АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.2.2018г. до 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 314/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в писмо с Рег.№*** от *** год. на началника на РУ – Джебел към ОДМВР – Кърджали по молба Вх.№*** от *** год., подадена от Т.М.М., с постоянен адрес ***. ВРЪЩА делото като преписка на началника на началника на РУ – Джебел към ОДМВР – Кърджали, за произнасяне по молба/искане/ с Вх.№*** от *** год., подадена от Т.М.М., с постоянен адрес ***, при съобразяване със задължителните указания на съда по приложението на материалния закон, като на основание чл.174 от АПК ОПРЕДЕЛЯ 7/седем/-дневен срок за извършване на поисканата услуга, считано от датата на получаване на преписката. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.М.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи общо в размер на 510.00/петстотин и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.2.2018г. до 27.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 365/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.Д. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.2.2018г.
Осъжда Агенция Митници ***, ***, с ЕИК ***, да заплати на С.Г.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв. (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред наказателно постановление № 1988/2015г./ 06.01.2016г. на заместник-началник на Митница Свиленград, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Агенция Митници ***, ***, с ЕИК ***, да заплати на С.Г.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.2.2018г. до 26.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 241/2017 Закон за местните данъци и такси ЕТ ПЕГАС Б.-Д.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ КЪМ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Пегас-Б.-Д.Б.“, *** срещу Решение №***/*** г., издадено от директор на Дирекция „Местни приходи“ при Община Кърджали и прекратява производството по делото, в тази му част. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № ***/*** г., издаден от орган по приходите при Община Кърджали, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на ЕТ “Пегас-Б.-Д.Б.“, *** деловодни разноски в размер на 700 лв. Решението, в прекратителната му част, има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, а в останалата му част - в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 337/2017 Закон за министерство на вътрешните работи А.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.К. ***, ***, ***, с ЕГН **********, против Заповед с №*** от *** год., издадена от директора на ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.204, т.3 и чл.200, ал.1, т.12, във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.194, ал.2, т.4 от ЗМВР, на жалбодателя А.Д.К. – *** при ОДМВР – Кърджали, е наложено дисциплинарно наказание на държавен служител от ОДМВР - Кърджали - „порицание”, за срок от 1/една/ година, считано от датата на връчване на заповедта. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд- Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 364/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Е.С.П. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №861/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Е.С.П. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 6/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.И.М. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1382/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на С.И.М. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 10/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.Б. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.М.Б. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1065/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Р.М.Б. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.2.2018г. до 23.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 351/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Я.Л. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Я.Л., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №1034/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 05.12.2017 год. Решение №158 от 16.11.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 18.12.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Я.Л., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.2.2018г. до 22.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 28/2018 КСО С.К.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ръкописното изложение, наименовано „жалба”, с Вх.№*** от *** год. на ТД на НОИ – Кърджали, подадено от С.К.И. *** и постъпило в Административен съд – Кърджали с Вх.№***/*** година. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №28/2018 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на С.К.И. ***. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/ - дневен срок от връчването или съобщаването му на страната.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.2.2018г. до 21.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 310/2017 Закон за социално подпомагане А.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Заповед №ЗСП/Д-К/1657 от 05.09.2017 год., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” – град Кърджали, с която, на жалбодателката А.М.М. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво(в пари), за отоплителен сезон 2017-2018 год.(от 01 ноември 2017 г. до 31 март 2018 г.). Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 347/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Р.Ю. НАЧАЛНИК РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.2.2018г.
Отменя Заповед, № 17-1947-000027/ 23.11.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник РУ - Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 348/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Р.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.2.2018г.
Отхвърля жалбата на М.Р.С. *** срещу Заповед, № 17-1300-000810/ 10.12.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-група в сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 357/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация Л.М.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.Р. ***, против Решение №396/14.12.2017 год. на Общинска избирателна комисия – Кърджали, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.2.2018г. до 20.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 331/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.2.2018г.
Отхвърля жалбата на Министерство на правосъдието срещу отказ, изх. № ***/ ***г. на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър, гр. Кърджали за изменение на КК и КР на ***, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор ***, състоящо се в обособяване на самостоятелни обекти на собственост. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 333/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.2.2018г.
