АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 413/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Б.С.М. *** КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ - Е. Х. М. Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с Рег.№*** от *** год. за задържане на лице, издадена от полицейски орган – *** към ОДМВР – Кърджали, с която е разпоредено, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, задържането за срок до 24 часа, на жалбодателя Б.С.М. от ***, в помещение за временно задържане в РУ – Джебел към ОДМВР - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Б.С.М. от ***, направените от него деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи общо в размер на 511.00/петстотин и единадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, незабавно да се връчи или изпрати на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 414/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЦЪРКВА СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 30.11.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Църква „Свети Седмочисленици“, ***, *** срещу мълчалив отказ на кмета на община Кирково да извърши административна услуга – заверка на молба-декларация, вх. № ***/ *** г. Прекратява производството по адм.д. № 414/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Осъжда община Кирково да заплати на Църква „Свети Седмочисленици“ с ЕИК *** и адрес: ***, ***, деловодни разноски в размер на 10.00 лв (десет лева). Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 152/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №369 от 12.07.2018 год., постановено по АНД №611/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 30.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.11.2018г. до 29.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 259/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Ю.Б. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кърджали, в частта на определеното парично обезщетение за сервитут с площ 3,810 дка, върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** /номер по предходен план: ***/, за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1 692 лева на 6 854 лева. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Б.Ю.Б. от ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 666 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 300/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.О.Ю. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.О.Ю. от ***, против Решение от 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кърджали, в частта на определеното парично обезщетение в размер на 134 лв. за сервитут с площ 0,230 дка, върху ПИ с № ***, в землището на ***, *** Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 342/2018 Закон за министерство на вътрешните работи К.Т.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-1620/17.08.2018 г. на директора на ОДМВР- Кърджали, за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9 месеца на *** К.Т.А., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на К.Т.А. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
4 Административно дело No 388/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Ф.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, ***, ***, да заплати на Д.Ф.Д. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №143/2018 год. по описа на Районен съд - Момчилград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.10.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, гр.Кърджали, ***, да заплати на Д.Ф.Д. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
5 КАНД No 146/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №338 от 03.07.2018 год., постановено по АНД №558/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 29.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.11.2018г. до 28.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
2 КАНД No 150/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №371 от 12.07.2018 год., постановено по АНД №615/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Мария Божкова по к.а.н.д. № 150/ 2018 г. по описа на АС - Кърджали
В законна сила на 28.11.2018г.
2 КАНД No 156/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ф.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №348/05.07.2018 г. по анд №675/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.11.2018г.
3 КАНД No 159/2018 ЗАНН: ИААА И.Г.С. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 388/23.07.2018 г., постановено по анд № 734/2018 г. по описа на РС-Кърджали и вместо него п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно № 29-0000030/22.03.2018 г., издадено от началник на ОО „Автомобилна администрация”, гр.Кърджали, с което, на основание чл.178а, ал.7, т.1 предл.1 от ЗДвП, на И.Г.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв., за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1 б.“а“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. Решението е окончателно.
В законна сила на 28.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.11.2018г. до 27.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Я. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение (второ) от 27.11.2018г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №129/24.04.2018 г. постановено по адм.д. №33/2018 г. по описа на Административен съд-Кърджали, по отношение на датата, от която се дължи законната лихва върху присъдените обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, като ВМЕСТО „07.01.2014 г.“, ДА СЕ ЧЕТЕ „ 07.01.2015 г“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 324/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с адрес – ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Т.Я., с постоянен адрес:***, сумата в размер на 460.00/четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатени в брой адвокатски възнаграждения, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №976/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело Решение №106 от 07.11.2016 год., е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №29-0000150 от 14.07.2016 год., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – град Кърджали и по КАНД №202/2016 год. по описа на Административен съд – Кърджали, с постановеното по което дело Решение №15 от 02.02.2017 год., е оставено в сила Решение №106 от 07.11.2016 год., постановено по АНД №976/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 15.08.2018 год., до окончателното й изплащане.ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с адрес – ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Т.Я., с постоянен адрес:***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от нея деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото.
3 КАНД No 166/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №346/04.07.2018 г., постановено по анд №610/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.11.2018г.
4 КАНД No 169/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №358/09.07.2018 г., постановено по анд №627/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 27.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.11.2018г. до 26.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 295/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС М.Б.П. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.П. от ***, срещу Оценка на недвижим имот *** в землището на ***, местността „***”, с ЕКАТТЕ ***, ***. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №295/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
2 Административно дело No 319/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Л.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-1466/24.07.2018 г. на директора на ОДМВР- Кърджали, за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9 месеца на *** Г.Л.Г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Г.Л.Г. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 460 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 327/2018 Закон за министерство на вътрешните работи И.К.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-1468/24.07.2018 г. на директора на ОДМВР- Кърджали, за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9 месеца на *** И.К.Б., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
4 Административно дело No 343/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б. ДЕНТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.11.2018г.
