АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 124/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Х.Д. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.Д. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №***/*** г., издадена от началник на РУП към ОДМВР Кърджали, РУ-Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 125/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС М.Л.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 31.5.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №***/*** г., издадена от кмета на община Ардино, с която е разпоредено изземването на недвижим имот, находящ се в ***, ***, определен е 14-дневен срок за доброволно освобождаване на имота и е насрочено принудително изпълнение по административен ред. ОСЪЖДА Община Ардино да заплати на М.Л.Л. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 610 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 218/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 31.5.2018г.
Връща исковата молба на М.Х.А. от ***, предявена срещу ОДМВР – Кърджали за присъждане на обезщетение в размер на 450 лв., представляващо претърпени имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно Разпореждане №***/ *** г. на полицейски орган в РУ – Джебел, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба. Прекратява производството по адм.д. № 218/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
4 Административно дело No 219/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Х.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 31.5.2018г.
Връща исковата молба на С.Х.А. от ***, предявена срещу ОДМВР – Кърджали за присъждане на обезщетение в размер на 450 лв., представляващо претърпени имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно Разпореждане №***/ *** г. на полицейски орган в РУ – Джебел, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба. Прекратява производството по адм.д. № 219/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 КАНД No 26/2018 ЗАНН: ДИТ НИКО Н СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43 от 01.02.2018 год., постановено по АНД №1484/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 31.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.5.2018г. до 30.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 129/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 30.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на С.С.И. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №30/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на С.С.И. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 206/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. от *** срещу извършено от Административен съд – Хасково, неправомерно публикуване на негови лични данни в ДВ бр. ***/*** г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018 г., по описа на Административен съд- Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се връчи на страните.
3 Административно дело No 215/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТ.РАСТЕЖ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 30.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 215/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. ПРИСЪЕДИНЯВА настоящото адм. дело № 215/2018 г., към адм. дело № 213/2018 г., и двете по описа на Административен съд-Кърджали, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение по тях. Присъединеното дело да се докладва на съдията-докладчик по адм.д.№213/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
4 КАНД No 40/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89 от 23.02.2018 год., постановено по АНД №101/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 30.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.5.2018г. до 29.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Момчилград, с адрес: ***, ***, с ЕИК ***, представлявана от кмета на общината С. Х. Х., против Решение за налагане на финансова корекция с Изх.№*** от *** год., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, за налагане на финансова корекция, в размер на 100%, по Договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на заявление за кандидатстване на Община Момчилград по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2012 г., с проект: Обособена позиция 2 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград” и избран изпълнител „Ф.И.С. КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК ***, за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор №*** за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие” - РА и Община Момчилград, с УРН: ***. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 23/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.М. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11/23.01.2018 г. по анд №365/2017 г. по описа на Районен съд-Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
3 КАНД No 24/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ МЕДЖИК ЕЛЕКТРОНИК 13 ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 29.5.2018г.
Отменя Решение № 240/ 17.01.2018 г., постановено по а.н.д. №261/2017 г. по описа на РС – Момчилград, вместо което постановява: Изменя НП № 09-001643/14.09.2017г., издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" – Кърджали, с което на „Меджик електроник 12“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, в качеството му на работодател, на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), за нарушение на чл. 13, ал.1 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.), е наложена имуществена санкция в размер от 1500.00 (хиляда и петстотин) лева, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 1500лв. на 200 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
4 КАНД No 25/2018 ЗАНН: ДИТ НИКО Н СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №44/02.02.2018 г. по анд №1483/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
5 КАНД No 27/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №34/26.01.2018 г. по анд №1347/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
6 КАНД No 28/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 29.5.2018г.
Отменя Решение № 61/ 13.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 1395/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя НП № 17-0238-000363/ 03.11.2017г. на Началник сектор „ПП“ към ОД МВР-Кърджали, с което на С.С.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, са наложени следните административни наказания: „Глоба” в размер на 700 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
7 КАНД No 38/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Б.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111 от 07.03.2018 год., постановено по АНД №1364/2017 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 29.5.2018г.