Отхвърля жалбата на Министерство на правосъдието срещу отказ, изх. № ***/ ***г. на Началник на Служба по геодезия картография и кадастър, гр. Кърджали за изменение на КК и КР на ***, представляващо отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор ***, състоящо се в обособяване на самостоятелни обекти на собственост. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 335/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.В.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №335/2017 год. по описа на Административен съд – град Кърджали. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град. ПРЕПИСИ от настоящето определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване или протест.
4 Административно дело No 21/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 20.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.П. от ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ №17-1300-000835/22.12.2017 год., издадена от Началник сектор „ПП” при ОДМВР – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №21/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Кърджали, да заплати на С.В.П. от ***, с ЕГН **********, разноски по делото, в размер на 310 лева (триста и десет лева). ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България в 7-дневен срок от днес.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.2.2018г. до 19.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 274/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 19.2.2018г.
Отменя протоколно определение от 30.01.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.А. ***, чрез пълномощник, срещу скица-виза №***/*** г., издадена от главния архитект на община Момчилград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№274/2017 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба, в седемдневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 317/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Н. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.Н., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №900/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 11.11.2017 год. Решение №144 от 25.10.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 20.11.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.Н., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.2.2018г. до 16.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 252/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ф.И. НАЧАЛНИК ГРУПА ОП В РУ АРДИНО КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0238-00006 от 02.09.2017 год., издадена от началник група „Охранителна полиция”/„ОП”/ при РУ – Ардино към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, е прекратена регистрацията на ППС с Рег.№*** – собственост на жалбодателя Г.Ф.И. ***, с ЕГН ********** и са отнети СРМПС - част ІІ, с №*** и 2/два/ броя регистрационни табели №***, за срок от 6/шест/ месеца – до 02.03.2018 година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Ф.И., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 373.25/триста седемдесет и три лв. и 25 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.2.2018г. до 15.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 339/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.О.О. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 15.2.2018г.
Отменя Заповед, № 238/ 24.11.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник РУ - Кирково към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на А.О.О. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 210 лв. ( двеста и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 352/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 15.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на С.Р.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Р.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 42/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Т.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ - *** С. С. Р. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. №***/*** г., издадена от полицейски орган при РУ Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОДМВР Кърджали да заплати на Г.Т.А. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.2.2018г. до 14.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 142/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Д.И. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СОФИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани, предявените от Р.Д.И. ***, срещу Агенция по заетостта, гр.София, искове за присъждане на: 1. парично обезщетение в размер на 643,05 лв., представляващо заплатена сума по договор №***/*** г. за продължаване на обучението за професионална квалификация по специалност „Козметика", в ДП „БГЦПО"- ***, ведно със законната лихва за забава върху тази сума, в размер на 40,45 лв.; 2. парично обезщетение в размер на 384 лв., представляващо стипендия за присъствени дни за времето на обучението, за предоставяне на обучение по специалност „Козметика", ведно със законната лихва за забава върху тази сума, в размер на 31,96 лв.; 3. парично обезщетение в размер на 140 лв., за провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност "Инициативност и предлриемачество", ведно със законната лихва за забава, в размер на 11,65 лв., както и законната лихва върху главницата по горните искове, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното плащане. ОСЪЖДА Р.Д.И. ***, да заплати на Агенция по заетостта, гр.София, ***, разноски по делото в размер на 150 лева. Решението подлежи на оспорване пред ВАС на РБ, в 14 - дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 35/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Н. ***, против Заповед №940/08.11.2004 г. за изменение на ПУП-ПР, издадена от кмета на община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№35/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба, в седемдневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.2.2018г. до 13.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 39/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК З.П.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 13.2.2018г.
Отменя Заповед № 03-РД/ 4301/ 21.11.2017г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която, на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, е спряно производството по администрирането/ обработването на заявление за подпомагане с УИН *** по мярка 214 „Агроекологични плащания“ на З.П.П., ЕГН **********, УРН ***. Връща преписката на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произнасяне по заявление за подпомагане с УИН *** по мярка 214 „Агроекологични плащания“ на З.П.П., ЕГН **********, УРН ***. Определението може да се обжалва пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, от страните, участващи в административното производство. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.2.2018г. до 12.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 342/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.2.2018г.