Осъжда Агенция по вписванията,гр. София, ***, да заплати на „Б. Дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 315.00 лв. (триста и петнадесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие отменен като незаконосъобразен Отказ, № ***/ *** г. на длъжностното лице към Агенция по вписванията, постановен по молба за вписване на новоучредено еднолично дружество с ограничена отговорност, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Агенция по вписванията,гр. София, ***, да заплати на „Б. Дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ" ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, сумата, в размер на 350.00 лв. (триста и петдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 358/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред ЕФ, серия *** № ***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 383/2018 Кодекс на труда ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство” - Крумовград, срещу предписанията по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.14, т.21 и т.22 от Протокол с Изх.№***/*** год., съставен от Дирекция „Инспекция по труда“ - град Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №383/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес.
7 КАНД No 140/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ П. Д. КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №347 от 04.07.2018 год., постановено по АНД №291/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 26.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.11.2018г. до 23.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 359/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №599/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила Решение №344 от 04.07.2018 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 26.09.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 490.00/четиристотин и деветдесет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.11.2018г. до 22.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 345/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.С.С., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №123/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила на 27.07.2018 год. Решение №94 от 27.06.2018 год., е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №18-0303-000145 от 26.04.2018 год., издадено от началника на РУ – Момчилград към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на на предявяване на иска – 18.09.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.С.С., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 364/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.М.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите - Кърджали, ***, ***, да заплати на Б.М.Б. от ***, ЕГН **********, сумата от 150 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №518/2016 год. по описа на Районен съд –- Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите-Кърджали, град Кърджали, ***, да заплати на Б.М.Б. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 371/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Ю.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Кърджали, ***, ***, да заплати на Б.Ю.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 100 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №116/2014 год. по описа на Районен съд - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР, гр.Кърджали, ***, да заплати на Б.Ю.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 376/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Б.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.И. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1947-000034/28.09.2018 г. издадена от началник сектор към ОДМВР Кърджали, РУ-Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 КАНД No 145/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 356/ 09.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 622/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 22.11.2018г.
6 КАНД No 149/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 367/ 12.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 613/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 22.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.11.2018г. до 21.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 390/2018 Закон за социално подпомагане С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с Вх.№6582 от 20.04.2018 год. на ВАС, подадена от С.Х.М. от ***, с ЕГН **********, и уточняваща молба към нея от 25.08.2018 год., изпратена по подсъдност на Административен съд – Кърджали, В ЧАСТТА Й, с която обжалва Заповед №2 от 31.05.2018 год., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” - град Крумовград, с която й е отпусната месечна социална помощ за допълване на доходите по чл.9 от ППЗСП и с която обжалва Заповед №2 от 31.05.2018 год., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” - град Крумовград, с която й е отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво, за отоплителен сезон 2017 - 2018 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №390/2018 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на С.Х.М. от *** и на директора на Дирекция „Социално подпомагане” – град Крумовград. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/ - дневен срок от връчването или съобщаването му на страната.
2 Административно дело No 394/2018 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Ю.А. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 21.11.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Ю.А. от *** срещу ЕР № ***/ *** г. от заседание № *** на НЕЛК, ***. Прекратява производството по адм. д. № 394/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Осъжда Национална експертна лекарска комисия, гр.София да заплати на Д.Ю.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 380 лв. ( триста и осемдесет лева). Заличава датата на открито съдебно заседание на 03.12.2018 г. от 10.00 часа. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от получаването му.
