г.
8 КАНД No 169/2017 ЗАНН: ИАРА К.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 108/ 29.06.2017 г., постановено по а.н.д. № 572/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 28.10.2017г. до 30.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 194/2017 КСО Е.К.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № РПО-2153-08-33/11.07.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на Е.К.И. против разпореждане №2139-08-10/19.05.2017 г. на ръководител „ПО” в ТП НОИ Кърджали. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне в законоустановения срок по заявление вх.№2121-08-11/15.02.2017 г., подадено от Е.И., съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Кърджали да заплати на Е.К.И. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 660 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от връчването или съобщаването му.
2 КАНД No 166/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ВИМПЕЛ АЛИАНС ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №107 от 25.07.2017 год., постановено по НАХД №549/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №09-001548 от 27.04.2017 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - град Кърджали, с което, за нарушение на чл.224, ал.1 от Кодекса на труда, на „Вимпел Алианс” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА нарушението като такова по чл.415в, ал.1 от КТ и НАМАЛЯВА размера на наложената му имуществена санкция, от 1500/хиляда и петстотин/ лева, на 300/триста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 30.10.2017г.
3 КАНД No 167/2017 ЗАНН: ДИТ ТЕ СТРОЙ 2011 ООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109/18.07.2017 г. по анд №699/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
4 КАНД No 168/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЕР ВИА ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109/25.07.2017 г. по анд №548/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
5 КАНД No 171/2017 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ В.С.П. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №28/04.08.2017 г. по анд №28/2017 г. по описа на Районен съд-Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 30.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 27.10.2017г. до 27.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 174/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КЪРДЖАЛИ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-168/05.06.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на «Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали» ООД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 860 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 26.10.2017г. до 26.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 223/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Е.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.10.2017г.
Отменя Заповед,№ 17-1300-000520/ 15.08.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-група в сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Д.Е.Р. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 310 лв. ( триста и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 24.10.2017г. до 25.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 147/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.10.2017г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-6/ 06.01.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т. 3,8,9 и 11 , с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в размер общо на 800.00 лв( осемстотин лв.). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-6/ 06.01.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1, 2,4,5,6,7,10,12 и 13 , с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 1800.00 лв ( хиляда и осемстотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 333.23 лв.(триста и тридесет и три лева и 23 стотинки). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 183/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ МЕАЦА ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 25.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №183/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА канд №183/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне на друг равен по степен административен съд, който да разгледа делото. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 20.10.2017г. до 23.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно КАНД No 182/2017 Частни КАНД и КАД Й.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 23.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.09.2017 год., постановено по НАХД №1092/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с което е прекратено производството по НАХД №1092/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, образувано по жалба на Й.Я.М. ***, против наказателно постановление №14-1947-000480 от 19.08.2014 год., издадено от началник сектор в РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали. ВРЪЩА делото на Районен съд - Кърджали, за продължаване на съдопроизводствените действия, от същия съдебен състав. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 19.10.2017г. до 19.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 197/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Е.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.10.2017г.
Осъжда Национална агенция за приходите, град София, да заплати на Т.Е.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 375.00 лв. ( триста седемдесет и пет лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съответния ред Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки (ПНПОМ), изх.№ ***/ *** г. на публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Национална агенция за приходите, град София, да заплати на Т.Е.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата от 10.00 лв. ( десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Оставя без уважение искането на Т.Д. за присъждане на деловодни разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение по ДПЗС, сериен № ***, с дата ***г. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 215/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Д. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.10.2017г.
ОСЪЖДА Агенция Митници - ***, ул.„***” №***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Д., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по НАХД №1092/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила решение по което дело е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №452/2016г. от 07.07.2016 год., издадено от началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 24.08.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Агенция Митници - ***, ул.„***” №***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Д., с постоянен адрес ***, направените от него деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи в размер общо на 360.00/триста и шестдесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 18.10.2017г. до 18.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Медицински център „Авицена” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, против Протокол за неоснователно получени суми №РД-32-239 от 19.09.2017 год., съставен от контрольори при РЗОК – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №268/2017 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд/ВАС/ на Република България, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 271/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Медицински център „Авицена” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, против Протокол за неоснователно получени суми №РД-32-238 от 19.09.2017 год., съставен от контрольори при РЗОК – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №271/2017 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 14.10.2017г. до 17.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 82/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-68/10.03.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й, с която на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, ***, ЕИК ***, са наложени финансови неустойки в размер на 1 000 лв., за нарушения на НРД МД 2015 и Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК , констатирани в т.2-6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 900 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 217/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.Б. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.М.Б., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №54/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с решението по което дело е отменен като незаконосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 24.08.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.М.Б., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляващи направени от нея деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 238/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС М.Ю.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ю.М. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Кърджали да се произнесе по Молба-декларация с Вх. №***/*** г. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 238/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Кмета на Община Кърджали, да заплати на М.Ю.М. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 430 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес.