Отменя Заповед,№ 17-1300-000785/ 17.11.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Б.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 510 лв. (петстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 349/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №РД-09-310 от 13.12.2017 год., издадена от областния управител на област Кърджали, с която, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА, са оспорени, като незаконосъобразни: по т.І от Заповедта – Решение №317, т.1 от 24.11.2017 год. по Протокол №20/24.11.2017 год. на Общински съвет – Ардино, с която, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.63 и чл.67 от ЗМДТ и чл.64 от ЗУО, е прието Приложение към чл.22 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, с което се определя размера на таксата за битови отпадъци/ТБО/, дължима за 2018 год. и по т.ІІ от Заповедта – Решение №317, т.3 от 24.11.2017 год. по Протокол №20/24.11.2017 год. на Общински съвет – Ардино, с която, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.1 от ЗМДТ и чл.21 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино, е приета План-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2018 год. по обобщени показатели. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №349/2017 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.2.2018г. до 7.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 31/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 7.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Т.З. *** срещу разпоредбите на чл.53, т.2, подточка 2.3; подточка 2.5, в частта „ за всички останали МПС – 1.00 лв. за брой“ и подточка 2.6 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали Прекратява производството по адм.д. № 31/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.2.2018г. до 6.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 283/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЧЕЛА 2002 ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.2.2018г.
Отхвърля жалбата на „Пчела 2002” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, срещу отказ, изх. № ***/ *** г. на главния архитект на община Черноочене да издаде виза за проектиране за надстройка на съществуваща сграда „Фурна” за жилищни нужди. Оставя без уважение искането на главния архитект на община Черноочене за присъждане на деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 5.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 311/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Х.К.,
Д.А.Н.,
Н.А.К.
ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 5.2.2018г.
Изменя Решение на Комисията в община Кирково по чл. 210 от ЗУТ, прието с Протокол от 30.05.2016 г., с което е определено обезщетение в размер на: - 741.00 лв. - за имот, представляващ нива VI-та категория, в м. „***“ с площ по документи 0.938 дка, със засегната площ 0.938 дка; - 1239.00 лв – за имот, представляващ нива IХ-та категория, в м. „***“ с площ по документи 2.605 дка, със засегната площ 1.568 дка; - 1175.00 лв. – за имот, представляващ ливада, в м. „***“ с площ по документи 1.451 дка, със засегната площ 1.175 дка, като увеличава размера на обезщетението на: - 1876.66 лв. - за имот, представляващ нива VI-та категория, в м. „***“ с площ по документи 0.938 дка, със засегната площ 0.938 дка; - 2549.73 лв. - за имот, представляващ нива IХ-та категория, в м. „***“ с площ по документи 2.605 дка, със засегната площ 1.568 дка; - 2529.33 лв. - за имот, представляващ ливада, в м. „***“ с площ по документи 1.451 дка, със засегната площ 1.175 дка. Осъжда община Кирково да заплати на Е.Х.К. с ЕГН **********, Н.А.К. с ЕГН **********, двамата с адрес: *** и Д.А.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 1680.00 лв. ( хиляда шестстотин и осемдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 313/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-296/13.10.2017 г. на директора на РЗОК Кърджали в частта й, с която на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД, ***, ЕИК ***, е наложена финансова неустойка в размер на 200 лв., за нарушението, констатирано в т.3 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД, ***, ЕИК ***, в останалата й част. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 175 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 345/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.М.С. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №905/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджалида заплати на А.М.С. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 350/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.К.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Г.К.С. ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №228/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Г.К.С. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 353/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Р.М. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1020/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на С.Р.М. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 355/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Г.П.П. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №27/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Г.П.П. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
7 Административно дело No 41/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РАЙКАН ХЕРБС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 5.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Райкан Хербс“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, срещу писмо, изх. № ***/ *** г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните, Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 41/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните