АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 29.11.2017г. до 29.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 60/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.Ю. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо с Изх.№02-090-6500/15663 от 12.08.2016 год., издадено от заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – София, за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба №3/17.02.2015 год. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, В ЧАСТТА МУ, с която, на А.А.Ю.,***, ЕГН **********, е отказано подпомагане, в размер на 11717.92/единадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лв. и 92 ст./ лева, по подадено заявление с УИН ***, за кампания 2015 год., по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол(ЕЖСК) и В ЧАСТТА МУ, с която е намалено исканото подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници(СКЮ), със сумата в размер на 504.00/петстотин и четири/ лева. ИЗПРАЩА преписката на заместник-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” - София, за ново произнасяне, съобразно дадените указания в мотивите към решението, по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София, ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.А.Ю.,***, ЕГН **********, направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 124.42/сто двадесет и четири лв. и 42 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 170/2017 Закон за министерство на вътрешните работи И.Л.К. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО оспорването на истинността на датата на приемане и предаване на пощенски плик с рег.№***/***г., отбелязана в разписка от 10.05.2017 г. ОТМЕНЯ Заповед №6110з-159/19.06.2017 г. на началника на РУ Джебел при ОДМВР Кърджали, с която на И.Л.К. е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“ за срок от три месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОД на МВР- Кърджали, да заплати на И.Л.К. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 235/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Л.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 29.11.2017г.
Изменя Заповед, № 17-1300-000569/ 30.08.2017 г. на началник-сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали, за прилагане на принудителна административна мярка „Прекратяване регистрацията на ППС за срок от 9 месеца“, като намалява срока на прилагане на посочената ПАМ на 6 (шест) месеца. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 246/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали.
5 Административно дело No 288/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.Р.М. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №964/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 19.10.2017 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.Р.М. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 28.11.2017г. до 28.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 224/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СУ ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ,
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД СФМОП И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, МОН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 28.11.2017г.
Отменя Решение № 80811-91/ 29.05.2017г. на главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката. Оставя без разглеждане жалбата на община Минерални бани срещу Решение № 80811-91/ 29.05.2017г. на главен директор на главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката и прекратява производството по делото в тази част. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 25.11.2017г. до 27.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 205/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.С.Ю. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000478 от 28.07.2017 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на Х.С.Ю.,***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 1/една/ година и са отнети два броя регистрационни табели с №***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 321/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕ СТРОЙ 2011 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 27.11.2017г.
Прекратява производството по адм.д. № 321/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Присъединява адм.д. № 321/ 2017 г. по описа на КАС към адм.д. № 294/ 2017 г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 24.11.2017г. до 24.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 231/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.А. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000579 от 01.09.2017 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Кърджали, с която на основание чл.171, т.1, б.„а” от ЗДвП, на А.Ю.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена ПАМ – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, до отпадане на основанието за това и са отнети документи – Свидетелство за управление на МПС №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Ю.А., с постоянен адрес ***, сумата общо в размер на 410.00/четиристотин и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 176/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СМОЛЯН ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЕДИНСТВО Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90 от 15.06.2017 год., постановено по АНД №56/2017 год. по описа на Районен съд – Девин. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.11.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 23.11.2017г. до 23.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 245/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за прогласяване нищожността на Заповед №РД-100 от 21.08.2015 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 22.11.2017г. до 22.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 239/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0238-000058/30.08.2017 г. издадена от началник на група в РУ - Ардино при ОДМВР - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.М.Б. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 258/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС Х.С.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.11.2017г.
Прогласява нищожността на отказ, изх. № ***/ *** г. на главния архитект на община Момчилград да извърши административна услуга – издаване на скица на поземлен имот с пл.сн. № *** от кв.*** по плана на ***, ***, одобрен със Заповед, № ***/ *** г. Връща преписката на компетентния административен орган – Кмета на община Момчилград, за извършване на административна услуга – издаване на скица на поземлен имот по заявление, вх. № ***/ *** г., като определя 7-дневен срок, от влизане в сила на решението, за извършване на поисканата административна услуга. Осъжда Община Момчилград да заплати на Х.С.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 360 лв ( триста и шестдесет лева). Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 21.11.2017г. до 21.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 232/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС А.Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.11.2017г.
Отменя Заповед № 1091/ 28.08.2017г. на кмета на община Кърджали. Осъжда община Кърджали да заплати на А.Х.А. с ЕГН********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 310.00 лв. ( триста и десет лева). Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.