8 КАНД No 42/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90/23.02.2018 г. по анд №99/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
9 КАНД No 43/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/07.02.2018 г. по анд №6/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.5.2018г. до 28.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 79/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ***/*** от *** г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, за налагане на финансови корекции в размер на 10% от стойността на финансовата помощ, изплатена по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, финансиран по Договор №***/*** г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2007-2013 г., и е установено публично държавно вземане, общо в размер на *** лв, по отношение на Община Момчилград, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 89/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.5.2018г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожно Решение №356 от Протокол №22 от 01.02.2018 год. на Общински съвет – Ардино, В ЧАСТТА МУ по т.1., с която, на основание чл.59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Ардино е приел предложението на община Йенибоазичи /Yenibogazici/ - Севернокипърска турска република, за осъществяване на междуобщинско сътрудничество между община Йенибоазичи/Yenibogazici/ - Севернокипърска турска република и община Ардино, област Кърджали. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №РД-09-63 от 09.03.2018 год., издадена от областния управител на област Кърджали, в ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ и ПРЕКРАТЯВА производството по администратативно дело №89/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали в тази му част. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните, а в частта му с характер на определение – в 7/седем/-дневен срок.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.5.2018г. до 25.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за финансова корекция с Изх.№*** от *** год., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”(ДФЗ), за налагане на финансова корекция, в размер на 10(десет) %, по Договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на консултант за разработване на тръжни документи за услуги и строителство, съгласно изискванията на ЗОП за реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград” и избран изпълнител „Рила консулт” ЕООД ***, с ЕИК ***, за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор №*** за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие” - РА и община Момчилград, с УРН: ***. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 39/2018 ЗАНН: РДГ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ Т.А.М. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.5.2018г.
Оставя в сила Решение № 122/ 09.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 16/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.5.2018г.
3 КАНД No 41/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.5.2018г.
Оставя в сила Решение № 93/ 23.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 7/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.5.2018г. до 23.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 80/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № *** от ***8 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, за налагане на финансови корекции в размер на 10% от стойността на финансовата помощ, изплатена по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на проектните дейности по проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“, финансиран по Договор №***/*** г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., и е установено публично държавно вземане, общо в размер на *** лв, по отношение на Община Момчилград, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 99/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Н.О. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.О. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000133/13.02.2018 г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 107/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.О.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.О.Ю. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №31/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджалида заплати на И.О.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 109/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Т.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на К.Т.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №40/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджалида заплати на К.Т.Х. от ***, ЕГН **********,, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 111/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.А.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.А.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №22/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджалида заплати на Р.А.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 335 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 117/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Р.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Я.Р.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №2/2018 г. по описа на Районен съд Крумовград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджалида заплати на Я.Р.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
7 Административно дело No 154/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Г.Б. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Г.Б. за обявяване нищожността на Определение от 30.06.2016г., постановено по адм.д. ***/*** г. по описа на Административен съд-Хасково. ИЗПРАЩА делото, в частта му относно искането за присъждане на обезщетение в размер на 10 000 лв., за вреди, причинени на Т.Г.Б. от Определение от 30.06.2016г. по адм.д. №***/*** г. по описа на АС-Хасково, по подсъдност на Районен съд - Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 154/2018 г. по описа на Административен съд - Кърджали. Определението, в частта с която искането е оставено без разглеждане подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част, на основание чл.135, ал.7 АПК, не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.5.2018г. до 22.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 67/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.К.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 50.00 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №237/2013 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 27.04.2013 год. Решение №31 от 05.04.2013 год. по което дело, е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №*** от *** год., издадено от началника на РУ „Полиция” – Кърджали към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 15.02.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от ищеца деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи в размер общо на 330.00/триста и тридесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 88/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. НЕТРОНИКС ЕООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.5.2018г.
ОТВЪРЛЯ жалбите на „Нетроникс“ ЕООД, ***, *** и на главния архитект на община Кърджали, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-04/05.02.2018 г., издадена от началника на РДНСК Южен централен район Пловдив, с която е отменено Разрешение за строеж №***/*** г. изд. от гл.архитект на община Кърджали за строеж „Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа /КЕСМ/ по стълбове на „ЕВН Електроразпределение“ АД, в ***“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.5.2018г. до 21.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 62/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.А.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.А.Х., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №122/2017 год. по описа на Районен съд – Крумовград, с влязлото в сила на 05.02.2018 год. Решение №2 от 12.01.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен, издаден против ищеца Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 08.02.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Й.А.Х., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 112/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Т.Т. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.5.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Й.Т.Т. от ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от 29.03.2018 г. – датата на влизане в сила на Решение № 125/ 12.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 10/ 2018 г. на РС – Кърджали, до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Й.Т.Т. от ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 114/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.5.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.М.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.М.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 123/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Д.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.5.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.Д.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 400.00 лв. (четиристотин лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.Д.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 410.00 (четиристотин и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 126/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.5.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Д.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Д.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 370.00 ( триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 198/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Ю.Х.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 21.5.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ю.Х.Х. от ***, подадена до кмета на община Момчилград. Прекратява производството по адм.д. № 198/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали в тази част. Изпраща жалбата на Ю.Х.Х. от *** за произнасяне съобразно мотивите в определението. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на административния орган и Ю.Х.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.5.2018г. до 17.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 36/2018 ЗАНН: ДИТ РОДОПИ ЛАНД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №91 от 23.02.2018 год., постановено по АНД №1511/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.5.2018г. до 16.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 81/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.В.Х. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Х. от ***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20 /18-0303-000020/ от 12.02.2018 год., издадена от началника на Районно управление/РУ/ - град Момчилград към ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на К.В.Х. е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ - прекратяване на регистрацията на ППС и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***, за срок от 12/дванадесет/ месеца. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 85/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС М.Т.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 16.5.2018г.
Отменя протоколно определение от 16.04.2018 г., с което е даден ход на делото по същество. Оставя без разглеждане жалбата на М.Т.Х. от *** срещу Заповед № РД-4/ 15.01.2018 г. на кмета на община Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 85/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Осъжда М.Т.Х. с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати на Община Кърджали с ЕИК *** и адрес: *** деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Осъжда М.Т.Х. с ЕГН ********** и адрес: ***, да заплати на Т.Ю.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 350 лв. ( триста и петдесет лева). Определението може да се обжалва, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.5.2018г. до 15.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 22/2018 ЗАНН: ДИТ ХЕТАФЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 12.01.2018 год., постановено по АНД №1213/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 15.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.5.2018г. до 14.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 93/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.С.Х. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №41/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила Решение №55 от 09.02.2018 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.03.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.С.Х. от ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 147/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 14.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №147/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА административно дело №147/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Препис от настоящото разпореждане, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на жалбодателя П.Т.З., на посочения от него съдебен адрес ***, чрез упълномощения му процесуален представител – адв.Б.Б. от АК-***. Разпореждането не подлежи на обжалване.
3 КАНД No 20/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Я.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №209/21.12.2017 г. по анд №1119/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали, в частта, в която е потвърден размерът на наложените наказания по т.1 от НП № 15-1300-000845/16.07.2015 г., изд. от началника на сектор „ПП“ към ОДМВР Кърджали, вместо което п о с т а н о в я в а: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1300-000845/16.07.2015 г., изд. от началника на сектор „ПП“ към ОДМВР Кърджали, с което на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, на С.Я.Х. от *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.103 от ЗДвП, като намалява размера на наложената глоба на 50 лв., а срока на лишаване от право да управлява МПС - на 1 месец. ОСТАВЯ В СИЛА решението, в останалата му оспорена част. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
4 КАНД No 30/2018 ЗАНН: КЗП ЕТ ФЕЮ Ф. М. ДИРЕКТОР НА РД КЗП ПЛОВДИВ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №48/02.02.2018 г. по анд №1462/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 14.5.2018г.
5 КАНД No 32/2018 ЗАНН: ИААА А.А.А. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.5.2018г.
