АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.12.2017г. до 22.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 318/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.М.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 330/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Б.О. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.Б.О. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.Б.О. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.12.2017г. до 21.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 209/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 О.Л.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Л.С. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000514/13.08.2017 г., издадена от ВПД началник група към ОДМВР Кърджали, сектор „Пътна полиция“. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му. Препис от решението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 277/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.12.2017г.
Отменя разпоредбата на чл.43, ал.3, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 169/ 12.12.2008 г., изм. с Решение № 427/ 21.10. 2014г.на ОбС – Кирково. Осъжда Общински съвет Кирково да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 282/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.12.2017г.
Отменя разпоредбите на чл.9б, ал.1, т.2 и чл.107, т.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кърджали. Осъжда Общински съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 286/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.20, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, приета с Решение №25/01.02.2008 г. на Общински съвет Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино.
5 Административно дело No 289/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.20, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград, приета с Решение №23/17.12.2003 г. на Общински съвет Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград.
6 Частно КАНД No 184/2017 Частни КАНД и КАД Д.М. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.12.2017г.
Оставя в сила Определение с дата 21.03.2017г. по адм.д. № 64/ 2017г. по описа на АС – Хасково, с което е оставена без уважение жалбата на старши юрисконсулт Д. И. М. за отмяна на наложена глоба в размер на 50.00 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
7 КАНД No 185/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Е.Х.А. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №36/02.10.2017г. по анд №87/2017 г. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.12.2017г. до 20.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 343/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ФРЕНДС ВИЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 20.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФРЕНДС ВИЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Р.И.М., против Заповед №1441 от 24.11.2017 год., издадена от кмета на община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №343/2017 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 19.12.2017г. до 19.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 251/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.33, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №70/23.12.2008 г. на Общински съвет Черноочене. ОСЪЖДА Общински съвет Черноочене да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, на община Черноочене.
2 Административно дело No 256/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.44, ал.1, т.1 и чл.111, ал.1, т.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел. ОСЪЖДА Общински съвет Джебел да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост в община Джебел.
3 Административно дело No 272/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС Щ.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.12.2017г.
Отменя Заповед №1187/ 25.09.2017г. на кмета на община Кърджали. Осъжда община Кърджали да заплати на Щ.Й.Ж. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 60.00 лв. (шестдесет лева). Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне
4 Административно дело No 278/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-278/21.09.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, са наложени финансови неустойки в размер на 400 лв., за нарушения, констатирани в т.6 и т.9 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 251 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 16.12.2017г. до 18.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 328/2017 Закон за защита от дискриминация М.Т.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Н.,***, с ЕГН **********, против Решение №349 от 17.10.2017 год., постановено по преписка №***/*** год. на Комисията за защита от дискриминация/КЗД/ - Четвърти специализиран постоянен заседателен състав, като неоснователна. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, незабавно да се изпратят или връчат на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 14.12.2017г. до 15.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 178/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 15.12.2017г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-184/ 16.06.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т. 3,4,5,6,10,11 и 13, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в общ размер на 1400.00 лв( хиляда и двеста лв.). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-184/ 16.06.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т.1,2,7,8,9 и 12, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 1200.00 лв ( хиляда и четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 430.77 (четиристотин и тридесет лева и седемдесет и седем стотинки). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 207/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.М.К.,
Г.М.Я.,