2 Административно дело No 242/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за обявяване нищожността на Заповед №РД-2 от 16.05.2016 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 18.11.2017г. до 20.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 233/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за прогласяване нищожността на Заповед №РД-98 от 21.08.2015 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 237/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.Е.Х. НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.11.2017г.
Отхвърля жалбата на Ф.Е.Х. *** срещу Заповед, № ДК-10-ЮЦР-42/ 26.07.2017г. на началника на РДНСК – ЮЦР, с която е прогласена нищожността на АУ №*** / *** г. на главен архитект на община Кирково за узаконяване на строеж „ Жилищна сграда с търговски партер – магазин за хранителни стоки“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 259/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.М.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.11.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.М.А., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по НАХД №1462/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила решение по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 29.09.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.М.А., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 КАНД No 175/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.М.А. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.11.2017г.
Отменя отчасти решението Решение № 34/ 24.08.2017г., постановено по а.н.д. № 73/ 2017г. по описа на РС – Крумовград в частта, с която е потвърдено НП № 17-0289-000212/ 11.07.2017г. на Началника на РУ-Крумовград, с което на Й.М.А. с адрес: ***, с ЕГН **********, за нарушение на чл.140, ал.1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба“ в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, вместо което постановява: Отменя НП № 17-0289-000212/ 11.07.2017г. на Началника на РУ-Крумовград, с което на Й.М.А. с адрес: ***, с ЕГН **********, за нарушение на чл.140, ал.1 от Закона за движението по пътищата, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1-во от ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба“ в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Оставя в сила Решение № 34/ 24.08.2017г., постановено по а.н.д. № 73/ 2017г. по описа на РС – Крумовград в останалата част. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.11.2017г.
5 КАНД No 177/2017 ЗАНН: ИАРА К.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 95/ 14.07.2017 г., постановено по а.н.д. № 573/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.11.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 17.11.2017г. до 17.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 227/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за прогласяване нищожността на Заповед №РД-1 от 28.03.2016 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 228/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на зам.окръжен прокурор при ОП Кърджали против Заповед №РД-98/30.11.2016 г., издадена от кмета на община Кърджали, като неонователен. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 230/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на зам.окръжен прокурор при ОП Кърджали против Заповед №РД-28/06.04.2015 г. на кмета на община Кърджали, за учредяване право на строеж върху общински ПИ с идентификатор *** по КК на ***, като неоснователен. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 244/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за обявяване нищожността на Заповед №РД-17 от 18.05.2017 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 16.11.2017г. до 16.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 234/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста, подаден от заместник-окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за прогласяване нищожността на Заповед №РД-99 от 21.08.2015 год., издадена от кмета на община Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на всички страни по делото. Решението може да се обжалва чрез Администривен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 172/2017 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА КЗП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 108/ 18.07.2017 г., постановено по а.н.д. № 657/2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2017г.
3 КАНД No 174/2017 ЗАНН: ИАРА К.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №96/19.06.2017 г., постановено по анд №525/2017 г. по описа на Районен съд Кърджали и вместо него п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 10001/19.04.2017 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол- Южна България“ - Пловдив, с което на К.Д.Г. ***, за извършено нарушение по чл.17 ал.1 т.1 от ЗРА, е наложена глоба в размер на 1 500 лв., като на основание чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата на 170 метра хрилни мрежи с размер на окото 6 см., 200 метра хрилни мрежи с размер на окото 7 см., 1 бр. надуваема лодка, риба: каракуда-23 кг.; морунаш-17 кг.; шаран-8 кг.; сом-10 кг.; бяла риба-0,900кг., както и на основание чл. 90, ал.2 от ЗРА, във вр. с чл.2 от Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси, е постановено да заплати обезщетение за причинените вреди на рибните ресурси общо в размер на 828 лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2017г.