4 Административно дело No 281/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ДАНИЕЛИ ИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 17.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Даниели Инвест“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, срещу Заповед № З-273/ 23.06.2017г. на кмета на община Минерални бани. Прекратява производството по адм.д. № 281/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба, пред Върховния административен съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 13.10.2017г. до 13.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 196/2017 Закон за движението по пътищата Д.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Кърджали, да се произнесе по заявление №***/*** г. на Д.С.В., за издаване на свидетелство за управление на МПС. ИЗПРАЩА административната преписка на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Кърджали, за произнасяне по заявление №***/*** г. от Д.С.В., при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, да заплати на Д.С.В. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 219/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.С.М. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №6110з-215/17.08.2017 г., издадена от началника на РУ - Джебел при ОДМВР- Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Е.С.М. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 269/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 13.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Медицински център „Авицена“ ЕООД, ***, против Протокол за неоснователно получени суми № РД-32-243/19.09.2017 г. на контрольори при РЗОК – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№269/2017 г. по описа на Административен съд - Кърджали. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ.
4 Административно дело No 270/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 13.10.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Медицински център „Авицена“ ЕООД, *** срещу Протокол за неоснователно получени суми, № РД-32-241/ 19.09.2017г. на проверяващ екип на РЗОК-Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 270/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 12.10.2017г. до 12.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 191/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Т.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.10.2017г.
Отменя Заповед,№ 17-1300-000439/ 16.07.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-група в сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Отменя Заповед, № 17-1300-000445/ 16.07.2017г. на началник-група в сектор „ПП“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали, издадена с правно основание чл.62, ал.1 от АПК – за допълване на ЗППАМ, № 17-1300-000439/ 16.07.2017 г. на началник-група в сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на М.Т.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 620 лв. (шестстотин и двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 211/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.А. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №6110з-206/01.08.2017 г., издадена от началника на РУ - Джебел при ОДМВР- Кърджали. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 222/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.И. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №6110з - 221/19.08.2017 г., издадена от началника на РУ - Джебел при ОДМВР- Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Й.И., ***, направените по делото разноски в размер на 210 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
4 КАНД No 162/2017 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ И.Г.С. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №101 от 20.07.2017 год., постановено по НАХД №593/2017 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.10.2017г.
5 КАНД No 165/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.М.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №123 от 18.07.2017 год., постановено по НАХД №559/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 12.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 11.10.2017г. до 11.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 151/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.Д. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21 от 15.06.2017 год., постановено по НАХД №36/2017 год. по описа на Районен съд – Крумовград, В ЧАСТТА МУ, с която е отменено наказателно постановление №35 от 21.04.2017 год., издадено от началника на Митница – град Пловдив, в частта му по т.1, с която, на Р.А.Д., с адрес: ***, с ЕГН **********, на основание чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 1000.00/хиляда/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 11.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 10.10.2017г. до 10.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 136/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Ш.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 568 от 04.05.2017г., издадена от За Кмет на Община Кърджали, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Дървен навес“, намиращ се в УПИ ***, кв. ***, с идентификатор *** по КК на ***. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Р.Ш.Р., с ЕГН **********,***, сумата в размер на 560 лева / петстотин и шестдесет лева /, направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
2 Административно дело No 200/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РМ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК РУ АРДИНО КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №238з-154 от 31.07.2017 год., издадена от началника на РУ - град Ардино към ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2, б.„И” от ЗДвП, временно е спряно от движение МПС, с Рег.№***, собственост на „РМ Груп” ЕООД ***, с ЕИК ***, за срок от 6/шест/ месеца и е отнето и СРМПС №*** – част ІІ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на „РМ Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Р. М. Б. от ***, ***, ***, сумата в размер общо на 413.25/четиристотин и тринадесет лв. и 25 ст./ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 КАНД No 147/2017 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ М.Т.С. Председател:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 80/ 16.06.2017 г., постановено по а.н.д. № 459/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
4 КАНД No 149/2017 ЗАНН: ИААА Д.С.Ч. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81/12.06.2017 г., постановено по нахд № 473/2017 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
5 КАНД No 153/2017 ЗАНН: ИААА ФАЯ 4 ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 78/15.06.2017 г., постановено по а.н.д. №426/2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
6 КАНД No 154/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.К. ОД НА МВР СМОЛЯН Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.10.2017г.