Ф.Я.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от открито съдебно заседание на 28.11.2017 г., за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.К., Г.М.Я. и Ф.Я.Я., против мълчалив отказ на кмета на община Ардино, постановен по заявление вх.№***/*** г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2017 г. по описа на АС-Кърджали. ОСЪЖДА жалбоподателите Н.М.К., Г.М.Я. и Ф.Я.Я., да заплатят на Р.Б.Я. ***, разноски по делото в размер на 300 лв. ОСЪЖДА жалбоподателите Н.М.К., Г.М.Я. и Ф.Я.Я., да заплатят на Д.А.Я. ***, разноски по делото в размер на 300 лв. ОСЪЖДА жалбоподателите Н.М.К., Г.М.Я. и Ф.Я.Я., да заплатят на В.А.Я. ***, разноски по делото в размер на 300 лв. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 248/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-221 от 18.07.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.6 и по т.7, с които, за извършени нарушения на установените изисквания за работа с медицинска документация, на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., на основание чл.74, ал.5 от ЗЗО и чл.265, ал.3 от Решение №РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 год. на НС на НЗОК, са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 200.00/двеста/ лева за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-221 от 18.07.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес – ***, ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявана от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч. от ***, направени по делото разноски, в размер на 88.31/осемдесет и осем лв. и 31 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 13.12.2017г. до 13.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 240/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Х.Д.,
С.В.Д.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000450 от 18.07.2017 год., издадена от началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на С.В.Д., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 9/девет/ месеца и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ солидарно на Д.Х.Д., с ЕГН ********** и С.В.Д., с ЕГН **********,***, направените от тях деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи общо в размер на 376.50/триста седемдесет и шест лв. и 50 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 287/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ю.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Ю.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на на С.Ю.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 295/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Ю.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Д.Ю.С. с ЕГН-********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред Наказателно постановление №17-1300-000424/ 22.05.2017 г. на Началника на „ПП” - Кърджали към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Д.Ю.С. с ЕГН-********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 296/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 312/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.Р.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.12.2017г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.Р.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.Р.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 320/2017 Закон за движението по пътищата Д.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 13.12.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.С.В. *** срещу Временен отказ, рег.№*** / *** г. на началник-сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Кърджали за връчване на СУМПС. Прекратява производството по адм.д. № 320/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Заличава датата за съдебно заседание на 15.01.2018г., 10.40 часа. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба, пред Върховния административен съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 12.12.2017г. до 12.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 125/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.12.2017г.
Обявява нищожността на Заповед № РД-14-502/ 11.07.2008 г. на заместник-началник на ДНСК, София. Осъжда Дирекция за национален и строителен контрол, гр. София да заплати на Върховна административна прокуратура деловодни разноски в размер на 465.00 лв ( четиристотин и шестдесет и пет лв.). Осъжда Дирекция за национален и строителен контрол, гр. София да заплати на „Горубсо-Кърджали“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, деловодни разноски в размер на 1000. 00 лв. ( хиляда лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 280/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) Р.Т.Н. ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-280/21.09.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й по т.4, с която на АПМП-ИП д-р Р.Т.Н., е наложена финансова неустойка в размер на 70 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на АПМП-ИП д-р Р.Т.Н., в останалата й част. ОСЪЖДА АПМП-ИП д-р Р.Т.Н. да заплати на РЗОК - Кърджали, разноски по делото в размер на 40 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 297/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.С.А от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №802/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.С.А. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 306/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.А.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Ю.А.Ю. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №819/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Ю.А.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 326/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЮРСТРОЙ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Гюрстрой“ ЕООД, ***, чрез пълномощник, против Заповед № 1442/24.11.2017 г. на кмета на община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№326/2017 г. по описа на Административен съд, гр.Кърджали. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението, пред Върховния административен съд на Република България.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 9.12.2017г. до 11.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 76/2016 Закон за държавния служител В.Г.Г. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.Г. ***, с ЕГН **********, сумата в размер на ***/***/ лева, представляваща обезщетение по чл.121, ал.1, т.3, във връзка с чл.104, ал.1 от ЗДСл., ведно със законната лихва върху тази главница, считано от датата 04.07.2017 год., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.Г. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 799.25/седемстотин деветдесет и девет лв. и 25 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали,, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на странитИ.
