АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 55/2018 Закон за защита от дискриминация Д.Г.С. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №413/08.12.2017 г., на Комисията за защита от дискриминация, постановено по преписка №***/*** г. по описа на КЗД, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация, гр.София да заплати на Д.Г.С. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен административен съд. Препис от решението, на основание чл. 138 от АПК, да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 60/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТЕ СТРОЙ 2011 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Те-строй 2011” ООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление:***, представлявано от Управителя Т.Г.Т., срещу Виза за проектиране на обект: „Промяна предназначението и преустройството на „дом на учените” в семеен хотел, издадена на 15.01.2018 г. от Главния архитект на Община Кърджали, с възложител „Ейрене” ООД”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №60/2018 г. по описа на АдмС – Кърджали. Определението подлежи на обжалване от страните с частна жалба, в 7-дневен срок от днес пред ВАС на Р България.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.4.2018г. до 27.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 370/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-09 от 25.10.2017 год., издадена от началника на РДНСК - Южен централен район/ЮЦР/ град Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.2, т.2, във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено премахване на незаконен строеж: „Базова станция (разпределително табло, технологични шкафове – 2 броя, релейни модули – 2 броя, метална скара, бетонови фундаменти, метален навес), реализиран в поземлен имот/ПИ/ №*** по КВС на землището на ***, ЕКАТТЕ ***, ***”, с възложител „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Кърджали пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.4.2018г. до 26.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 91/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.Д.М. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №34/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.Д.М. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 92/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ш.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Ш.К. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №38/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Ш.К. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 115/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ф.Ц.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ц.К. ***, против Постановление №***/*** г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на изпълнението и прекратява производството по делото в тази му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.4.2018г. до 24.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Я. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.Я.Я. от ***, ЕГН **********, сумата от 200 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №833/2014 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва, считано от 07.01.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на И.Я.Я. от ***, ЕГН **********, сумата от 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, от незаконосъобразно НП №14-1300-000685/15.07.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 07.01.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на И.Я.Я. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 36/2018 Закон за министерство на вътрешните работи П.П.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-67/11.01.2018 г. на директора на ОДМВР- Кърджали, за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от шест месеца на *** П.П.П., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на П.П.П. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
3 Административно дело No 87/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Н.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.4.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Т.Н.Ш. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лева ), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Т.Н.Ш. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 95/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.4.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Я.Р.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Я.Р.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.4.2018г. до 23.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 298/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу Заповед № ДК-19-К-4/ 19.09.2017 г. на началник Регионален отдел на „Национален строителен контрол“ – Кърджали към РДНСК-ЮЦР. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 46/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.4.2018г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-352/ 15.12.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.2 и 7, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в размер общо на 400.00 лв. ( четиристотин лева). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-352/ 15.12.2017 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т. т. 1,3,4,5,6,8 и 9, с която на лечебното заведение е наложена санкция в общ размер на 1400.00 лв ( хиляда и четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 100 лв. ( сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 50/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Черноочене, приет с Решение №2 от 24.11.2015 год. на Общински съвет – Черноочене, в частта й относно израза „По писмено искане на най-малко една трета от общинските съветници, …”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
4 КАНД No 14/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8 от 09.01.2018 год., постановено по АНД №1340/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 23.4.2018г.
5 КАНД No 15/2018 ЗАНН: ИАРА Ш.Ф.Р. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ГРАД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1 от 04.01.2018 год., постановено по АНД №1094/2017 год. по описа на Кърджалийския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 23.4.2018г.
6 КАНД No 18/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЛЕЯ ПЛЮС ООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50 от 28.12.2017 год., постановено по АНД №102/2017 год. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 23.4.2018г.
7 КАНД No 19/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЛЕЯ ПЛЮС ООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51 от 28.12.2017 год., постановено по АНД №103/2017 год. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 23.4.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.4.2018г. до 20.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 329/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АВИЦЕНА ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-305 от 01.11.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.29, т.30, т.31, т.32 и т.33, с които, за извършени нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, на „Медицински център – Авицена” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представляван от управителя му Д. Х. М., на основание чл.74, ал.5 от ЗЗО и чл.403, ал.1 от НРД за медицинските дейности за 2017 год., са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 70.00/седемдесет/ лева, за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Медицински център – Авицена” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представляван от управителя му Д. Х. М., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-305 от 01.11.2017 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес – ***, ***, да заплати на на „Медицински център – Авицена” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представляван от управителя му Д. Х. М., направени по делото разноски, в размер на 18.78/осемнадесет лв. и 78 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 367/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.4.2018г.
