АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно КАНД No 8/2018 Частни КАНД и КАД Й.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 31.1.2018г.
Отстранява съдиите В. А., А. Ш. и М. Б. от участие в производството по ч.к.а.н.д. № 8/ 2018г. по описа на АС – Кърджали. Прекратява производството по ч.к.а.н.д. № 8/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща ч.к.а.н.д. № 8/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за изпращането му за разглеждане в равен по степен административен съд. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.1.2018г. до 30.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 212/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.1.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-220/ 03.08.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.3,4,7,9 и 10, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в общ размер на 1000.00 лв( хиляда лв.). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-220/ 03.08.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1,2,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 и 22, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 3400.00 лв ( три хиляди и четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 275.00 лв. (двеста седемдесет и пет лева) Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 257/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.1.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №4 от 04.01.2018 год., постановено по административно дело №257/2017 год. по описа на Администравен съд – Кърджали, като в диспозитива на решението, на ред 1(първи) от същия, на л.525 от делото, вместо думите „чл.44”, следва да се чете „чл.41”. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
3 Административно дело No 264/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТЕКСТИЛ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.1.2018г.
Отменя Заповед, № РД-14-1707/ 15.09.2017г., за прилагане на ПАМ на началник Областен отдел „ Автомобилна администрация“ – Кърджали. Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, град София да заплати на „Текстил груп“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, деловодни разноски в размер на 50.00 лв. (петдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.1.2018г. до 29.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 195/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ПАЛАС ХИ 2007 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.1.2018г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение №2/17.01.2018 г., постановено по канд №195/2017 г. по описа на АС Кърджали, като вместо записаното там: „Решение №188/24.10.2017 г., постановено по анд №252/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград“, ДА СЕ ЧЕТЕ „Решение №187/2410.2017 г., постановено по анд №251/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград“. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.1.2018г. до 26.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 197/2017 ЗАНН: РИОСВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО Е.Ю.Ю. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №137 от 13.10.2017 год., постановено по АНД №842/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 26.1.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.1.2018г. до 25.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 292/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КЪРДЖАЛИ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-264/07.09.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали в частта й, с която на «Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали» ООД, ***, ЕИК ***, са наложени финансови неустойки в размер на 1 400 лв., за нарушения, констатирани в т.1, т.2, т.3, т.4, т.6, т.7 и т.8 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на «Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали» ООД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на «Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали» ООД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 137 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 361/2017 Закон за местните данъци и такси С.В.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ КЪМ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 25.1.2018г.
Отменя Решение № МП-11/ 11.12.2017г. на директора на Дирекция „Местни приходи“ при община Кърджали. Изпраща преписката на компетентния орган по приходите в Дирекция „Местни приходи“ при община Кърджали, който да се произнесе по искане, вх. № ***/ *** г. на С.В.В., за отписване на задължения, установени с Акт за установяване на задължения по декларация, № ***/ *** г., съобразно мотивите в определението. Осъжда община Кърджали да заплати на С.В.В. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 370.00 лв ( триста и седемдесет лева). Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.1.2018г. до 24.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 190/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Г. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31 от 23.10.2017 год., постановено по НАХД №53/2017 год. по описа на Районен съд - Ардино В ЧАСТТА МУ, с която е отменено наказателно постановление №757/2017 от 21.07.2017 год., издадено от началника на Митница – град Пловдив, В ЧАСТТА, с която на Д.Г., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 2000.00/две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.1.2018г.
2 КАНД No 196/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ПАЛАС ХИ 2007 ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №188 от 24.10.2017 год., постановено по АНД №252/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.1.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.1.2018г. до 22.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 293/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.58, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел, приета с Решение №132 от 05.12.2008 год. по Протокол №17 от 05.12.2008 год. от заседание на Общински съвет – Джебел, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Джебел, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.1.2018г. до 19.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 290/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС П.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Б. ***, с ЕГН **********, против Писмо с Изх.№*** от *** год. на кмета на община Кърджали, обективиращо отказ за продажба, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, на земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот/ПИ/ с идентификатор *** по КК на ***, съставляващ УПИ ***/***/, кв.*** по ПУП на ***, ***, с площ от 1128 кв.метра. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 336/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Е.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас да заплати на И.Е.И. ***, ЕГН **********, сумата от 120 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1059/2013 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас да заплати на И.Е.И. ***, ЕГН **********, направените в настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.1.2018г. до 18.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 359/2017 Закон за движението по пътищата Н.Ю.Ю. НАЧАЛНИК РУ КРУМОВГРАД КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 18.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ю.Ю. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0289-000115/20.12.2017 г. на началника на РУ Крумовград към ОДМВР Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА ОД на МВР Кърджали, да заплати на Н.Ю.Ю. от *** с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 490 лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението, пред ВАС на РБ. Препис от определението да се връчи на страните.
