АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.3.2018г. до 30.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2018 Закон за социално подпомагане С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.3.2018г.
Отменя Заповед № ЗСПД/Д-К-КГ/ 1444/ 21.11.2017 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Крумовград, потвърдена с Решение № 09-РД04-1183/ 19.12.2017 г. на и.д. директор Районна дирекция „СП“ – Кърджали. Отменя Заповед № ЗСПД/Д-К-КГ/ 1446/ 21.11.2017 г. на директора на ДСП – Крумовград, потвърдена с Решение № 09-РД04-1184/ 19.12.2017 г. на и.д. директор Районна дирекция „СП“ – Кърджали. Връща преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Крумовград за ново произнасяне в едномесечен срок от получаването й по заявление – декларация, вх. вх. № ***/ *** г. и заявление – декларация, вх. вх. № ***/ *** г., подадени от С.Х.М., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 44/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Р.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.3.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.Р.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.Р.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.3.2018г. до 29.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 53/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.М.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.С. ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №315/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила Решение №223 от 15.12.2017 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 01.02.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.М.С. ***, сумата общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство
2 Административно дело No 54/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.К.Ю. ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №343/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила Решение №250 от 21.12.2017 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 01.02.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.К.Ю. ***, сумата общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 59/2018 Закон за семейни помощи за деца С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 29.3.2018г.
Отхвърля жалбата на С.Х.М. *** срещу Заповед № ЗСПД/Д-К-КГ/ 2028/ 17.01.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Крумовград. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.3.2018г. до 28.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 12/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Б. В. – прокурор при Окръжна прокуратура – Кърджали, за отмяна на разпоредбите на чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Ардино, приета с Решение №184 от 18.03.2005 год. на Общински съвет – Ардино по Протокол №13 от заседание, проведено на 18.03.2005 год., В ЧАСТТА ИМ, предвиждаща възможност за безсрочно учредяване на право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 24/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.П., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №293/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила Решение №205 от 08.12.2017 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 17.01.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.П., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 КАНД No 215/2017 ЗАНН: ДИТ БЕРИТО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170 от 16.11.2017 год., постановено по АНД №169/2017 год. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 28.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.3.2018г. до 27.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 354/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.3.2018г.
Отхвърля жалбата на С.М.А. *** срещу Заповед, № 17-0289-000113/ 16.12.2017 г. на началник Районно управление „Полиция“ – Крумовград към ОДМВР – Кърджали. Осъжда С.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, ***, ***, да заплати на ОДМВР – Кърджали деловодни разноски в размер на 100.00 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 360/2017 Закон за движението по пътищата И.П.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000775 от 14.11.2017 год., издадена от началника на сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на И.П.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ - прекратяване на регистрацията на ППС и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***, за срок от 6/шест/ месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.П.М. от ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 373.25/триста седемдесет и три лв. и 25 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 1/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители С.Е.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-090-РД/100/20.04.2016 г., издадена от директора на ОД на ДФ “Земеделие“ – Кърджали. ИЗПРАЩА преписката на директора на ОД на ДФ “Земеделие“ – Кърджали, за ново произнасяне, в 1-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение, съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, София да заплати на С.Е.М. ***, с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 2 250 лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 4/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.3.2018г.