2 Административно дело No 316/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 11.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Х.Г. ***, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Кърджали да извърши административна услуга - заверка на Молба-декларация с вх.№***/*** г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/2017 г., по описа на Административен съд Кърджали. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Н.Х.Г. ***, ЕГН-**********, разноски по делото в размер на 430 лв. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок, от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 8.12.2017г. до 8.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 319/2017 Закон за местните данъци и такси И.Н.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ КЪМ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.У. срещу отказ на директора на Дирекция „Местни приходи“ при община Кърджали да се произнесе по искане вх.№ ***/*** г. за заличаване на погасено по давност задължение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 319/2017 г., по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган – съответния орган по приходите в община Кърджали, за произнасяне по заявлението на жалбоподателя с вх.№***/*** г. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 327/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ГЮРСТРОЙ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 8.12.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на на „Гюрстрой“ ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК *** срещу Заповед № 1441/ 24.11.2017г. на кмета на община Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 327/ 2017 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването на страните, с частна жалба, пред Върховния административен съд.
3 КАНД No 202/2017 ЗАНН: МОСВ Р Р ИНВЕСТ 1 ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №202/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №202/2017 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 6.12.2017г. до 7.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 193/2017 Закон за пътищата ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ с Изх.№*** от *** год., издаден от директора на Областно пътно управление – Кърджали, за преиздаване на Разрешение №*** от *** год. за специално ползване на пътища, чрез експлоатация на рекламно съоръжение/РС/, с местоположение на същото – път ***, км.*** - дясно. ИЗПРАЩА преписката на директора на Областно пътно управление – Кърджали за ново произнасяне по молба с Вх.№***/*** год. и заявление с Вх.№***/*** год. за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение по реда на чл.17б от НСПП, подадено от „ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ” ЕООД ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Й.Ц.Ц., при съобразяване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище ***, с ЕИК ***, да заплати на „ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Й.Ц.Ц., направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 400.00/четиристотин/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Кърджали пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 5.12.2017г. до 5.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 266/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СУ ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ,
ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД СФМОП И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, МОН Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Минерални бани срещу Решение № 80811-90/ 29.05.2017г. на главен директор ГД „Структурни фондове и международни образователни програми“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ Решение №80811-90/ 29.05.2017 г. на главен директор ГД „СФМОП“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „НОИР“ към МОН, в частта му по т.I.2 и т.I.3, с която е наложена финансова корекция по договори № *** г. и № ***г. ИЗМЕНЯ Решение №80811-90/29.05.2017 г. на главен директор ГД „СФМОП“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „НОИР“ към МОН, в частта му по т.I.1 и т.I.4, с която като основа на финансовата корекция е определена стойността на договори №№ *** г. и № *** г., като определя за основа на финансовата корекция, допустимите разходи финансирани със средства на Европейския социален фонд по договор № *** г. /рег.№ ***/. ОТХВЪРЛЯ жалбата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, ***, ***, ***, в останалата й част. Решението, в прекратителната му част е с характер на определение и може да се оспори в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС на РБ, а в останалата част подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.
2 КАНД No 181/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СМОЛЯН ВЪЗХОД МАНИФАКЧЪРИНГ ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 5.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 108/ 12.07.2017 г., постановено по а.н.д. № 44/ 2017 г. по описа на РС – Девин. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.12.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 2.12.2017г. до 4.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 247/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.12.2017г.
Отменя разпоредбата на чл.36 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 170/ 29.10.2008 г. на ОбС – Крумовград. Осъжда Общински съвет Крумовград да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 253/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.12.2017г.
Отменя разпоредбата на чл.47, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 103/ 28.10.2008 г. на ОбС – Момчилград. Осъжда Общински съвет Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 284/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ш.Н.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ш.Н.А., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по НАХД №907/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила решение по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 18.10.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ш.Н.А., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 Частно КАНД No 189/2017 Частни КАНД и КАД А.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 4.12.2017г.
Отменя Определение № 6/ 19.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 289/ 2017 г. по описа на РС – Момчилград. Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на съда. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.12.2017г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - свършени дела

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до 1.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 195/2017 КСО Р.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 1.12.2017г.
Отменя Решение № РПО-2153-08-32/ 11.07.2017г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали и Разпореждане № 2139-08-8/ 15.05.2017г. на ръководител „ПО“ в ТП на НОИ – Кърджали. Връща преписката на административния орган за ново произнасяне в законоустановения срок, съгласно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ – Кърджали да заплати на Р.С.И. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 650.00 лв. (шестстотин и петдесет лева). Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.