2 Частно административно дело No 15/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Н.Я.Х. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 18.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на началника РДНСК-ЮЦР за издаване на разрешение за влизане в поземлен имот № *** по плана на новообразуваните имоти на ЗЗП № ***, землище *** и в недвижим имот – незаконен строеж „Жилищна сграда“, находящ се в горния поземлен имот за осъществяване на принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-218/ 02.10.2012 г. на началника на РДНСК-ЮЦР, до извършване на всички действия по принудителното изпълнение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС на РБ.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.1.2018г. до 17.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 139/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.А.М.,
Ф.А.М.,
М.А.М.,
А.А.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.1.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожно писмо изх.№94-00-279-1/26.05.2017 г., издадено от главния архитект на община Кърджали. ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на община Кърджали за ново произнасяне по заявление вх.№***/*** г. от Ф.А.М., Ф.А.М., М.А.М. и А.А.М., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Ф.А.М. ***, с ЕГН ********** и Ф.А.М. ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 830 лв. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на М.А.М. ***, с ЕГН ********** и А.А.М. ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 1030 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред ВАС на РБ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
2 Административно дело No 304/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.19, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел, приета с Решение №149/30.01.2009 г. на Общински съвет Джебел. ОСЪЖДА Общински съвет Джебел да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел.
3 Административно дело No 308/2017 КСО С.В.Ж. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-08-70 от 17.10.2017 год. на директора на ТП на НОИ – град Кърджали, с което е отхвърлена жалбата/възражението/ на С.В.Ж., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Разпореждане №РВ-3-08-00311489 от 05.09.2017 год., издадено от ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – град Кърджали и ОТМЕНЯ Разпореждане №РВ-3-08-00311489 от 05.09.2017 год., издадено от ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – град Кърджали, с което, на основание чл.114, ал.2 и 3 от КСО, е разпоредено С.В.Ж. да възстанови добросъвестно получено парично обезщетение поради ***, за периода от 16.02.2016 год. до 19.02.2016 год., в размер на 78.68/седемдесет и осем лв. и 68 ст./ лева. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – град Кърджали – ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.В.Ж., с постоянен адрес ***, направените по делото разноски, възлизащи в размер на 350.00/триста и петдесет/ лева. Преписи от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му.
4 Административно дело No 8/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.Д. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 17.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Г.Д. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 233/ 17.11.2017г. на началник РУ – Кирково Прекратява производството по адм.д. № 8/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 КАНД No 188/2017 Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.1.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство по влязло в сила НП №НП-31/01.02.2016 г., издадено от кмета на община Кърджали, с което на основание чл.25, ал.1, т.2 НПООР, на Д.С.С. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 80 лв., за извършено нарушение по чл.3, ал.1, т.7 от НПООР. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №НП-31/01.02.2016 г., издадено от кмета на община Кърджали, с което на основание чл.25, ал.1, т.2 НПООР, на Д.С.С. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 80 лв., за извършено нарушение по чл.3, ал.1, т.7 от НПООР и ПРЕКРАТЯВА, образуваното административно-наказателно производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
6 КАНД No 192/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ТЕ СТРОЙ 2011 ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.1.2018г.
Отменя Решение № 134/ 19.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 698/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Потвърждава Наказателно постановление, № 09-001580/ 31.03.2017 г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Кърджали, с което на „Те-строй 2011“ ООД, *** с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, за нарушение на чл.143, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, във вр. чл.414, ал.1 от КТ, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500.00 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
7 КАНД No 193/2017 Други по ЗАНН А.А.Д. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153/20.10.2017 г. по анд №226/2017 г. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
8 КАНД No 195/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ПАЛАС ХИ 2007 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №188/24.10.2017 г., постановено по анд №252/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 17.1.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.1.2018г. до 15.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 299/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, против Заповед №ДК-19-К-5 от 19.09.2017 год. на началника на Регионален отдел „НСК” – Кърджали при РДНСК – ЮЦР Пловдив, с която, на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, във вр. с чл.222, ал.1, т.6, т.7 и т.14 от ЗУТ, е разпоредена забрана за ползване на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: „Захранващ кабел от разпределително табло на „Теленор България” ЕАД до разпределително табло на базова станция на „Мобилтел” ЕАД ***”, находящ се в поземлен имот/ПИ/ №*** по Картата на възстановената собственост на землището на ***, ***, с ползвател „Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК *** и с която заповед е наредено прекъсване на захранването на същия строеж с електрическа енергия и е забранен достъпа до него. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото.