Отхвърля жалбата на С.С.П. от *** срещу Заповед, № 17-1300-000832/ 20.12.2017 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник-сектор „Пътна полиция“ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 23/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.П., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №292/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила Решение №211 от 23.11.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 17.01.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.П., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.3.2018г. до 26.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 16/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.М., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №205/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила Решение №145 от 21.09.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОД на МВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 15.01.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.М., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 82/2018 Кодекс на труда ДЕЙЗИ НОВА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 26.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Дейзи Нова" ЕООД, ***, срещу т.т.1,2,4 и 5 от Протокол за извършена проверка, изх. № ***/ *** г. на контролни органи на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кърджали. Прекратява производството по адм.дело № 82/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща жалбата на "Дейзи Нова" ЕООД, *** за разглеждане от Административен съд – Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 194/2017 Други по ЗАНН АКВАТУРИЗЪМ Д ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 130/13.10.2017 г., постановено по а.н.д. №168/2017 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
4 КАНД No 200/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 149/ 27.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 987/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
5 КАНД No 203/2017 ЗАНН: ДАМТН МЕТЕОР 61 ООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 135/18.10.2017 г., постановено по а.н.д. №703/2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
6 КАНД No 210/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 153/ 15.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 952/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
7 КАНД No 211/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ИНТЕРИМ БГ ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 26.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 156/10.11.2017 г., постановено по а.н.д. №870/2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.3.2018г. до 23.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 325/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.Т.Т. ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.3.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 30.05.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кирково, в частта на определените парични обезщетения за учредени сервитути за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетенията, както следва: за сервитута с площ 0,811 кв.м., върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** - от 624 лева на 1 489 лева; за сервитута с площ 0.120 дка, върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** - от 94 лева на 215 лева; за сервитута с площ 0.737 дка върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** - от 597 лева на 1 320 лв. ОСЪЖДА Община Кирково да заплати на Ю.Т.Т. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 1 150 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 5/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Ш.О. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ш.О.,***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0289-000117 от 23.12.2017 год., издадена от началника на Районно управление/РУ/ - град Крумовград към ОДМВР – Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.3.2018г. до 22.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 20/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №1447/18-1300-000022/09.01.2018 г., издадена от *** при ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.С.А. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 210 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 40/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.А. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000032/09.01.2018 г., издадена от *** при ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.С.А. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 210 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
3 КАНД No 187/2017 Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.3.2018г.
Възобновява административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила НП № ***/ *** г. на кмета на община Кърджали, с което на И.С.С. с ЕГН **********, за нарушение на чл.3, ал.1, т.7 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на община Кърджали, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 80.00 лв. Отменя НП № ***/ *** г. на кмета на община Кърджали, с което на И.С.С. с ЕГН **********, за нарушение на чл.3, ал.1, т.7 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на община Кърджали, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 80.00 лв. Прекратява администрративнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № ***/ *** г. на *** в РУ – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.3.2018г.
4 КАНД No 201/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.П. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ АРДИНО Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30/02.10. 2017 г. по анд №54/2017 г. по описа на Районен съд Ардино. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.3.2018г.
5 КАНД No 204/2017 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС КЪРДЖАЛИ Н.К.Т. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141/08.11.2017 г. по анд №836/2017 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.3.2018г.
6 КАНД No 214/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Д. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №208 от 13.11.2017 год., постановено по АНД №227/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.3.2018г. до 21.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 221/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-143 от 11.05.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.11 и т.12, с които, за извършени нарушения на на условията и реда за оказване на болнична помощ, на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., на основание чл.76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, във връзка с чл.55, ал.2, т.2, т.3, т.5 и т.6б от ЗЗО и чл.1, ал.1, т.3, чл.263, ал.3 и чл.265, ал.3 от Решение №РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 год. на НС на НЗОК, са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 200.00/двеста/ лева, за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-143 от 11.05.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес – ***, ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявана от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч. от ***, направени по делото разноски, в размер на 1595.04/хиляда петстотин деветдесет и пет лв. и 04 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 64/2018 КСО Н.Н.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. от ***, срещу Решение №2153-08-11/31.01.2018 г. на директора на ТП НОИ Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му против разпореждане №16/14.01.2018 г. на ръководител „ПО” в ТП НОИ – Кърджали. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му.