Отменя измененията и допълненията на разпоредите на чл.15, чл.41, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали, приети с Решение № 237/ 14.12.2017 г. на ОбС – Кърджали. Осъжда Община Кърджали да заплати на Областна администрация – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК. на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.4.2018г. до 18.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 76/2018 Кодекс на труда ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД, ***, ЕИК ***, срещу т.2 от предписания, съдържащи се в протокол за извършена проверка изх.№***/*** г. на Дирекция “Инспекция по труда“-Кърджали, като неоснователна. ОТМЕНЯ т.1 и т.3 от предписания, съдържащи се в протокол за извършена проверка изх.№***/*** г. на Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали да заплати на „Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 234 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.
2 КАНД No 9/2018 ЗАНН: ДИТ НИМАКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №189/21.12.2017 г., постановено по анд №1212/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №09-001779/02.10.2017 г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали, с което на „Нимакс““ ЕООД, *** ЕИК ***, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
3 КАНД No 10/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ НИМАКС ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №68/28.12.2017 г., постановено по анд №1211/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
4 КАНД No 11/2018 ЗАНН: ДИТ ЕТ ШАНС Х. Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №188/21.12.2017 г., постановено по анд №1072/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №09-001725/28.08.2017 г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда“, гр.Кърджали, с което на ЕТ “Шанс-Х. Х.“, ***, ***, ЕИК ***, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.61, ал.1, вр. с чл.1, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
5 КАНД No 12/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Д.Т. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 2/ 05.01.2018 г., постановено по а.н.д. № 1201/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
6 КАНД No 13/2018 ЗАНН: ДИТ М.Б.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.4.2018г.
Отменя изцяло решението Решение № 197/ 22.12.2016 г., постановено по а.н.д. № 1226/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 16-1300-000228/ 10.03.2016г., издадено от началник група в сектор „ Пътна полиция“ към ОДМВР – Кърджали, с което на М.Б.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, на основание чл.638, ал.5 от Кодекса за застраховане е наложено наказание „ Глоба“ в размер на 800.00лв., за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
7 КАНД No 16/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.Л.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229/11.01.2018 г., постановено по анд №290/2017 г. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
8 КАНД No 17/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЛЕЯ ПЛЮС ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.4.2018г.
Оставя в сила Решение № 49/22.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 101/ 2017 г. по описа на РС – Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.4.2018г. до 17.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 368/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.К. от *** против Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали, иск за присъждане на обезщетение общо в размер на 100 000 лева, от които: имуществени вреди в размер на 60 000 лв., неимуществени - в размер на 30 000 лв. и пропуснати ползи в размер на 10 000 лв., като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му.
2 Административно дело No 56/2018 КСО С.М.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-08-6 от 16.01.2018 год. на директора на ТП на НОИ – град Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на С.М.Е., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Разпореждане №2140-08-323 от 11.12.2017 год., издадено от ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ - град Кърджали, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на С.М.Е., с постоянен адрес *** и ОТМЕНЯ Разпореждане №2140-08-323 от 11.12.2017 год., издадено от ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - град Кърджали. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по нея, в едномесечен срок от получаването й, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – град Кърджали – ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.М.Е., с постоянен адрес ***, направените по делото разноски, възлизащи в размер на 380.00/триста и осемдесет/ лева. Преписи от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.4.2018г. до 16.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 371/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-10/ 25.10.2017 г. на началник РДНСК-ЮЦР. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 34/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Р.Х.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.4.2018г.
Отменя Заповед № 292з-62/ 10.01.2018 г. на директора на ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Р.Х.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 510.00 лв. ( петстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 37/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Н.Ж.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.4.2018г.
