АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.6.2018г. до 29.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 98/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Б.М. НАЧАЛНИК ГРУПА ОП В РУ АРДИНО КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0258-000021 от 25.02.2018 год., издадена от началник група „ОП” при РУ - град Ардино към ОДМВР - Кърджали, с която на основание чл.171, т.1, б.„б” от ЗДвП, временно е отнето свидетелството за управление на МПС на С.Б.М., с постоянен адрес:***, до заплащане на дължимата глоба. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Б.М., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи общо в размер на 311.00/триста и единадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 264/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 29.6.2018г.
Прекратява производството по адм.д. № 264/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Повдига спор за подсъдност между АС – Кърджали и АС – Пловдив по жалбата на община Крумовград, подадена чрез кмета, срещу Решение № РД-02-36-545/ 28.05.2018 г. за налагане на финансова корекция, издадено от заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Изпраща делото на Върховен административен съд за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.6.2018г. до 28.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 136/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за организация на движението при постоянно и кратковременно платено паркиране на територията на община Черноочене, приета с Решение №26/31.03.2016 г. на ОбС Черноочене. ОСЪЖДА Общински съвет Черноочене да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 143/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Кърджали, приета с т.2 от Решение №71/20.03.2008 г. на ОбС Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 251/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 28.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 251/2018 г. по описа на Административен съд Кърджали. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Кърджали и Административен съд – Пловдив по жалбата на община Крумовград, срещу Решение №РД-02-36-689/28.07.2017 г., изд. от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
4 КАНД No 61/2018 ЗАНН: ДИТ НИКО Н СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №70 от 16.02.2018 год., постановено по АНД №1485/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 28.6.2018г.
5 КАНД No 72/2018 ЗАНН: РИОСВ ЗАУБА АД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/15.03.2018 г., постановено по анд № 1469/2017 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.6.2018г. до 27.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 137/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2018г.
Отменя Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019 година, приет с Решение № 19 от Протокол № 3/ 17.12.2015 г. на ОбС – Джебел. Осъжда Община Джебел, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 145/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2018г.
Отменя Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи, приета с Решение № 29/ 29.04.2010 г. на ОбС – Черноочене. Осъжда Община Черноочене, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 180/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №197/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 11.04.2018 год. Решение №147 от 21.03.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 14.05.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. от ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 КАНД No 62/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 140/ 19.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 98/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.6.2018г.
5 КАНД No 64/2018 ЗАНН: ДИТ А. СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 143/ 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 4/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.6.2018г.
6 КАНД No 65/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ АЯКС Н М ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 131/ 13.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 150/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.6.2018г. до 26.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 128/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕОПС БГ ЕООД ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на „КЕОПС БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Г. Е. А., сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №32/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила на 10.04.2018 год. Решение №35 от 13.03.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 18.04.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на „КЕОПС БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Г. Е. А., сумата общо в размер на 325.00/триста двадесет и пет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 194/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 26.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Кърджали, обективирано в негова Заповед №РД-09-108/17.05.2018 г. на Решение №98/26.04.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №194/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.6.2018г. до 25.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 104/2018 КСО А.С.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.6.2018г.
Отхвърля жалбата на А.С.Х. от ***, срещу Решение № 2153-08-14/ 28.02.2018 г. на директора на ТП – НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му срещу Разпореждане № 1 (протокол № 01508/ 28.12.2017 г.) на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 127/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №366/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с влязлото в сила на 10.04.2018 год. Решение №42 от 20.03.2018 год. по което дело, е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №17-0318-000522 от 13.11.2017 год.,издадено от началника на РУ – Кирково към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 18.04.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 166/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 25.6.2018г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№РД-14-106/22.03.2018 г. на директора на РЗОК Кърджали, в частта й по т.4, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 620 лв. от МБАЛ «Д-р Атанас Дафовски» АД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК ***. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:*** ЕИК ***, разноски по делото в размер на 158 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 233/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 25.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 233/2018 г. по описа на Административен съд Кърджали. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Кърджали и Административен съд – Пловдив по жалбата на община Крумовград, срещу Решение №РД-02-36-448/10.05.2018 г., изд. от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 239/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 25.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 239/2018 г. по описа на Административен съд Кърджали. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Кърджали и Административен съд – Пловдив по жалбата на община Крумовград, срещу Решение №РД-02-36-437/08.05.2018 г., изд. от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
6 Административно дело No 242/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 25.6.2018г.
Прекратява производството по адм.д. № 242/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Повдига спор за подсъдност между АС – Кърджали и АС – Пловдив по жалбата на община Крумовград, подадена чрез кмета, срещу Решение № РД-02-36-429/ 08.05.2018 г. за налагане на финансова корекция, издадено от заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Изпраща делото на Върховен административен съд за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.6.2018г. до 22.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 232/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 22.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №232/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Кърджали и Административен съд – Пловдив по жалбата на община Крумовград, подадена чрез кмета на общината, срещу Решение №РД-02-36-441 от 08.05.2018 год. за налагане на финансова корекция, издадено от заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за решаване на повдигнатия спор за подсъдност.Определението не подлежи на обжалване или протест. Препис от определението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати на страните.
2 КАНД No 52/2018 ЗАНН: МВР С.Д.В. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №127 от 13.03.2018 год., постановено по АНД №13/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №299 от 07.12.2017 год., издадено от началника на РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали, с което, на С.Д.В. от ***, с ЕГН **********, на основание чл.80, т.5 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 70.00/седемдесет/ лева, за извършено нарушение на чл.6 от ЗБЛД. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 22.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.6.2018г. до 21.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 110/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ВИА 2000 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №24 от 06.02.2018 год. на Общински съвет – Момчилград, с което, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Момчилград не е разрешил изработване на ПУП - ПЗ, за имоти №***, №***, №***, №*** в землището на ***, ЕКАТТЕ *** и поземлени имоти №***, №***, №***, №***, №*** в землището на ***, ЕКАТТЕ ***, собственост на Държавен горски фонд, община Момчилград и на други физически лица, за: „Нарушена територия”, с отреждане за „Находище за добив на подземни богатства - андезитобазалти „***” и не е одобрил съответното задание за проектиране. ИЗПРАЩА административната преписка, образувана по Докладна записка с Изх.№***/*** год. от кмета на община Момчилград, внесена в Общински съвет – Момчилград с Вх.№*** от *** год., във връзка с искане с Вх.№*** от *** год. на община Момчилград, подадено от „ВИА 2000” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, на Общински съвет – Момчилград, за ново произнасяне в едномесечен срок от датата на получаване на преписката и при съобразяване с указанията, дадени в мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА Общински съвет – Момчилград, да заплати на „ВИА 2000” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, сумата в размер на 650.00/шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направени деловодни разноски. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.6.2018г. до 20.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 234/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 20.6.2018г.
Прекратява производството по адм.д. № 234/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Повдига спор за подсъдност между АС – Кърджали и АС – Пловдив по жалбата на община Крумовград, подадена чрез кмета, срещу Решение № РД-02-36-426/ 04.05.2018 г. за налагане на финансова корекция, издадено от заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Изпраща делото на Върховен административен съд за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 КАНД No 82/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ от 25.05.2018 год., за насрочване на открито съдебно заседание по КАНД №82/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, за 04.07.2018 год., от 10:40 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „ИЛ-СТРОЙ - 58” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, подадена чрез адвокат М. П. от АК – ***, против Решение №170 от 10.04.2018 год., постановено по АНД №97/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Касационно административно-наказателно дело №82/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Препис от определението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба, чрез Административен съд – Кърджали, до Върховния административен съд, в 7/седем/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.6.2018г. до 19.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 168/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000275/03.04.2018 г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.К.Т. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 216/2018 Закон за защита на личните данни П.Т.З. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 19.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата, с вх. № ***/ *** г. на АС – Кърджали, на П.Т.З. от *** с правно основание чл.39, ал.1 от Закона за защита на личните данни. Прекратява производството по адм.д. № 216/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 56/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ СТРАЙК 85 ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №136 от 16.03.2018 год., постановено по АНД №132/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 19.6.2018г.
4 КАНД No 67/2018 ЗАНН: ДНСК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ В ДНСК СОФИЯ ПЕТСА ПЕТРОЛ 2015 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/20.03.2018 г., постановено по анд №86/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.6.2018г.
5 КАНД No 68/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/04.04.2018 г., постановено по анд №66/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.6.2018г. до 18.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 102/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.В.В.,
В.В.Т.
ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 30.05.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кирково, в частта на определеното парично обезщетение за учреден сервитут с площ 1,638 дка, върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, ***, за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1 294 лева на 3 589 лева. ОСЪЖДА Община Кирково да заплати на С.В.В. от ***, ЕГН ********** и на В.В.Т. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 965 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 173/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на А.М.К. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №72/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на А.М.К. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 181/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.С.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №277/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на В.С.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Частно административно дело No 247/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-2153-08-37/05.06.2018 г. на директора на ТП НОИ –Кърджали. ИЗПРАЩА делото като административна преписка на директора на ТП НОИ –Кърджали, за произнасяне по жалбата на С.Д.Б. срещу Разпореждане № 081-00-400-1/ 18.04.2018 г. на ръководителя на осигуряването за безработица в ТП НОИ – Кърджали. Определението не подлежи на обжалване.
5 КАНД No 47/2018 ЗАНН: МВР Р.Р.К. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 22/ 13.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 359/ 2017 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
6 КАНД No 48/2018 ЗАНН: ДИТ АЯКС Н М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 121/ 09.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1477/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2018г.
7 КАНД No 49/2018 ЗАНН: РИОСВ Р.Х.Ю. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 18.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129 от 14.03.2018 год., постановено по АНД №1440/2017 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 18.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.6.2018г. до 13.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 103/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Р.Е. НАЧАЛНИК НА РУ ДЖЕБЕЛ ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.6.2018г.
Отхвърля жалбата на Х.Р.Е. срещу Заповед, № 47/ 20.02.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник РУ – Джебел към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Х.Р.Е. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати в полза на ОДМВР – Кърджали деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 153/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Х.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.6.2018г.
Отхвърля жалбата на И.Х.Т. от *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1300-000287/ 10.04.2018 г. на началник-сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 158/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Ю.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.6.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Ю.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, ***, сумата в размер на 360.00 лв. (триста и шестдесет лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП № 17-0289-000374/ 19.01.2018 г., издадено от началник РУ – Крумовград към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Ю.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, ***, сумата в размер на 370.00 ( триста и седемдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.6.2018г. до 12.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 131/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.М. ОД НА МВР ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Хасково да заплати на С.М.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №879/2017 г. по описа на Районен съд - Свиленград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Хасково да заплати на С.М.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 135/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Ф.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.Ф.Д., ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №89/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Д.Ф.Д., ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 159/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Г.И.Г.,***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №19/2018 г. по описа на Районен съд Момчилград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Г.И.Г.,***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 162/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.И.Ш.,***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1497/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.И.Ш.,***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 228/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ КЪРДЖАЛИ - Й. С. Б. Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.6.2018г.
Отменя Заповед за задържане на лице, рег. № ***/ *** г., издадена от Й. С. Б. – *** при РУ – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Кърджали да заплати на В.Д.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 10 лв. (десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 238/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АРДИНО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 12.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на община Ардино с ЕИК *** и адрес: ***, подадена чрез кмета, срещу Решение за налагане на финансова корекция, № 01-0800/ 3700/ 01.06.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Прекратява производството по адм.д. № 238/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
7 КАНД No 46/2018 ЗАНН: МВР В.М.Т. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №18/06.03.2018 г. по анд №3/2018 г. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 12.6.2018г.
8 КАНД No 50/2018 ЗАНН: МВР Г.Б.Ю. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/06.03.2018 г., постановено по анд № 1399/2017 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2018г.
9 КАНД No 51/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Р.Т. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/14.03.2018 г., постановено по анд № 63/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.6.2018г. до 11.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 113/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АИДА ТУР 2009 ЕООД ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.6.2018г.