3 КАНД No 198/2017 ЗАНН: ДИТ УСТРА БЕТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 144/ 25.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 745/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
4 КАНД No 199/2017 ЗАНН: ДИТ УСТРА БЕТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143/25.10.2017 г. по анд №746/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
5 КАНД No 212/2017 ЗАНН: ДИТ ПАЛАС ХИ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №173/13.11.2017 г., постановено по анд 250/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №09-001729/28.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали, с което на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415в, ал.1 КТ, на „Палас – ХИ-2007“ ЕООД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв., за нарушение на чл.264 КТ, като незаконосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
6 КАНД No 213/2017 ЗАНН: ДИТ ПАЛАС ХИ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №172/13.11.2017 г., постановено по анд 249/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №09-001728/28.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали, с което на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415в, ал.1 КТ, на „Палас – ХИ-2007“ ЕООД, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв., за нарушение на чл.264 КТ, като незаконосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
7 КАНД No 216/2017 ЗАНН: ДИТ БЕРИТО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 171/ 16.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 170/ 2017 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.3.2018г. до 20.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 32/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.З. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Г.З. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №328/2017 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на С.Г.З. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 47/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.А.К.,
Р.И.К.
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0289-000005/09.01.2018 г., издадена от началник сектор «Пътна полиция» към ОДВР-Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.А.К. и Р.И.К. от ***, направените по делото разноски, общо в размер на 320 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 57/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Ф.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.3.2018г.
ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция – Кърджали, да заплати на Н.Ф.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №346/2016 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция - Кърджали да заплати на Н.Ф.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.3.2018г. до 19.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 363/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, т.13 и т.14, в частта им относно израза „ … с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.” и разпоредбата на чл.15, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №5 по Протокол №2 от 16.11.2015 год. на Общински съвет - Ардино, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Ардино ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 17/2018 Закон за социално подпомагане Х.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.3.2018г.
Отхвърля жалбата на Х.К.А. от *** срещу Заповед, № ЗСП/Д-К-КГ/ 1443/ 17.11.2017г. на директора на Дирекция „ Социално подпомагане” – Крумовград, потвърдена с Решение № 09-РД04-1181/ 19.12.2017г. на и.д. директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 27/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ф.М.Е. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.М.Е. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000847/24.12.2017 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.3.2018г. до 16.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 332/2017 Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието, против отказ с изх.№***/*** г. за изменение на КК и КР на *** за имот - сграда с идентификатор ***, издаден от началника на СГКК-Кърджали. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 341/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Б.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.3.2018г.
Отхвърля жалбата на Р.Б.А. с постоянен адрес:***, срещу Заповед, № 17-1300-000731/ 31.10.2017 г. на началник-сектор „Пътна полиция“ Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 22/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СЕЛИНДА ЕООД ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.3.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на „Селинда“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на„Селинда“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, сумата в размер на 350.00 (триста и петдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 КАНД No 5/2018 ЗАНН: РИОСВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО С.С.А. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №177 от 07.12.2017 год., постановено по АНД №843/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 16.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.3.2018г. до 15.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 305/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Н.С. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000728 от 29.10.2017 год., издадена от ВПД началник група в сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на Р.Н.С. ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ – прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6/шест/ месеца и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.3.2018г. до 14.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 346/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Р.Е. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Р.Е. ***, ***, ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №235/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила Решение №157 от 23.10.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 12.12.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Р.Е. ***, ***, ***, сумата общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 84/2018 КСО К.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 14.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.Г.С. от ***. Прекратява производството по адм.д. № 84/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 6/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ МЕДЖИК ЕЛЕКТРОНИК 13 ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 225/05.12.2017 г., постановено по а.н.д. №262/2017 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.3.2018г.