Отменя Решение № 76/ 19.06.2017г., постановено по а.н.д. № 79/2017г. по описа на Районен съд – Чепеларе, вместо което постановява: Отменя Електронен фиш, серия ***, № ***, издаден от ОДМВР Смолян, с който на М.В.К. с ЕГН **********, като представител, по смисъла на чл.188, ал.2 от ЗДвП, на РЗИ – Смолян, на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП, нън вр. с чл.182, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 50.00 лв. за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
7 КАНД No 155/2017 ЗАНН: ИАРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Т.Ш.Р. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16 от 13.07.2017 год., постановено по НАХД №39/2017 год. по описа на Районен съд – Ардино. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.10.2017г.
8 КАНД No 156/2017 ЗАНН: ДИТ НЮ МЕЙКЪР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 14.07.2017 г., постановено по НАХД № 39/2017 г. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 10.10.2017г.
9 КАНД No 157/2017 ЗАНН: РДГ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ Е.Ф.А. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106/12.07.2017 г. по анд №128/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
10 КАНД No 159/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Г.Д. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96/14.07.2017 г., постановено по анд №484/2017 г. по описа на Районен съд Кърджали, в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 1988/06.01.2016 г., издадено от заместник началник на Митница Свиленград, с която на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, на С.Г.Д. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 лв., за извършено нарушение по чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
11 КАНД No 160/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Х.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №99/18.07.2017г., постановено по НАХД №585 по описа за 2017 година на Районен съд - Кърджали, в частта му, с която е изменено Наказателно постановление №17-1300-000325/24.04.2017г., издадено от Началник на сектор ПП при ОДМВР – Кърджали, в частта, с която на В.Х.Р., с ЕГН ********** по т.2. на основание чл.185 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00лв., за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, като е намален размера на наложеното наказание „глоба“ от 20лв. на 10лв и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1300-000325/24.04.2017г., издадено от Началник на сектор ПП при ОДМВР – Кърджали, в частта, с която на В.Х.Р., с ЕГН ********** по т.2. на основание чл.185 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20.00лв., за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.10.2017г.
12 КАНД No 163/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №97/19.07.2017 г., постановено по анд №435/2017 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
13 КАНД No 164/2017 ЗАНН: НАП ФЛАШ 2000 ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92/ 17.07.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 334/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.10.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 7.10.2017г. до 9.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 204/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Ю.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Д.Ю.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв ( триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред наказателно постановление № 16-1300-001815/ 22.05.2017г. на началник-сектор „ ПП“ към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Д.Ю.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 208/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.А.О. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.10.2017г.
Отхвърля исковата молба на Ю.А.О. ***, с цена на иска 300.00 лв, срещу Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Кърджали, като неоснователна и недоказана. Осъжда Ю.А.О. с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати на ОДМВР – Кърджали, сумата в размер на 100.00 (сто лева), представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 5.10.2017г. до 6.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 181/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.С.М. НАЧАЛНИК ГРУПА ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ АРДИНО ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.10.2017г.
