АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.1.2018г. до 15.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 299/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, против Заповед №ДК-19-К-5 от 19.09.2017 год. на началника на Регионален отдел „НСК” – Кърджали при РДНСК – ЮЦР Пловдив, с която, на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, във вр. с чл.222, ал.1, т.6, т.7 и т.14 от ЗУТ, е разпоредена забрана за ползване на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: „Захранващ кабел от разпределително табло на „Теленор България” ЕАД до разпределително табло на базова станция на „Мобилтел” ЕАД ***”, находящ се в поземлен имот/ПИ/ №*** по Картата на възстановената собственост на землището на ***, ***, с ползвател „Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК *** и с която заповед е наредено прекъсване на захранването на същия строеж с електрическа енергия и е забранен достъпа до него. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото.
2 Административно дело No 322/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, срещу Заповед за налагане на санкции №РД-21-301/27.10.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.1.2018г. до 10.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 294/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕ СТРОЙ 2011 ООД ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 18.09.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, за определяне на пазарна цена за учредяване право на преминаване през ПИ с идентификатор *** по КК и КР на ***, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ Решение от 10.11.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, за поправка на очевидни фактически грешки в Решение от 18.09.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ за определяне на пазарна цена за учредяване право на преминаване през ПИ с идентификатор *** по КК и КР на ***, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на „Те-строй 2011“ ООД, ***, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 300/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.М.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000706 от 18.10.2017 год., издадена от началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на Е.М.Р., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6/шест/ месеца и са отнети СРМПС сер.*** №***, издадено в *** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.Р., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 363.00/триста шестдесет и три/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.1.2018г. до 9.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 291/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КЪРДЖАЛИ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отхвърля жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали” ООД срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-271/ 12.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали. Осъжда „Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали” ООД, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, да заплати на РЗОК – Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 302/2017 Закон за държавния служител Д.И.К. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отменя Заповед, № РД-16-016/ 26.09.2017г. на главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол, град София да заплати Д.И.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 360.00 лв. ( триста и шестдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 303/2017 Закон за държавния служител Г.К.Я. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отменя Заповед, № РД-16-017/ 26.09.2017г. на главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол, град София да заплати на Г.К.Я. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 200.00 лв. ( двеста лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.1.2018г. до 8.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 267/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-276/18.09.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, е наложена финансова неустойка в размер на 1 200 лв., за нарушенията, констатирани в т.3-8 /вкл./ от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 686,70 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 309/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Ю.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.1.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници София да заплати на Г.Ю.К. ***, ЕГН **********, сумата от 250 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1320/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Агенция Митници София да заплати на Г.Ю.К. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.1.2018г. до 5.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 206/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Ч. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-11-К-3/26.07.2017г. издадена от началника на РО „НСК” Кърджали, към РДНСК Южен централен район-Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район-Пловдив, да заплати на А.А.Ч. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1022,62 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 273/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.64, ал.1 в частта й относно израза „ … или пълнолетни низходящи” и относно израза „ … ако са с незадоволени жилищни нужди или отговарят на условията на чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ.” и разпоредбата на чл.65, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград, приета с Решение №103 от 28.10.2008 год. на Общински съвет – Момчилград по Протокол №14 от заседание, проведено на 28.10.2008 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.1.2018г. до 4.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 257/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.44, ал.1, т.1 и на чл.111, ал.1, т.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, приета с Решение №184 от 18.03.2005 год. на Общински съвет – Ардино по Протокол №13 от заседание, проведено на 18.03.2005 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Ардино ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 276/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Крумовград, приета с Решение №29 от 15.12.2003 год. на Общински съвет – Крумовград по Протокол №2 от заседание, проведено на 15.12.2003 год., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 357/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.М.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 4.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Р. от ***, ***, против Решение №396/14.12.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Кърджали, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на кметство***, *** и е обезсилено издаденото му Удостоверение №***/*** г., за избран Кмет на Кметство ***, *** (по образец на ЦИК – Приложение №90-МИ). ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 357/2017 г. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7 дневен срок, считано от днес.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.1.2018г. до 3.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 275/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.15а от Наредба №1 от 20.02.2003 год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение №21 от 29.12.2003 год. на Общински съвет – Черноочене по Протокол №03 от заседание, проведено на 29.12.2003 год., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
2 Административно дело No 279/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.1.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-279/ 21.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т. 2;7;12;14;16;17 и 18, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в общ размер на 1400.00 лв( хиляда и двеста лв.). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-279/ 21.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1;3;4;5;6;8;9;10;11;13 и 15, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 2200.00 лв ( две хиляди и двеста лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 595.00 лв. (петстотин и деветдесет и пет лева) Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 2.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 186/2017 ЗАНН: ДИТ ИНТЕРИМ БГ ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №163 от 05.10.2017 год., постановено по АНД №869/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №09-001659 от 30.06.2017 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с което, на „Интерим БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, в качеството му на предприятие, което осигурява временна работа, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда/КТ/, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл.3, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.1.2018г.