4 КАНД No 7/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ш.А.О. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на началника на митница Пловдив срещу Решение № 219/ 28.11.2017 г., постановено по а.н.д. №305/2017 г. по описа на РС – Момчилград, в частта, с която е потвърдено НП в частта му, с която са отнети в полза на държавата от Ш.О. 10 кутии цигари марка „***” с надпис „duty free“ и прекратява производството по к.а.н.д. № 7/ 2018г. на АС – Кърджали в тази част. Оставя в сила Решение № 219/ 28.11.2017 г., постановено по а.н.д. №305/2017 г. по описа на РС – Момчилград, в частта с която е отменено Наказателно постановление № 983/ 16.10.2017г., издадено от Началник на Митница Пловдив, с което на Ш.А.О. с ЕГН **********, и адрес: ***, за извършено нарушение чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. В прекратителната част решението е с характер на определение и подлежи на оспорване пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, а в останалата част е окончателно.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.3.2018г. до 13.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 338/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Р.Й.,
Т.К.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.П. *** против Заповед №1330/27.10.2017 г., издадена от Кмета на Община Кърджали и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Й. ***, против Заповед №1330/27.10.2017 г., издадена от Кмета на Община Кърджали. Решението, в прекратителната му част е с характер на определение и може да се оспори в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС, а в останалата част подлежи на обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 344/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Е.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Е.Д., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №264/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила Решение №195 от 07.11.2017 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 12.12.2017 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Е.Д., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 369/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.17, т.18, т.20, т.21 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2015 - 2019 г. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по надлежния ред.
4 Административно дело No 3/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.3.2018г.
Отменя разпоредбата на чл.17, ал.2, т.12 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г.-2019 г., приет с Решение № 19 от Протокол № 3 от 17.12.2015 г. на ОбС – Джебел. Осъжда Община Джебел, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
5 Административно дело No 45/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.З.Б. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на К.З.Б. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №216/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на К.З.Б. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 58/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.К. *** против Заповед №1125/13.12.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - София. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 КАНД No 1/2018 ЗАНН: ДИТ ЕТ Е.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №65/07.12.2017 г. по анд №868/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
8 КАНД No 3/2018 ЗАНН: ДИТ РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 178/ 14.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 1214/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.3.2018г.
9 КАНД No 4/2018 ЗАНН: ДИТ РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №179/14.12.2017 г. по анд №1215/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.3.2018г. до 12.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 2/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Н.А. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №182 от 20.11.2017 год., постановено по НАХД №257/2017 год. по описа на Районен съд - Момчилград В ЧАСТТА МУ, с която е отменено наказателно постановление №843 от 25.08.2017 год., издадено от началника на Митница – град Пловдив, В ЧАСТТА, с която на С.Н.А., с адрес: ***, с ЕГН **********, на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 2000.00/две хиляди/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.3.2018г. до 9.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.Т. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.Т., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №370/2016 год. по описа на Райоен съд – Момчилград, с влязлото в сила решение по което дело е отменен като незаконосъобразен Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 02.01.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.Т., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляващи направени от нея деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.3.2018г. до 8.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 358/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕКСИМ БАНК АД ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 8.3.2018г.
Изменя Решение на Комисията в община Кирково по чл. 210 от ЗУТ, прието с Протокол от 30.05.2016 г., с което е определено обезщетение в размер на 7 505. 00 лв. за имот ***, представляващ стопански двор, в землището на ***, *** с площ по документи 9 885 дка дка, със засегната площ 3 507 дка, като увеличава размера на обезщетението на 12 559.71 лв. Осъжда община Кирково да заплати на „Тексим банк“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, деловодни разноски в размер на 400.00лв. (четиристотин лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.3.2018г. до 7.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 334/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЕТСА ПЕТРОЛ 2015 ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 7.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Петса Петрол-2015“ ЕООД, ***, *** против Заповед №ДК-09-К-1/09.11.2017 г., издадена от началника на РО “НСК“ - Кърджали към РДНСК ЮЦР- Пловдив. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 61/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЮРИ ГАГАРИН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 7.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Х.М. *** срещу решение на директора на Детска градина „ Юрий Гагарин“, *** за отписване на М.С.М. ***. Прекратява производството по адм.д. № 61/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 206/2017 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.К. Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №176 от 08.11.2017 год., постановено по НАХД №860/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 7.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.3.2018г. до 6.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 356/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
Отменя разпоредбите на чл.16, ал.1, т.8 и чл.107, ал.3 и ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Крумовград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 от Протокол № 2 от 26.11.2015 г. на ОбС – Крумовград. Осъжда Община Крумовград, *** с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 7/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.Ц.Н. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Л.Н.Ц. – ***, ***, ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №***/*** г., издадена от Началника на РУ – Кирково при ОД на МВР – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №7/2018 г. по описа на Административен съд - Кърджали ОСЪЖДА ОД на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на Л.Н.Ц. – гражданин на ***, сумата в размер на 54.00/петдесет и четири/ лева, представляваща деловодни разноски по настоящото производство. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните, с частна жалба пред ВАС на Р България, в 7-дневен срок, считано от днес. Заседанието се закри в 10.35 ч. Протоколът се изготви в съдебно заседание.