3 КАНД No 142/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Х.М.С., в частта й, с която е оспорено Решение №354/09.07.2018 постановено по анд.№584/2018 г. по описа на РС-Кърджали, за отмяна на т.4 от НП № 18-1300-000357/17.04.2018 г., издадено от началник на сектор „Пътна полиция“ - Кърджали към ОДМВР – Кърджали и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №354/09.07.2018 г. постановено по анд.№584/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в частта му, с която са потвърдени т.1, т.2 и т.3 от НП № 18-1300-000357/17.04.2018 г., издадено от началник на сектор „Пътна полиция“ - Кърджали към ОДМВР – Кърджали, за извършени от Х.М.С. нарушения по чл.116 ЗДвП, чл. 123, ал.1, т.2, б.“а“ ЗДвП и чл.123, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗДвП. ОТМЕНЯ Решение №354/09.07.2018 г. постановено по анд.№584/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в частта му, с която е потвърдена т.5 от НП № 18-1300-000357/17.04.2018 г., издадено от началник на сектор „Пътна полиция“ - Кърджали към ОДМВР – Кърджали, с която на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на Х.М.С. е наложена глоба в размер на 50 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за извършено нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.“е“ ЗДвП, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ НП № 18-1300-000357/17.04.2018 г., издадено от началник на сектор „Пътна полиция“ - Кърджали към ОДМВР – Кърджали, в частта му по т.5, с която на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП, на Х.М.С., ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за извършено нарушение на чл.123, ал.1, т.2, б.“е“ ЗДвП. В прекратителната му част, решението е с характер на определение и може да се обжалва с частна жалба, подадена в 7-дневен срок от съобщението, пред ВАС на РБ, а в останалата част, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.11.2018г.
4 КАНД No 144/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №357/09.07.2018 г., постановено по анд №625/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 21.11.2018г.
5 КАНД No 147/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355/09.07.2018 г., постановено по анд №612/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 21.11.2018г.
6 КАНД No 148/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 342/ 03.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 559/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2018г.
7 КАНД No 151/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 370/ 12.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 614/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2018г.
8 КАНД No 155/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ф.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/23.07.2018 г., постановено по анд №758/2018 г. по описа на РС-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.11.2018г. до 20.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 141/2018 ЗАНН: ДИТ ГОЛД ДРАГА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №365/11.07.2018 г. по анд №429/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.11.2018г.
2 КАНД No 154/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 389/23.07.2018 г., постановено по анд №795/2018 г. по описа на РС-Кърджали и вместо него п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия *** № ***, издаден от ОДМВР-Кърджали, с който на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, на А.М.К., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв., за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.11.2018г.
3 Частно КАНД No 197/2018 Частни КАНД и КАД БЕГЛИКА КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №28 от 02.10.2018 год., постановено по АНД №31/2018 год. по описа на Районен съд – Ардино. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 20.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.11.2018г. до 19.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 346/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.К.Й. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Л.К.Й., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, № ***/ *** г., издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Л.К.Й., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 348/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Ю.Е. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Т.Ю.Е. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП №***/ *** г., издадено от началник-сектор „ПП“ към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Т.Ю.Е. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 КАНД No 125/2018 ЗАНН: НАП ИМЕРИС МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ АД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 273/ 04.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 473/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.11.2018г.
4 КАНД No 135/2018 ЗАНН: ДИТ П. Д. КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 316/ 22.06.2018 г., постановено по а.н.д. № 288/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.11.2018г.
5 КАНД No 136/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 341/ 03.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 529/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.11.2018г.
6 КАНД No 138/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.11.2018г.
Оставя в сила Решение № 337/ 02.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 557/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.11.2018г.
7 КАНД No 139/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №336 от 02.07.2018 год., постановено по АНД №556/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Особено мнение
НА СЪДИЯ МАРИЯ БОЖКОВА
В законна сила на 19.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.11.2018г. до 16.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 133/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Р.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №324 от 28.06.2018 год., постановено по АНД №453/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, В ЧАСТТА МУ, с която Е ПОТВЪРДЕНО наказателно постановление №18-1300-000190 от 15.03.2018 год., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР – Кърджали в частта му по т.2, с която, на Е.Р.К. от ***, с ЕГН **********, на основание чл.179, ал.2, предл.І/първо/ от ЗДвП, е наложено наказание „глоба”, в размер на 200/двеста/ лева, за извършено виновно нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-1300-000190 от 15.03.2018 год., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР – Кърджали в частта му по т.2, с която, на Е.Р.К. от ***, с ЕГН **********, на основание чл.179, ал.2, предл.І/първо/ от ЗДвП, е наложено наказание „глоба”, в размер на 200/двеста/ лева, за извършено виновно нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №324 от 28.06.2018 год., постановено по АНД №453/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 16.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.11.2018г. до 15.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 60/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕ СТРОЙ 2011 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 15.11.2018г.
Отменя виза за проектиране на обект: «Промяна предназначението и преустройство на «Дом на учените» в семеен хотел», издадена на 15.01.2018 г. от главен архитект на община Кърджали. Осъжда община Кърджали да заплати на «Те-Строй 2011» ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, деловодни разноски в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
2 Административно дело No 356/2018 КСО Т.Р.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-08-56/05.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на Т.Р.Х. против разпореждане № 081-00-303-5/02.08.2018 г. на ръководителя по осигуряването за безработица в ТП на НОИ-Кърджали, в частта на определения дневен размер на обезщетението за безработица. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в ТП на НОИ-Кърджали, за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП на НОИ, гр.Кърджали да заплати на Т.Р.Х. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.11.2018г. до 14.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 195/2018 Закон за местните данъци и такси АСЕТ РЕНТАЛС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ КЪМ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.11.2018г.
