АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 339/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Д.Г. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Д.Г., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №704/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 11.08.2018 год. Решение №399/26.07.2018 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 11.09.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.Д.Г., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 115/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Д.М.О. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 311/ 19.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 501/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
3 КАНД No 116/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” С.М.А. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 282/ 08.06.2018 г., постановено по а.н.д. №286/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно
В законна сила на 31.10.2018г.
4 КАНД No 118/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ш.М.А. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 74/ 18.06.2018 г., постановено по а.н.д. №97/2018 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
5 КАНД No 124/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.10.2018г.
Отменя изцяло решението Решение № 78/ 28.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 102/ 2018 г. по описа на РС – Момчилград, вместо което постановява: Отменя ЕФ, серия *** №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, с който на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № ***, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.10.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.10.2018г. до 30.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 310/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.10.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.М.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.М.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 313/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.10.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.Х.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на на М.Х.Х., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 318/2018 Закон за министерство на вътрешните работи К.С.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.10.2018г.
Отменя Заповед № ***/ *** г. на директора на ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на К.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 460.00 лв. ( четиристотин и шестдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
4 Административно дело No 326/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.О.О. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.О.О., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №780/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело е влязло в сила на 11.08.2018 год. Решение №384 от 20.07.2018 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 20.08.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.О.О., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
5 Административно дело No 337/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Р.Х.,
М.О.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Х., с ЕГН-********** и М.О.Х., с ЕГН-**********, и двамата с постоянен адрес: ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Кърджали да извърши административна услуга – заверка на Молба-декларация, с вх. №***/*** г. на Община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №337/2018 г. по описа на АдмС - Кърджали. ОСЪЖДА Община – Кърджали, с адрес: ***, ЕИК ***, да заплати на Е.Р.Х., с ЕГН-********** и М.О.Х., с ЕГН-**********, и двамата с постоянен адрес: ***, направените по делото разноски, произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение по Договор за правна защита и съдействие №*** от *** г., в размер на 420.00 /четиристотин и двадесет/ лв. и заплатена държавна такса, в размер на 20.00 /двадесет/ лв. или общо деловодни разноски, в размер на 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез АдмС – Кърджали до ВАС на Р България, в 7-дневен срок, считано от днес, за явилата се страна и същия срок, считано от получаване на съобщението, за неявилата се страна.
6 Административно дело No 379/2018 Закон за достъп до обществена информация П.М.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Разпореждане от 30.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №379/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА административно дело №379/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд.Препис от настоящото разпореждане, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на жалбодателя П.М.Т., на посочения от него адрес ***. Разпореждането не подлежи на обжалване.
7 КАНД No 113/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Н.А.Г. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №312 от 20.06.2018 год., постановено по АНД №504/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 30.10.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.10.2018г. до 26.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 207/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.10.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-93/ 12.04.2018 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 и 15, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в размер общо на 2600.00 лв. (две хиляди и шестстотин лева). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-93/ 12.04.2018 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1 и 2, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 400.00 лв ( четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 773.87 лв. (седемстотин и седемдесет и три лева и 87 стотинки). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 98/2018 ЗАНН: ДИТ П. Д. КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №240 от 18.05.2018 год., постановено по АНД №287/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.10.2018г.