2 Административно дело No 322/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, срещу Заповед за налагане на санкции №РД-21-301/27.10.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.1.2018г. до 10.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 294/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕ СТРОЙ 2011 ООД ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 18.09.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, за определяне на пазарна цена за учредяване право на преминаване през ПИ с идентификатор *** по КК и КР на ***, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ Решение от 10.11.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, за поправка на очевидни фактически грешки в Решение от 18.09.2017 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ за определяне на пазарна цена за учредяване право на преминаване през ПИ с идентификатор *** по КК и КР на ***, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на „Те-строй 2011“ ООД, ***, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 100 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 300/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.М.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000706 от 18.10.2017 год., издадена от началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на Е.М.Р., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6/шест/ месеца и са отнети СРМПС сер.*** №***, издадено в *** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.Р., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 363.00/триста шестдесет и три/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.1.2018г. до 9.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 291/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КЪРДЖАЛИ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отхвърля жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали” ООД срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-271/ 12.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали. Осъжда „Многопрофилна болница за активно лечение Кърджали” ООД, с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, да заплати на РЗОК – Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 302/2017 Закон за държавния служител Д.И.К. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отменя Заповед, № РД-16-016/ 26.09.2017г. на главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол, град София да заплати Д.И.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 360.00 лв. ( триста и шестдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 303/2017 Закон за държавния служител Г.К.Я. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.1.2018г.
Отменя Заповед, № РД-16-017/ 26.09.2017г. на главния секретар на Дирекция за национален строителен контрол. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол, град София да заплати на Г.К.Я. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 200.00 лв. ( двеста лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.1.2018г. до 8.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 267/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-276/18.09.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, е наложена финансова неустойка в размер на 1 200 лв., за нарушенията, констатирани в т.3-8 /вкл./ от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 686,70 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 309/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Ю.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.1.2018г.
ОСЪЖДА Агенция Митници София да заплати на Г.Ю.К. ***, ЕГН **********, сумата от 250 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1320/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Агенция Митници София да заплати на Г.Ю.К. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.1.2018г. до 5.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 206/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.А.Ч. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-11-К-3/26.07.2017г. издадена от началника на РО „НСК” Кърджали, към РДНСК Южен централен район-Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район-Пловдив, да заплати на А.А.Ч. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1022,62 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 273/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.64, ал.1 в частта й относно израза „ … или пълнолетни низходящи” и относно израза „ … ако са с незадоволени жилищни нужди или отговарят на условията на чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ.” и разпоредбата на чл.65, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград, приета с Решение №103 от 28.10.2008 год. на Общински съвет – Момчилград по Протокол №14 от заседание, проведено на 28.10.2008 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.1.2018г. до 4.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 257/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.44, ал.1, т.1 и на чл.111, ал.1, т.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, приета с Решение №184 от 18.03.2005 год. на Общински съвет – Ардино по Протокол №13 от заседание, проведено на 18.03.2005 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Ардино ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 276/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.15, ал.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Крумовград, приета с Решение №29 от 15.12.2003 год. на Общински съвет – Крумовград по Протокол №2 от заседание, проведено на 15.12.2003 год., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 357/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.М.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 4.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Р. от ***, ***, против Решение №396/14.12.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Кърджали, с което са прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на кметство***, *** и е обезсилено издаденото му Удостоверение №***/*** г., за избран Кмет на Кметство ***, *** (по образец на ЦИК – Приложение №90-МИ). ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 357/2017 г. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7 дневен срок, считано от днес.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.1.2018г. до 3.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 275/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.15а от Наредба №1 от 20.02.2003 год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение №21 от 29.12.2003 год. на Общински съвет – Черноочене по Протокол №03 от заседание, проведено на 29.12.2003 год., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
2 Административно дело No 279/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.1.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-279/ 21.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т. 2;7;12;14;16;17 и 18, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в общ размер на 1400.00 лв( хиляда и двеста лв.). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-279/ 21.09.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1;3;4;5;6;8;9;10;11;13 и 15, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 2200.00 лв ( две хиляди и двеста лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 595.00 лв. (петстотин и деветдесет и пет лева) Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 2.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 186/2017 ЗАНН: ДИТ ИНТЕРИМ БГ ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №163 от 05.10.2017 год., постановено по АНД №869/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №09-001659 от 30.06.2017 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с което, на „Интерим БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, в качеството му на предприятие, което осигурява временна работа, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда/КТ/, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл.3, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.1.2018г.