Отменя Акт за установяване на задължения по декларация, № ***/ *** г., издаден от *** при община Кърджали, потвърден с Решение № МП-07/ 11.11.2017 г. на директор на дирекция „Местни приходи“, за сумата над 1210.96 лв. главница, както и лихвите върху нея, до пълния претендиран размер на задължението за ТБО – 4531.36 лв. и лихвите върху него. Отхвърля жалбата на „Асет Ренталс енд Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу Акт за установяване на задължения по декларация, № ***/ *** г., потвърден с Решение № МП-07/ 11.11.2017 г. на директор на дирекция „Местни приходи“ в останалата част. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 132/2018 ЗАНН: ИААА М.Ю.Х. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №278 от 06.06.2018 год., постановено по АНД №398/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 14.11.2018г.
3 Частно КАНД No 196/2018 Частни КАНД и КАД БЕГЛИКА КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №29/02.10.2018 г. постановено по анд №32/2018 г. по описа на Районен съд – Ардино. Определението е окончателно.
В законна сила на 14.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.11.2018г. до 13.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 127/2018 ЗАНН: ИАРА Д.К.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №317 от 25.06.2018 год., постановено по АНД №249/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали, в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление №10002 от 09.02.2018 год., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” – град Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на Д.К.М. от ***, с ЕГН **********, са наложени: административно наказание „глоба”, в размер на 1000/хиляда/ лева, за нарушение на чл.50, ал.1, т.2 от ЗРА, на основание чл.86 от ЗРА и административно наказание „глоба”, в размер на 1000/хиляда/ лева, за нарушение на чл.50, ал.3 от ЗРА, на основание чл.86 от ЗРА и с която е постановено отнемане в полза на Държавата, на основание чл.90, ал.1 от ЗРА, на риба от следните видове и количества: каракуда – 254 кг., бяла риба – 42 кг. и шаран – 10 кг. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 13.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.11.2018г. до 12.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 35/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.11.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №940/ 08.11.2004 г. за изменение на ПУП-ПР, издадена от кмета на община Кърджали, в частта й по отношение на имот пл.сн. №*** в кв. ***, част от УПИ ***, *** в кв.*** по плана на ***. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на С.А.Н. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 960 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му, пред Върховен административен съд.
2 Административно дело No 241/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, с Изх.№РД-14-127 от 10.05.2018 год., издадена от директора на РЗОК - Кърджали, в частта й по т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8 и т.9, за възстановяване на неоснователно получени суми от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., възлизащи общо в размер на 5983.00/пет хиляди деветстотин осемдесет и три/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., против Писмена покана с Изх.№РД-14-127 от 10.05.2018 год., издадена от директора на РЗОК - Кърджали, в частта й по т.1, за възстановяване на неоснователно получена сума, възлизаща в размер на 714.00/седемстотин и четиринадесет/ лева, като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали, с адрес – ***, ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявана от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч. от ***, направените по делото разноски, в размер на 2360.32/две хиляди триста и шестдесет лв. и 32 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.11.2018г. до 9.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.К.Ю. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 9.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при Община Кърджали, в частта на определените парични обезщетения за учредени сервитути за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетенията, както следва: за сервитута с площ 0,592 дка, върху ПИ с идентификатор *** /нов идентификатор ***/ в землището на ***, *** - от 310 лева на 1 118 лева; за сервитута с площ 0.111 дка, върху ПИ с идентификатор *** /нов идентификатор ***/ в землището на ***, *** - от 58 лева на 209,50 лева; за сервитута с площ 1.539 дка, върху ПИ с идентификатор *** /нов идентификатор ***/ в землището на ***, *** - от 806 лева на 2 904.90 лева; за сервитута с площ 0.502 дка, върху ПИ с идентификатор *** /нов идентификатор ***/ в землището на ***, *** - от 263 лева на 946,57 лева ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Ю.К.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 660 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 306/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.А. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.11.2018г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1947-000018 от 30.07.2018 год., издадена от началника на Районно управление – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, е прекратена регистрацията на ППС, за срок от 1/една/ година/за 365 дни/ и са отнети свидетелство за регистрация на МПС/СРМПС/ №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, с адрес: ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 410.00/четиристотин и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 344/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.Й. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.В.Й. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №109/2018 г. по описа на Районен съд – Крумовград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.08.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на В.В.Й. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 347/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.С.А. от ***, ЕГН **********, сумата от 298,50 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №508/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.09.2018 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.С.А. от ***, ЕГН **********, разноски по настоящото дело, в размер на 308,50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 362/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.И.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Е.И.И. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по канд №93/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 28.09.2018 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Е.И.И. от ***, ЕГН **********, разноски по настоящото дело, в размер на 260 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.11.2018г. до 8.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 262/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Ю.А. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.11.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кърджали, в частта на определеното парично обезщетение за учреден сервитут с площ 2,552 дка, върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** /номер по предходен план: ***/, за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, от 1 822 лева на 3 375 лева. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Р.Ю.А. от ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 366 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 299/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-150 от 17.07.2018 год., издадена от областния управител на област Кърджали, с която, на основание чл.32, ал.1 от ЗА и чл.79, ал.1 от ЗДС, е отменен Акт №***/*** год. за частна общинска собственост/АЧОС/ на община Кирково, съставен за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор *** (***) по КККР на община Кирково, одобрени със Заповед №***/*** год. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на ***, ***, ***, с площ 544 (петстотин четиридесет и четири) кв.метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: 9 (девета), при граници на имота: имоти с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, вписан в Служба по вписванията - Момчилград с Дв.вх. №***/*** год., акт ***, том ***, дело ***/*** год., имотна партида *** Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.11.2018г. до 7.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 273/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 7.11.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-137/ 02.05.2018 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.11 и т.12, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „Финансова неустойка“ в размер общо на 400.00 лв. (четиристотин лева). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-137/ 02.05.2018 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 2000.00 лв ( две хиляди лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 130 лв. (сто и тридесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 336/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ф.Ш.О. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 7.11.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.Ш.О. ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП № 30/ 29.01.2018 г. на началник РУ – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Ф.Ш.О. ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.11.2018г. до 6.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 289/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение (второ) от 6.11.2018г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №266/18.09.2018 г., постановено по адм.д. №289/18 г. по описа на Административен съд-Кърджали, по отношение на единния граждански номер на Р.С.К., като ВМЕСТО „ЕГН **********“, ДА СЕ ЧЕТЕ „ ЕГН **********“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 317/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Х.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Х.Ю., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 600.00/шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №42/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград и по КАНД №81/2018 год. по описа на Административен съд - Кърджали, с постановеното по което дело, окончателно съдебно решение №116 от 31.07.2018 год., е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 07.08.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Х.Ю., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 378/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.М.   Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № ***/*** г., подадена от С.Х.М. от ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №378/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.11.2018г. до 5.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 393/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Ф.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ - С. К. С. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. №***/*** г. на полицейски орган при РУ - Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.Ф.Д. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 126/2018 ЗАНН: Общини Н.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332/02.07.2018 г., постановено по анд № 401/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2018г.
3 КАНД No 130/2018 ЗАНН: ДИТ П. Д. КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №320/26.06.2018 г. постановено по анд №292/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2018г.
4 КАНД No 134/2018 ЗАНН: ДИТ П. Д. КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №318/25.06.2018 г. постановено по анд №289/2018 г., по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2018г.
5 КАНД No 137/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Ш.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №80/02.07.2018 г., постановено по анд №110/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия *** № *** на ОД на МВР-Кърджали, с който на Н.Ш.Ш., ЕГН **********, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.11.2018г. до 2.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 117/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ф.Д. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ МОМЧИЛГРАД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №68 от 12.06.2018 год., постановено по АНД №74/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, В ЧАСТТА МУ, с която Е ПОТВЪРДЕНО наказателно постановление №17-0303-001021 от 29.01.2018 год., издадено от началника на РУ - Момчилград към ОДМВР – Кърджали в частта му по т.1, с която, на Д.Ф.Д. от ***, с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.4, т.8 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба”, в размер на 50/петдесет/ лева и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са му отнети 6/шест/ контролни точки, за извършено нарушение на чл.98, ал.1, т.6 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.11.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 1.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 122/2018 ЗАНН: НАП КАРСТРОЙ ЕМ 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №330 от 29.06.2018 год., постановено по АНД №265/2018 год. по описа на Районен съд Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №301306-F323955 от 23.11.2017 год., издадено от директора на ТД на НАП - Пловдив, с което, на „Карстрой-ЕМ-09” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Ф. А. М., с ЕГН **********, на основание чл.5, ал.1, във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой/ЗОПБ/, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 9779.15/девет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и 15 ст./ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 1.11.2018г.