3 КАНД No 112/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Н.А.Г. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313/20.06.2018 г. по анд №505/2018 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
4 КАНД No 114/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Н.А.Г. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №315/22.06.2018 г. по анд №503/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
5 КАНД No 119/2018 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАРСТРОЙ ЕМ 09 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287/13.06.2018 г. по анд №266/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
6 КАНД No 120/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Д.М.О. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319/26.06.2018 г. по анд №502/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
7 КАНД No 121/2018 Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила НП №96/15.05.2017 г., изд. от началника на РУ-Кърджали, с което на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, на И.Ю.Ю. от *** е наложена глоба в размер на 100 лв., за нарушение по чл.218б, ал.1 НК, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК. ОТМЕНЯ НП №96/15.05.2017 г., изд. от началника на РУ-Кърджали, с което на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, на И.Ю.Ю. от *** е наложена глоба в размер на 100 лв., за нарушение по чл.218б, ал.1 НК, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК и ПРЕКРАТЯВА, образуваното административнонаказателно производство. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
8 КАНД No 123/2018 ЗАНН: НАП КАРСТРОЙ ЕМ 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 333/02.07.2018 г. по анд №267/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 301315 – F323952/23.11.2017 г., издадено от директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на "Карстрой – ЕМ – 09" ЕООД, ***, ***, с ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 9 779.15 лв., за нарушение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОПБ. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.10.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.10.2018г. до 25.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 279/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър Е.М.Г. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.Г. от ***, с ЕГН **********, против Отказ на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/ - Кърджали, обективиран в писмо - уведомление с Изх.№*** от *** год., за вписването й в Кадастралния регистър на град Кърджали, като собственик с 1/2 идеална част на поземлен имот с идентификатор ***, имот с идентификатор ***, имот с идентификатор ***, имот с идентификатор ***, имот с идентификатор ***, имот с идентификатор ***, имот с идентификатор *** и имот с идентификатор *** по КК и КР на ***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 330/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.Г. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.С.Г. от ***, ЕГН **********, сумата от 250 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №674/2018 год. по описа на Районен съд –- Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.С.Г. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 260 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 350/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 25.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, *** срещу Заповед за налагане на санкции №РД-21-200/10.08.2018 г. на директора на РЗОК - Кърджали. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.10.2018г. до 24.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 311/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Ш.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Ш.Ш. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №531/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което и влязло в сила на 05.07.2018 год. Решение №303 от 18.06.2018 год., е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищеца Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 07.08.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Ш.Ш. от ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.10.2018г. до 23.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 121/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-10-63 от 05.02.2018 год., издадена от кмета на община Кирково, с която, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.135, ал.3 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, искане на собствениците с Вх.№***/*** год. и Решение №6.1 от Протокол №1 от 05.01.2017 год. на ОбЕС по УТ при община Кирково, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/, за урегулирани поземлени имоти/УПИ/ от кв.*** по плана на ***, ***, ***. ОСЪЖДА община Кирково - ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.К.А., с адрес: ***, направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 1349.71/хиляда триста четиридесет и девет лв. и 71 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 265/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.Т.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.10.2018г.
Отхвърля жалбата на К.Т.Б. от *** срещу Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост в община Момчилград, приета с Решение № 93/ 26.06.2014 г. на ОбС – Момчилград. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 294/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.10.2018г.
Отменя разпоредбата на чл.15, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Кирково, приета с Решение № 169 от Протокол № 20/12.12.2008 г. на ОбС – Кирково, допълнена с Решение № 119/ 25.07.2012 г. на ОбС – Кирково. Осъжда Община Кирково, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.10.2018г. до 22.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 287/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.А.С. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.10.2018г.
Р Е Ш И : ОСЪЖДА Община Кърджали, ***, с ЕИК ***, представлявана от кмета на общината – инж.Х. А. И., ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №411/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила Решение №276 от 05.06.2018 год. по което дело, е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №НП-17 от 21.02.2018 год.,издадено от кмета на община Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 24.07.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Кърджали, ***, с ЕИК ***, представлявана от кмета на общината – инж.Х. А. И, ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от нея деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи общо в размер на 370.00/триста и седемдесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 325/2018 Закон за социално подпомагане ЕТ ЗДРАВЕЦ 2 Р. Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 22.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Здравец 2 – Р. Ч.” – ***, ***, ***, с ЕИК ***, представляван от собственика Р. Б. Ч. срещу Заповед №723/27.07.2018 г. на Кмета на Община Джебел. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №325/2018 г. по описа на АдмС – Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред ВАС на Р България, в 7-дневен срок, считано от днес, за явилата се страна и в същия срок, считано от получаване на съобщението, за неявилите се страни.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.10.2018г. до 19.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 101/2018 ЗАНН: ДИТ БУЛТЕХ 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №250 от 25.05.2018 год., постановено по АНД №425/2018 год по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №09-001865 от 27.02.2018 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с което, на „Бултех-2017” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда, във връзка с чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.2, ал.2, т.5 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, е наложена имуществена санкция, в размер на 300.00/триста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 19.10.2018г.
2 КАНД No 103/2018 ЗАНН: ДИТ БУЛТЕХ 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №283 от 08.06.2018 год., постановено по АНД №428/2018 год по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №09-001863 от 27.02.2018 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с което, на „Бултех-2017” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда, във връзка с чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.2, ал.2, т.2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, е наложена „имуществена санкция”, в размер на 300.00/триста/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 19.10.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.10.2018г. до 18.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 96/2018 ЗАНН: ИААА П.Г.Г. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Отменя Решение № 227/ 16.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 345/ 2018 г. на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 29-0000019/ 01.03.2018 г. на началник областен отдел „Автомобилна администрация“, Кърджали, с което на П.Г.Г. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.89, т.1 от Наредба № 33/ 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 2 000 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
2 КАНД No 97/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 280/ 06.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 476/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно
В законна сила на 18.10.2018г.