Отменя Заповед № 292з-66/ 11.01.2018 г. на директора на ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Н.Ж.П. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 510.00 лв. ( петстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 69/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.С., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по НАХД №1198/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 05.01.2018 год. Решение №184 от 18.12.2017 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш серия *** №*** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 16.02.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.А.С., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.4.2018г. до 13.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 285/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители К.Й.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожно Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 год. с Изх.№01-6500/7236 от 31.08.2017 год., издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, В ЧАСТТА МУ, с която Е НАМАЛЕНО финансовото подпомагане на К.Й.С., с постоянен адрес ***, по схема за единно плащане на площи (СЕПП), със сумата от 1390.50 лева, поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане за обща площ от 1.43 ха, за следните парцели/БЗС: 1. За БЗС ***, с обща площ 0,26 ха, с установена недопустима за подпомагане площ от 0.02 ха; 2. За БЗС ***, с обща площ 2.91 ха, с установена недопустима за подпомагане площ от 1.36 ха и 3. За БЗС ***, с обща площ 0.91 ха, с установена недопустима за подпомагане площ от 0.05 ха и в ЧАСТТА МУ, с която на К.Й.С., с постоянен адрес ***, Е ОТКАЗАНО финансово подпомагане, в раззер на 1036.38 лева, по мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони” (НР2), за парцел/БЗС ***, с обща площ 2.91 ха. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Й.С., с постоянен адрес ***, направените деловодни разноски, възлизащи в размер общо на 471.15/четиристотин седемдесет и един лв. и 15 ст./ лева. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция град София, за ново произнасяне в 1/едно/-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение, съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 51/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.И. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.И.,***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0289-000013 от 18.01.2018 год., издадена от началника на РУ - град Крумовград към ОДМВР - Кърджали, с която на основание чл.171, т.2а, б.б от ЗДвП, му е наложена ПАМ – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6/шест/ месеца и са отнети документи – СРМПС №***, както и два броя регистрационни табели с №***. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.4.2018г. до 12.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 65/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.4.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 66/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.4.2018г.
Отхвърля исковата молба на С.С.М. ***, с цена на иска 300.00 лв, срещу Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Кърджали, като неоснователна и недоказана. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 70/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Р.Н. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.4.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Р.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.Р.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.4.2018г. до 10.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 366/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на област Кърджали против Решение №238/14.12.2017 г. на Общински съвет Кърджали, в частта му, с която е приета план-сметка за управление на дейностите по управление на отпадъците за 2018 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ т.2 от Решение №238/14.12.2017 г. на Общински съвет Кърджали, за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Областна администрация Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението, в частта му, с която жалбата е оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено, подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му, а в останалата му част - в четиринадесетдневен срок от съобщението, пред Върховен административен съд.
2 Административно дело No 11/2018 Закон за семейни помощи за деца П.Д.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД 01-0007 от 05.01.2018 год., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Кърджали, с която е разпоредено П.Д.Ю., с ЕГН ********** ***, да възстанови неправомерно получени социални помощи по чл.8д, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца/ЗСПД/, с обща сума за възстановяване, в размер на 5580.00/пет хиляди петстотин и осемдесет/ лева, ведно със законоустановената лихва, считано от 16.05.2017 год. до 05.01.2018 год., в размер на 246.98 лева, както и законоустановена лихва до възстановяване на вземането. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 43/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЕТСА ПЕТРОЛ 2015 ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.4.2018г.
Отхвърля жалбата на „Петса Петрол – 2015” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, срещу Заповед № ДК-К-2/ 29.11.2017 г. на началника на Регионален отдел на «Национален строителен контрол» - Кърджали към РДНСК – ЮЦР. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
4 Административно дело No 94/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №94/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА адм. дело №94/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали на Върховния административен съд, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в друг административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 КАНД No 37/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ю.В. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КИРКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №37/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА канд №37/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали на Върховния административен съд, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в друг административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.4.2018г. до 4.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 19/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 4.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Х. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000034/14.01.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА А.А.Х. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция на МВР - Кърджали, направените по делото разноски в размер на 100 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 30/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 4.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1300-000852/29.12.2017 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА М.Б.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция на МВР - Кърджали, направените по делото разноски в размер на 100 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 63/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 4.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.М.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1120/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.М.Х. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 68/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 4.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.Т.П. ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1346/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на С.Т.П. ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 3.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 340/2017 Закон за министерство на вътрешните работи И.И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-1792/28.11.2017 г. на директора на ОДМВР Кърджали за налагане на дисциплинарно наказание "порицание” за срок от 8 месеца на *** И.И.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.И.М. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 86/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ - *** С. Г. Б. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с рег. №***/*** г., издадена от полицейски орган при РУ Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОДМВР - Кърджали да заплати на А.Р.М. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.