4 КАНД No 180/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” С.М.Р. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №97/12.07.2017 г. , постановено по нахд № 49/2017 г. по описа на Районен съд – Мадан. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.11.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 15.11.2017г. до 15.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 262/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Е.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Е.Е. от *** против отказ на кмета на община Ардино да учреди право на преминаване през имот, собственост на Д.Е.Я., постановен по молба вх.№***/*** г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 173/2017 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА КЗП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/25.07.2017 г. по анд №658/2017 г. по описа на Районен съд- Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 15.11.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 14.11.2017г. до 14.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 301/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.А.Ю. ***, против Заповед №РД-19-344/29.09.2017 год., издадена от кмета на община Момчилград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №301/2017 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 11.11.2017г. до 13.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 214/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.Х. НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Х., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-43 от 26.07.2017 год., издадена от началника РДНСК – Южен централен район/ЮЦР/ - Пловдив, с която, на основание чл.216, ал.6, във връзка с чл.216, ал.2 от ЗУТ, са отменени одобрените/съгласувани/ на 28.09.2016 год. инвестиционни проекти и Разрешение за строеж №*** от *** год., издадено от главния архитект на община Кърджали, за строеж: „Промяна на предназначението на апартамент в офис и кабинет, в УПИ *** – за жилищен блок, кв.*** по ЗРП на ЦГЧ на ***, самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по КК и КР на ***”, с възложител - Н.М.Х. ***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на всички страни по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 229/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля протеста на заместник-окръжен прокурор от ОП – Кърджали за прогласяване нищожност на Заповед, № РД-99/ 30.11.2016 г. Кметът на община Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 243/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ЗАМЕСТНИК ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Отхвърля протеста на заместник-окръжен прокурор от ОП – Кърджали за прогласяване нищожност на Заповед, № РД-13/ 13.02.2015 г. на кмета на община Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 250/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Т.И. с ЕГН- ********** и адрес: ***, ***, сумата в размер на 360.00 лв ( триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред Наказателно постановление № 17-0289-000222 / 12.07.2017 г. на началник РУ - Крумовград към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Т.И. с ЕГН- ********** и адрес: ***, ***, сумата в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 260/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на А.Н.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на А.Н.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 263/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.З.В. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи – гр. Кърджали, да заплати на Б.З.В., с ЕГН-********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 (триста) лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №*** , издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи – гр. Кърджали, да заплати на Б.З.В., с ЕГН-********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 265/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.11.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на И.К.К., с ЕГН********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред наказателно постановление № 16-1300-000295/22.03.2016 г. на началник-сектор „ПП“ към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на И.К.К., с ЕГН********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 лв. ( триста и десет) лева, представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 10.11.2017г. до 10.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 307/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 10.11.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.М.М. от ***, ***, *** срещу Заповед, РД-09-66/ 16.03.2017г. на областен управител на област Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 307/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 8.11.2017г. до 9.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 179/2017 ЗАНН: МОСВ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Р Р ИНВЕСТ 1 ООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 8.11.2017г.
На основание чл.133, ал.6 от АПК, ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №179/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №179/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 7.11.2017г. до 7.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 147/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 7.11.2017г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 165/ 25.10.2017г., постановено по адм.д. № 147/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали, като вместо изписанато: „Отменя Заповед, № РД-21-6/ 06.01.2017г. на директора на РЗОК – Кърджали…“ и „ Отхвърля жалбата на МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски“ АД, *** срещу Заповед, № РД-21-6/ 06.01.2017г. на директора на РЗОК – Кърджали…“ , следва да се чете: „Отменя Заповед, № РД-21-149/ 10.05.2017г. на директора на РЗОК – Кърджали…“ и „Отхвърля жалбата на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД, *** срещу Заповед, № РД-21-149/ 10.05.2017г. на директора на РЗОК – Кърджали…““ Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 3.11.2017г. до 6.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 171/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители М.Ю.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно Уведомително писмо за отхвърляне на плащанията с Изх.№01-093-6500/61 от 05.03.2014 год., издадено от Вр.И.Д. директор на Областна дирекция – Кърджали на ДФ „Земеделие”. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”, ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Ю.С., с постоянен адрес ***, направените деловодни разноски, възлизащи на сумата в размер общо на 2245.00/две хиляди двеста четиридесет и пет/ лева. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция – София, за ново произнасяне по Заявка за окончателно/второ/ плащане с идентификационен №*** от *** год., по Договор №*** от *** год., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и М.Ю.С., с постоянен адрес ***, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 2.11.2017г. до 2.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 220/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.11.2017г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-195/ 11.05.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 1.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 218/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 1.11.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.58, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кърджали. Осъжда Общински съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 КАНД No 170/2017 ЗАНН: Общини КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ПЧЕЛА 2002 ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №103 от 26.07.2017 год., постановено по НАХД №350/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №3 от 24.02.2017 год., издадено от кмета на община Черноочене, област Кърджали, с което, на основание чл.237, ал.2, т.3, във връзка с чл.239, ал.1, т.6 от ЗУТ, на „Пчела 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Л. Х. М. от ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 20000.00/двадесет хиляди/ лева, за извършено нарушение на чл.237, ал.2, т.3, във вр. с т.2, във вр. с чл.224а, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.224, ал.1, т.2 и чл.154, ал.2, т.1, т.4 и т.5 от ЗУТ, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция, от 20000/двадесет хиляди/ лева, на 10000/десет хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 1.11.2017г.