3 КАНД No 99/2018 ЗАНН: ДИТ П. Д. КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №285/11.06.2018 г. постановено по анд №290/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
4 КАНД No 100/2018 ЗАНН: ДИТ БУЛТЕХ 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Отменя Решение № 249/ 25.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 424/ 2018 г. на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 09-001864/27.02.2018 г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали, с което на „Бултех-2017“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), във връзка са чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.2, ал.2, т.4 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, е наложена имуществена санкция в размер от 300.00 лв.(триста) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
5 КАНД No 102/2018 ЗАНН: ДИТ БУЛТЕХ 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Отменя Решение № 260/ 28.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 427/ 2018 г. на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 09-001861/27.02.2018 г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали, с което на „Бултех-2017“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), във връзка са чл.415в, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.2, ал.2 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, е наложена имуществена санкция в размер от 300.00 лв.(триста) лева. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
6 КАНД No 104/2018 ЗАНН: ДИТ БУЛТЕХ 2017 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №258/28.05.2018 г., постановено по анд №432/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали, и вместо него п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 09-001862/27.02.2018 г., издадено от директор на Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Кърджали, с което на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415в, ал.1 КТ, на „Бултех - 2017” ЕООД, ***, с ЕИК ***, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лв., за нарушение на чл.2, ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
7 КАНД No 107/2018 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ В ДНСК СОФИЯ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235/17.05.2018 г., постановено по анд № 351/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
8 КАНД No 108/2018 ЗАНН: ДНСК НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Д.И.З. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №238/18.05.2018 год., постановено по АНД №236/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 18.10.2018г.
9 КАНД No 109/2018 ЗАНН: НАП КАРСТРОЙ ЕМ 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Отменя Решение № 291/ 14.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 263/ 2018 г. на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя НП № 301313-F323946/ 23.11.2017 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Карстрой-Ем-09“ ЕООД с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), на основание чл.5, ал.1, във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБ, е наложена имуществена санкция в размер на 9779.15 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
10 КАНД No 110/2018 ЗАНН: ДНСК МОБИЛТЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДК ДНСК СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 259/ 29.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 166/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
11 КАНД No 111/2018 ЗАНН: НАП КАРСТРОЙ ЕМ 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.10.2018г.
Отменя Решение № 290/ 14.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 264/ 2018 г. на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя НП № 301310-F323956/ 23.11.2017 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Карстрой-Ем-09“ ЕООД с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), на основание чл.5, ал.1, във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБ, е наложена имуществена санкция в размер на 12 000 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
12 Частно КАНД No 182/2018 Частни КАНД и КАД З.А.А. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №265/13.09.2018 г. постановено по анд №934/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.10.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.10.2018г. до 17.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 223/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.И.А. НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Д.И.А. от ***, със съдебен адрес ***, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-14 от 04.05.2018 год., издадена от началника на РДНСК – Южен централен район/ЮЦР/, с която, на основание чл.216, ал.6, във връзка с чл.149, ал.5 от ЗУТ, е прогласена нищожността на Разрешение за строеж №*** от *** год., издадено от главния архитект на община Кърджали, за обект: „Смяна на предназначението на кафе-сладкарница и бърза закуска /идентификатор ***/ в игрална зала за хазартни игри, в ***, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ *** - ***, кв.*** по плана на ***” /без посочен възложител/собственик на обекта/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №223/2018 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят на всички страни по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 322/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Кърджали, със Заповед №РД-09-169/13.08.2018 г., на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали, приета с т.ІІ от Решение №153 по Протокол №8/26.07.2018 г. от проведено заседание на ОбС – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №322/2018 г. по описа на АдмС – Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Областна администрация – Кърджали направените по делото разноски, в размер на 20 лв., представляващи платена такса за публикуване на съобщението, за оспорване в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред ВАС на Р България, в 7-дневен срок, считано от днес, за явилите се страни и в същия срок, считано от получаване на съобщението, за неявилата се страна.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.10.2018г. до 16.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 254/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение (второ) от 16.10.2018г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 230/ 17.07.2018 г. по адм.д. № 254/ 2018 г. на КАС, като навсякъде вместо грешно посочения израз: „ЕФ, серия *** №*** от *** г.“, следва да се чете: „ЕФ, серия ***/ *** г.“. Решението за поправка подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, на основание чл.175, ал.2 от АПК. След влизане в сила на решението за поправка, същото следва да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
2 Административно дело No 292/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.С.С., с постоянен адрес:***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по НАХД №408/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 23.06.2018 год. Решение №268 от 01.06.2018 год., е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №17-1300-00313 от 08.03.2018 год., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 26.07.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.С.С., с постоянен адрес:***, сумата в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото.