Оставя в сила Решение № 80/ 20.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 79/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
6 КАНД No 33/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.У. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/28.02.2018 г., постановено по анд № 24/2018 г. по описа на РС-Кърджали и вместо него п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0238-00380/24.11.2017 г., изд. от началника на сектор „ПП“ към ОДМВР Кърджали, с което, на основание чл.182, ал.1, т.6 от Закона за движение по пътищата, на М.А.У. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 750 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
7 КАНД No 34/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ш.О. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/20.02.2018 г. по анд №23/2018 г. по описа на Районен съд-Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
8 КАНД No 35/2018 ЗАНН: ДИТ РОДОПИ ЛАНД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 14.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №85/22.02.2018 г., постановено по анд №1510/2017 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.5.2018г. до 11.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 175/2018 АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО Ф.Ц.К. Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 11.5.2018г.
Оставя без разглеждане молба, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (ИД на ИА „ВКВПД“), подадена чрез пълномощник, с която се иска разрешение за влизане и оставане в недвижим имот – частна държавна собственост, включен в жилищния фонд на Министерство на отбраната, ползван като жилище от Ф.Ц.К. и нейното семейство с адрес на имота: ***, ***, представляващ апартамент № *** – самостоятелен обект в сграда, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения и прилежащо мазе. Прекратява производството по адм. д. № 175/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.5.2018г. до 10.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 119/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ФАРМА 99 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО,
ОБЩИНА КИРКОВО
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от „Фарма-99“ ЕООД, ***, ***, иск против Общински съвет Кирково и Община Кирково за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от Решение №***/*** г. на ОбС Кирково; писма изх.№***/*** г.; изх.№***/***г.; изх.№***/*** г. на кмета на община Кирково; Заповед №***/*** г. и докладна записка изх.№***/*** г. на кмета на община Кирково, както и бездействие на Община Кирково и Общински съвет Кирково по изпълнение на т.4.4 от Решение №***/*** г. на Общински съвет Кирково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№119/2018 г. по описа на АС-Кърджали. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 КАНД No 21/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ СОЛАК ОЙЛ ООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.5.2018г.
Оставя в сила Решение № 169/ 30.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 1134/2017 г. по описа на РС – Кърджали.
В законна сила на 10.5.2018г.
3 КАНД No 29/2018 Възобновяване на КАНД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязлото в сила на 06.11.2017 год. наказателно постановление №НП-231 от 25.05.2017 год., издадено от кмета на община Кърджали. ОТМЕНЯ наказателно постановление №НП-231 от 25.05.2017 год., издадено от кмета на община Кърджали, с което, основание чл.25, ал.1, т.2 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали, на нарушителя А.З.М. ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, е наложено наказание „глоба”, в размер на 50.00/петдесет/ лева, за извършено виновно нарушение на чл.3, ал.1, т.7 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред/НПООР/ в община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по АУАН №16 от 13.04.2017 год., съставен от Сейхан Фикри Осман - младши полицейски инспектор при РУ – Кърджали към ОДМВР - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
4 КАНД No 31/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ КВАЛИТЕТ 82 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.5.2018г.
Оставя в сила Решение № 86/ 21.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 68/2018 г. по описа на РС – Кърджали.
В законна сила на 10.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.5.2018г. до 9.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 191/2017 ЗАНН: ДИТ АЛЕКС 1971 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31 от 22.03.2017 год., постановено по АНД №1731/2016 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 9.5.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.5.2018г. до 8.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.К. РАЙОНЕН СЪД МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 8.5.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.А.К. с ЕГН **********, понастоящем в ***. Прекратява производството по адм.д. № 148/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Изпраща жалбата по подсъдност на Окръжен съд – Кърджали. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на С.К.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.5.2018г. до 2.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 83/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.С. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000149/24.02.2018 г., издадена от началник на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 138/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 138/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 138/2018 г. към адм. дело № 142/2018 г. по описа на Административен съд-Кърджали за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение по тях. Присъединеното дело да се докладва на съдията-докладчик по адм.д.№142/2018г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
3 Частно КАНД No 69/2018 Частни КАНД и КАД С.П.Ч. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно-наказателно дело №69/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА частно касационно административно-наказателно дело №69/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
4 КАНД No 70/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.Р. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 2.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №70/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА канд №70/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали на Върховния административен съд, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в друг административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.