3 Административно дело No 9/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на Д.Д.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Д.Д.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 (триста и шестдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 14/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Г.Т. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на Т.Г.Т. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Т.Г.Т. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 25/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Е.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на Г.Е.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Г.Е.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 26/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи - град Кърджали, да заплати на М.Х.Х. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.Х.Х. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 71/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.Х.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 6.3.2018г.
Отхвърля жалбата на Х.Х.И. *** срещу Акт за прекратяване на административно производство, изх. №*** / *** г. на НЕЛК, ***. Определението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
8 КАНД No 219/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.Д. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №167 от 31.10.2017 год., постановено по АНД №1044/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила на 6.3.2018г.
9 КАНД No 220/2017 ЗАНН: КЗП ЕТ АРАЗ 14 С. А. ДИРЕКТОР НА КЗП РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №159 от 17.11.2017 год., постановено по НАХД №1074/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 6.3.2018г.
10 КАНД No 221/2017 ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ
  Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.3.2018г.
Отменя изцяло решението Решение № 142/ 09.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 915/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Потвърждава НП № ***/ *** г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, за нарушение на чл.42, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, на основание чл.326 от Закона за електронните съобщения, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 7 500.00 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.3.2018г. до 2.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 362/2017 Закон за министерство на вътрешните работи С.Д.В. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ-Б. Д. Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с Рег.№*** от *** год., издадена от Б. В. Д. – *** към ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, е било разпоредено задържане за срок от 24 часа на жалбодателя С.Д.В. ***, с ЕГН **********, в помещение за временно задържане в РУ – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.В. ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 510.00/петстотин и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се връчи или изпрати на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 205/2017 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТАЛИЯ 12 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 177/ 07.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 859/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
3 КАНД No 207/2017 ЗАНН: МВР Н.Р.И. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 150/ 02.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 1005/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
4 КАНД No 208/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ш.Ш.М. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/31.10.2017 г. по анд №1012/2017 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
5 КАНД No 209/2017 ЗАНН: МВР П.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №151/15.11.2017 г. по анд №873/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
6 КАНД No 217/2017 ЗАНН: ДИТ УСТРА БЕТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.3.2018г.
Оставя в сила Решение № 139/ 06.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 744/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
7 КАНД No 218/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.С.Ю. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/02.10.2017 г., постановено по анд №953/2017 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.3.2018г.
8 КАНД No 222/2017 ЗАНН: ДИТ ЕТ Е.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/24.11.2017 г. по анд №706/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.3.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 1.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 323/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.А.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №*** от *** г., издаден от директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд на РБ.
2 Административно дело No 13/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000760/11.11.2017 г., издадена от началник сектор „ПП“ към ОДМВР - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Х.К. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 48/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ГРАД ХАСКОВО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Акт за отказ за разглеждане и прекратяване на административно производство на основание чл.27, ал. т.5 от АПК, на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/ - Хасково, постановен по Заявление с Вх.№***-*** год., подадено от Министерство на правосъдието чрез Главна дирекция „Охрана”, с което се иска предоставяне на услуги по кадастъра, в т.ч. изменение на КК и КР, за имоти/сгради/ с идентификатор ***, с идентификатор *** и с идентификатор *** по КК и КР на град Хасково. ВРЪЩА преписката на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/ – Хасково, за произнасяне по същество по Заявление с Вх.№***-*** год., подадено от Министерство на правосъдието, чрез Главна дирекция „Охрана”. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните, участващи в административното производство.