3 Административно дело No 305/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители А.А.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 16.10.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 02.10.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.А.Ю. от *** против мълчалив отказ на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" да се произнесе по заявление за подпомагане с УИН *** за кампания *** г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 305/2018 г., по описа на Административен съд Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 352/2018 Закон за министерство на вътрешните работи А.О.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ - *** С. Г. Б. Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.О.А. от ***, с ЕГН **********, подадена чрез адв.Т.С.Р. от ***, против Заповед с Рег.№*** от *** год. за задържане на лице, издадена от полицейски орган – *** към ОДМВР – Кърджали С.Г.Б. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, незабавно да се връчи или изпрати на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.10.2018г. до 15.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 244/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение (второ) от 15.10.2018г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 231/ 17.07.2018 г. по адм.д. № 244/ 2018 г. на КАС, като ЕГН на ищеца Е.С.А. вместо **********, да се чете „ЕГН **********“. Решението за поправка подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, на основание чл.175, ал.2 от АПК. След влизане в сила на решението за поправка, същото следва да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
2 Административно дело No 291/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.П.В. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.П.В., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №388/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното и влязло в сила на 31.05.2018 год. Решение №214 от 11.05.2018 год. по което дело, е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 26.07.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.П.В., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.10.2018г. до 10.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 248/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Н.А. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.А. от ***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000427 от 25.05.2018 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а, б.„а” от ЗДвП, на жалбодателката е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 9/девет/ месеца и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 363/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Х.А.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ *** К. Б. М. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. №***/*** г., издадена от полицейски орган при РУ Кърджали към ОД на МВР-Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Х.А.М. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.10.2018г. до 9.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 155/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВРОБЕНТ ЕООД ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.10.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 11.04.2016 год. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ към община Кърджали, обективирано в Съобщение с Изх.№*** от *** год. на община Кърджали, с което решение е определена пазарната цена, в размер на ***/***/ лева, на еднократното обезщетение за възникналия сервитут за прокарване трасе на газопровод, технологични площадки и елементи на обслужващата техническа инфраструктура, за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България” на територията на Република България”, обявен за обект с национално значение, през поземлен имот с №*** по КВС на землището на ***, ***, ***/поземлен имот с №*** по КВС на землището на ***, ***, ***, след делба, с нов идентификатор ***/, целият с площ от 61.962 дка/61962 кв.м./, с начин на трайно ползване – залесена територия, собственост на „ЕВРОБЕНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, със засегната сервитутна площ от имота от 3.889 дка/3889 кв.м./, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка на дължимото еднократно обезщетение, от ***/***/ лева, на ***/***/ лева. ОСЪЖДА община Кърджали, с ЕИК ***, с административен адрес – ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОБЕНТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 1800.00/хиляда и осемстотин/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.10.2018г. до 8.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 283/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Н.В. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. от ***, срещу Решение №***/*** г. издадено от началника на РУ - Кърджали при ОДМВР - Кърджали, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 296/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 8.10.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-168/ 04.07.2018 г. на директора на РЗОК – Кърджали, с която за нарушение на разпоредбите на чл.275, ал.1, т.1, във вр. с чл.260, ал.1, т.7 и чл.345, ал.1, т.4 от НРДМД 2018 г., на основание чл.400, ал.3 от НРДМД 2018 г., на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в размер на 200.00 лв. ( двеста лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 50 лв. ( петдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.10.2018г. до 5.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 271/2018 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.А.Х. ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, с административен адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Х., с постоянен адрес:***, ***, с ЕГН **********, сумата в размер на ***/***/ лева, представляваща първо плащане по т.2.3. от Договор №*** от *** год. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда - 06.07.2018 год., до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, с административен адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Х., с постоянен адрес:***, ***, с ЕГН **********, сумата в размер на ***/***/ лева, представляваща лихва за забава върху вземането от *** лева, за периода от 28.11.2017 год./датата на изтичане на двумесечния срок по чл.23 от Наредба №9 от 03.04.2008 год. на МЗП/ до датата на завеждане на исковата молба в съда - 06.07.2018 год., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част, до предявения му размер от *** лева. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, с административен адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Х., с постоянен адрес:***, ***, с ЕГН **********, сумата общо в размер на 2641.78/две хиляди шестстотин четиридесет и един лв. и 78 ст./ лева, представляваща направени съдебни разноски по делото. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.10.2018г. до 4.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 353/2018 Закон за министерство на вътрешните работи А.С.А. С.Г.Б. Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.10.2018г.