Отменя Заповед, № 238з-138/ 06.07.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-група „ОП“ при РУ-Ардино към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Х.С.М. с ЕГН********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 310 лв. (триста и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 210/2017 Закон за защита от дискриминация Т.Г.Б.,
М.Й.П.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 6.10.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №670 от 14.09.2017 год. по административно дело №210/2017 год. по описа на АдмС – Кърджали, в частта му, с която делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.10.2017 год., от 11.00 часа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №210/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд – София град за присъединяване към образуваното административно дело №10450/2017 год. по описа на същия съд, ІІ отделение, 39-ти състав. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, незабавно да се изпратят или връчат на всички страни по делото, като на М.И.П., с адрес *** и на Т.Г.Б., с адрес ***, да се изпрати незабавно и по електронна поща, на посочените от тях адреси.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 4.10.2017г. до 4.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.2; чл.31; чл.32; чл.33; чл.34; чл.67, ал.1, т.5, б.“в“ и б.“г“ и ал.2; чл.68 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Кирково, приета с Решение №380 по Протокол №40 от 29.04.2010г. на Общински съвет – Кирково. ОСЪЖДА Общински съвет Кирково да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет лева) лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл.194 от АПК.
2 Административно дело No 157/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. срещу разпоредбите на чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в тази му част. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.1, ал.2, чл.29, ал.1 и ал.2, чл.30, ал.1, т.5, б.“в“ и „г“ и ал.2 и чл.31, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, като прекратителната част е с характер на определение, подлежащо на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщението. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград.
3 Административно дело No 216/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.Б. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 4.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.М.Б. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №446/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.М.Б. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 3.10.2017г. до 3.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 140/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.18, ал.1, чл.20, ал.4; чл.21; чл.23, ал.2; чл.25, ал.2; чл.26; чл.27, ал.1 и ал.2; чл.28, ал.2; чл.З0; чл.31; чл.32, чл.33; чл.65, ал.1; чл.66 и чл.67 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Джебел Осъжда Общински съвет Джебел да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Отменя протоколно определение с дата 12.07.2017 г., с което П.Т.З. *** е конституиран като оспорваща страна по адм.д. № 140/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.З. *** срещу разпоредбата на чл.65, ал.1 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Джебел и прекратява производството по делото в тази част. Оставя без уважение искането на П.Т.З. за присъждане на деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната част – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна
2 Административно дело No 146/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Обявява нищожността на разпоредбата на чл. 8, т.5, п.т.5.6. от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Джебел. Отменя разпоредбата на чл. 28, ал.1, т.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Джебел. Осъжда Общински съвет Джебел да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 154/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Отменя разпоредбата на чл. 25, ал.2, т.т.8,9,10 и 11 от Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали Осъжда Общински съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.З. *** срещу разпоредбата на чл.25, ал.2, т.т.8,9,10 и 11 от Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на община Кърджали и прекратява производството по делото в тази част. Оставя без уважение искането на П.Т.З. за присъждане на деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната част – в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
4 Административно дело No 155/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ нормата на чл.28, ал.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Крумовград, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Крумовград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за рекламната дейност на територията на община Крумовград.
5 Административно дело No 156/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.8, ал.6, изр.2-ро и 3-то и ал.7; чл.28, ал.1 и ал.2; чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа в община Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа в община Ардино.
6 Административно дело No 160/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Обявява нищожността на разпоредбата на чл. чл.8, ал.2, т.7 от част Б „Поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи”, Раздел II „Общи изисквания” от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с Решение № 29/ 29.04.2010 г. на ОбС – Черноочене. Осъжда Общински съвет Черноочене да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
7 Административно дело No 161/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.10.2017г.
Обявява нищожността на разпоредбата на чл. 8, т.5, п.т.5.6. от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ардино. Отменя разпоредбата на чл. 28, ал.1, т.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Ардино. Осъжда Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
8 Административно дело No 162/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.10.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.8, т.5.6 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Кърджали, ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.28, ал.1, т.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински Съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за рекламната дейност на територията на община Кърджали.
9 Административно дело No 167/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.8, ал.1, т.4, п.т.4.6. от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Момчилград, приета с Решение №142 от 28.11.2013 год. на Общински съвет – Момчилград, по Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Момчилград, проведено на 28.11.2013 година. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Момчилград, приета с Решение №142 от 28.11.2013 год. на Общински съвет – Момчилград, по Протокол №13 от заседание на Общински съвет – Момчилград, проведено на 28.11.2013 год., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Момчилград, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
10 Административно дело No 225/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на арх. Д. З. - главен архитект на Община Кърджали против Заповед № ДК- 11-К-4/08.08.2017г. на Началника на РО НСК Кърджали към Южен централен район и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„Мобилтел“ ЕАД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителните директори А. Д. и М. З. против Заповед № ДК- 11-К-4/08.08.2017г. на Началника на РО НСК Кърджали към Южен централен район и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в тази му част. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред ВАС на Република България.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2017г. до 2.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 135/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители В.Б.В. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 2.10.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по административно дело №135/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.09.2017 год., постановено в открито съдебно заседание по административно дело №135/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.В., с ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо с Изх.№02-090-6500/15571 от 12.08.2016 год., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което, на жалбодателя В.Б.В. е отказана/неоторизарана/ заявена сума, в размер общо на 16447.50 лева, по Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК), за декларирани от жалбодателя по тази схема 64 броя животни/млечни крави/, при размер на плащането за едно животно – 256.992 лева, за кампания 2015 година. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №135/2017 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд/ВАС/ на Република България, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 143/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. срещу разпоредбите на чл.12 и чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредба на община Черноочене за организация на движението при постоянно и кратковременно платено паркиране и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в тази му част. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.12 и чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредба на община Черноочене за организация на движението при постоянно и кратковременно платено паркиране. ОСЪЖДА Общински Съвет Черноочене да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, като прекратителната част е с характер на определение, подлежащо на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщението. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба на община Черноочене за организация на движението при постоянно и кратковременно платено паркиране.
3 Административно дело No 144/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 2.10.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата чл. 7, ал. 2, т. 8 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Крумовград, приета с Решение №418 от 31.03.2006г. на Общински съвет Крумовград. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.25, ал.1, т.4, б.“б“ от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Крумовград, приета с Решение №418 от 31.03.2006г. на Общински съвет Крумовград ОСЪЖДА Общински съвет Крумовград да заплати в полза на Окръжна прокуратура гр. Кърджали направените по делото разноски в размер на 20 лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване на касационни жалба или протест или ако те са отхвърлени.
4 Административно дело No 158/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. срещу разпоредбите на чл.12 и чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредба на община Момчилград за организация на движението при кратковременно платено паркиране и ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в тази му част. ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.12 и чл.20, ал.1 и ал.3 от Наредба на община Момчилград за организация на движението при кратковременно платено паркиране. ОСЪЖДА Общински съвет Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, като прекратителната част е с характер на определение, подлежащо на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщението. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредба на община Момчилград за организация на движението при кратковременно платено паркиране.
5 Административно дело No 177/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ч.И.Ч. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Кърджали с адрес ***, *** да заплати на Ч.И.Ч. ***, с ЕГН: **********, сумата от 360.00 лева /триста и седемдесет лева/, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразен Електронен фиш, Серия *** №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, отменен с влязло в сила Решение №40 от 25.11.2016 г. по НАХД №121/2016г. по описа на Районен съд - Крумовград, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на електронния фиш, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 07.07.2017г. до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Кърджали с адрес ***, *** да заплати на Ч.И.Ч. ***, деловодни разноски в размер на 370,00лв., от които държавна такса - 10,00лв. и адвокатско възнаграждение - 360,00лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
6 Административно дело No 188/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Решение от 2.10.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Кърджали с адрес ***, *** да заплати на К.А.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 360.00 лева /триста и седемдесет лева/, представляващи обезщетение за причинени на ищеца имуществени вреди в резултат от незаконосъобразен Електронен фиш, Серия *** №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, отменен с влязло в сила Решение №160 от 13.01.2017 г. по НАХД №1608/2016г. по описа на Районен съд - Кърджали, изразяващи се в заплатени съдебни разноски за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване на електронния фиш, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 20.07.2017г. до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Кърджали с адрес ***, *** да заплати на К.А.М. ***, с ЕГН: **********, разноски в размер на 370,00лв., от които държавна такса - 10,00лв. и адвокатско възнаграждение - 360,00лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено. Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.
7 КАНД No 146/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” М И Б 34 ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67/25.05.2017 г. по анд №1643/2016 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.
8 КАНД No 148/2017 ЗАНН: МВР Х.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РУ СМОЛЯН Председател:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/21.04.2017 г., постановено по анд № 138/2017 г. по описа на Районен съд – Смолян. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.
9 КАНД No 150/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” Д.А.Б. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЕНКА К. КОСТОВА
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21/20.06.2017 г. , постановено по нахд № 30/2017 г. по описа на Районен съд – Ардино. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.10.2017г.