Отхвърля исковата молба, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, предявена от „Аида тур 2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление“***, с Булстат ***, срещу община Кирково за заплащане на имуществени вреди в размер на *** лв. ( *** ) за периода: 29.04.2013 г. – 31.10.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, вследствие на отменена Заповед № ***/ *** г. на заместник-кмета на община Кирково. Оставя без разглеждане исковата молба на „Аида тур 2009“ ЕООД със седалище и адрес на управление“***, с Булстат ***, срещу община Кирково за заплащане на неимуществени вреди в размер на *** лв. ( *** ) за периода: 29.04.2013 г. – 31.10.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, вследствие на отменена Заповед № ***/ *** г. на заместник-кмета на община Кирково. Прекратява производството по адм.д. № 113/ 2018 г. по описа на КАС в тази част. Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС на Р България, в 14-дневен срок, от съобщението за изготвянето или получаването му, а в прекратителната част – с частна жалба, в 7-дневен срок.
2 Административно дело No 116/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.М. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.6.2018г.
Отхвърля жалбата на Д.С.М. от *** срещу Заповед, № 33/ 02.04.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник РУ – Момчилград към ОДМВР – Кърджали Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 122/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Б.М.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.К. от ***, против Заповед № З-349/08.02.2018 г. издадена от Главен директор на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
4 Административно дело No 227/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА ТП ПРИ РУ НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице с Рег.№*** от *** год., издадена от Й.С.Б. – *** към ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, е било разпоредено задържане за срок от 24 часа, на жалбодателя М.Д.Д. от ***, с ЕГН **********, в помещение за временно задържане в РУ – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.Д. от ***, направените от него деловодни разноски в настоящото производство, възлизащи общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, незабавно да се връчи или изпрати на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
5 КАНД No 45/2018 ЗАНН: ДИТ ВЕБА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 6/ 13.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 12/ 2018 г. по описа на РС – Ардино. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2018г.
6 КАНД No 53/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ И.Г.С. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 139/ 19.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 143/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2018г.
7 КАНД No 54/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 135/ 16.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 90/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 11.6.2018г.
8 КАНД No 55/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ Н.С.Т. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №130/15.03.2018 г. постановено по анд №84/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
9 КАНД No 57/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ Ф.Х.Х. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №137/16.03.2018 г. постановено по анд №108/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
10 КАНД No 58/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ НИК ТРЕЙД 67 ЕООД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132/15.03.2018 г. постановено по анд №83/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.6.2018г. до 8.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 108/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.М. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №36/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 21.03.2018 год. Решение №98 от 26.02.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 02.04.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.М. от ***, сумата общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Частно административно дело No 176/2018 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.А.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ ГПУ МОМЧИЛГРАД - Я. С. Б. *** Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.К. от *** срещу Разпореждане, УРИ ***/ *** г. на *** при ГПУ – Момчилград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 176/ 2018 г. по описа на АдмС – Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.6.2018г. до 7.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 44/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.А.О. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СМОЛЯН РУ ЗЛАТОГРАД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №42 от 29.01.2018 год., постановено по АНД №145/2017 год. по описа на Районен съд – Златоград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №17-0371-000060 от 10.03.2017 год., издадено от началник група в Районно управление/РУ/ - Златоград към ОДМВР – Смолян, с което, на Т.А.О. ***, ***, с ЕГН **********, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, е наложено наказание „глоба”, в размер на 2000/две хиляди/ лева и „лишаване от право да управлява МПС”, за срок от 24/двадесет и четири/ месеца, за извършено виновно нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 7.6.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.6.2018г. до 6.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 274/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.А. от ***, срещу виза за проектиране №***/*** г., издадена от главния архитект на община Момчилград. ОСЪЖДА С.С.А. от ***, ЕГН *********,***, разноски по делото в размер на 200 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 106/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.М. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №70/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 24.03.2018 год. Решение №110 от 07.03.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 02.04.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.С.М. от ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 189/2018 ДОПК И.Т.Д. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Г. Б. Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Д. от *** срещу актове и действия на частен съдебен изпълнител по изп.дело №***/*** г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №189/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 4.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 105/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Х.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Х.А. ***, ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №51/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 24.03.2018 год. Решение №*** от *** год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 02.04.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Х.А. ***, ***, сумата общо в размер на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.