Отменя Заповед за задържане на лице, рег. № ***/ *** г., на *** при РУ – Кърджали С.Г.Б. Осъжда Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Кърджали да заплати на А.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 10 лв. (десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.10.2018г. до 3.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 196/2018 Кодекс на труда ЕТ РОСИЯНА Е. Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.10.2018г.
ОТМЕНЯ принудителните административни мерки по чл.404, ал.1, т.1 от КТ, наложени на ЕТ „ЕТ Росияна - Е. Д.”, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представляван от Е.С.Д. от ***, с дадените задължителни предписания по т.1 и по т.12 от Протокол за извършена проверка с Изх.№ПР *** от *** год., издаден от инспектор от Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с адрес: ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ЕТ Росияна - Е. Д.”, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представляван от Е.С.Д. от ***, направените съдебни разноски, възлизащи в размер на 50.00/петдесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.10.2018г. до 2.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 240/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Р.М.,
И.Р.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Е.Р.М., с ЕГН ********** и И.Р.Н., с ЕГН **********,***, подадена чрез редовно упълномощен процесуален представител – адв.М.Ч. от АК-***, против Заповед №638 от 28.05.2018 год., издадена от кмета на община Кърджали, с която, на основание чл.129, ал.2, чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.3 от ЗУТ и въз основа на Решение №3 по Протокол №6 от 04.04.2018 год. на ЕСУТ при община Кърджали, е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ/подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/, на УПИ ***, УПИ ***, УПИ ***, УПИ *** и УПИ ***, кв.*** по плана на ***,***, ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №240/2018 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят на всички страни по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 270/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЕТ Н. Г.- К. Г. КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-19-246/07.06.2018 г. на кмета на община Момчилград. ОСЪЖДА Община Момчилград да заплати на ЕТ “Н. Г. - К. Г.“, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, разноски по делото, в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 309/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Е.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Н.Е.Д. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №122/2018 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Н.Е.Д. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 312/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Ш.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Н.Ш.Ш. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №526/2018 г. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Н.Ш.Ш. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 314/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.Х.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №94/2018 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.Х.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 315/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.Х.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №100/2018 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.Х.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
7 Административно дело No 316/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.Х.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на О.Х.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №620/2018 г. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на О.Х.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
8 Административно дело No 361/2018 Закон за данък върху добавената стойност ЕТ СТАНДАРТ Р. К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 2.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.М.К. от ***, осъществяващ дейност като ЕТ „Стандарт – Р.К.“, със седалище и адрес на управление:***, срещу Ревизионен акт № ***/ *** г., в частта, потвърдена и изменена с Решение № 475/ 17.08.2018 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, София. Прекратява производството по адм.д. 361/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 1.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.10.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №1763 от 08.06.2018 год./№18-1300-000444/08.06.2018 год./, издадена от началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.172, ал.1, б.„д” от ЗДвП, временно е отнето СУМПС №***, издадено от МВР – Кърджали, на жалбодателката М.И.Р. от ***, с ЕГН **********, за водач на МПС, категория „В”, до заплащане на дължимата глоба. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.И.Р. от ***, с ЕГН **********, направените от нея деловодни разноски в производството, възлизащи в размер на 10.00/десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 333/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Х.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 1.10.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Х.М от ***, ***, ***. Прекратява производството по адм.д. № 333/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 Административно дело No 340/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.К.А.,
С.Х.М.,
А.Х.М.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КРУМОВГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.А., С.Х.М. и А.Х.М. от ***, против писмо вх.№*** от *** г., подписано от *** при РП Крумовград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №340/2018 г. по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА делото, като преписка, на Окръжна прокуратура– Кърджали по компетентност. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.