АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 81/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Х.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 31.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №46 от 17.04.2018 год., постановено по АНД №42/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия *** №*****, издаден от ОДМВР – Кърджали, с който, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, на Р.Х.Ю., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, е наложено наказание „глоба”, в размер на 100.00/сто/ лева, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство на 27.07.2018 год., в **** часа, на път ***, км.***, разклон за ***, ***, в посока *** – ***, извършено с МПС - лек автомобил, марка „Мерцедес, модел „С 250”, с Рег. №***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 31.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.7.2018г. до 30.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 188/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел, приета с Решение №149 от 30.01.2009 год. на Общински съвет – Джебел по Протокол №19 от 30.01.2009 год. от заседание на Общински съвет – Джебел. ОСЪЖДА Общински съвет - Джебел ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.7.2018г. до 27.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 185/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Я.П. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Я.П. от ***, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №56/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 15.03.2018 год. Решение №97 от 26.02.2018 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищеца електронен фиш серия *** №*** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 15.05.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Я.П. от ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 192/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Ш.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Ш.С., с постоянен адрес ***, ***, ***, с ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, срещу Областна дирекция на МВР - град Кърджали, ***, за сумата в размер на 166.66/сто шестдесет и шест лв. и 66 ст./ лева, претендирана като обезщетение за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в направени от ищеца разноски - платено в брой адвокатско възнаграждение, за процесуално представителство и защита по АНД №738/2013 год. по описа на Районен съд – Кърджали, за обжалване по съдебен ред на наказателно постановление №1 от от 30.08.2012 год., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” - Кърджали към ОДМВР - Кърджали. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
3 КАНД No 74/2018 ЗАНН: БАБХ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КЪРДЖАЛИ ТЕРА ГАРДЪН ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154 от 23.03.2018 год., постановено по АНД №171/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.7.2018г. до 26.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 174/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Момчилград, приета с Решение №13 от 13.02.2008 год. на Общински съвет – Момчилград, по Протокол №2 от 13.02.2008 год. от заседание на Общински съвет – Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 177/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №5 от 16.11.2015 год. на Общински съвет – Ардино, по Протокол №2 от 16.11.2015 год. от заседание на Общински съвет – Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет - Ардино ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.7.2018г. до 25.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 167/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Момчилград, приета с Решение №107 от 28.10.2008 год. на Общински съвет – Момчилград, по Протокол №14 от 28.10.2008 год. от заседание на Общински съвет – Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 170/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №103 от 28.10.2008 год. на Общински съвет – Момчилград, по Протокол №14 от 28.10.2008 год. от заседание на Общински съвет – Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.7.2018г. до 24.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 100/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Я.А. ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 08.07.2016 год. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ към община Кирково, обективирано в Съобщение с Изх.№*** от *** год. на кмета на община Кирково, с което решение е определена пазарната цена, в размер на 1148.00 лева, на еднократното обезщетение за възникналия сервитут за прокарване трасе на газопровод, технологични площадки и елементи на обслужващата техническа инфраструктура, за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България” на територията на Република България, обявен за обект с национално значение, през поземлен имот с идентификатор №*** по КВС на землището на ***, ***, ***/поземлен имот с идентификатор *** по КК и КР на ***, ***, ***, одобрени със Заповед №***/*** год. на изпълнителния директор на АГКК/, целият с площ от 5.811 дка/5811 кв.м./, с начин на трайно ползване – пасище, мера, девета категория, собственост на С.Я.А. от ***, със засегната сервитутна площ от имота от 1.383 дка/1383 кв.м./, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка на дължимото еднократно обезщетение, от 1148.00/хиляда сто четиридесет и осем/ лева, на 2600.00/две хиляди и шестстотин/ лева. ОСЪЖДА община Кирково, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на С.Я.А. от ***, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 668.50/шестстотин шестдесет и осем лв. и 50 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.7.2018г. до 23.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 208/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ ДЕНИКЕР Д. К.- Н. Н. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.7.2018г.
Осъжда Агенция по вписванията,гр. София, ***, ***, да заплати на ЕТ „Деникер-Д. К.-Н. Н.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, сумата в размер на 115.00 лв. (сто и петнадесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие отменен като незаконосъобразен Отказ, № ***/ *** г. на длъжностното лице към Агенция по вписванията, постановен по молба за вписване промени по партидата на „Деникер-Мармекс - ООД“ ООД, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. Отхвърля исковата молба на ЕТ „Деникер-Д. К.-Н. Н.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу Агенция по вписванията, в частта за разликата над 115 лв., като неоснователна. Осъжда Агенция по вписванията,гр. София, ***, ***, да заплати на ЕТ „Деникер-Д. К.-Н. Н.“ с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, сумата, в размер на 310.00 лв. (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 210/2018 Кодекс на труда ДЕЙЗИ НОВА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 23.7.2018г.
Отменя задължително предписание, дадено с ПИП, изх. № ***/ *** г. на Дирекция «Инспекция по труда» - Кърджали, в частта по т.5. Отхвърля жалбата на „Дейзи Нова” ЕООД, *** срещу задължителни предписания, дадени с ПИП, изх. № ***/ *** г. на Дирекция «Инспекция по труда» - Кърджали, в останалата му част по т.1, т.2 и т.4. Осъжда Дирекция «Инспекция по труда» - Кърджали да заплати на «Дейзи Нова» ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 137.50 лв. (сто и тридесет и седем лева и петдесет стотинки). Осъжда «Дейзи Нова» ЕООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на Дирекция «Инспекция по труда» - Кърджали деловодни разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
3 Частно административно дело (К) No 280/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ Ш.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 23.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №37 от 05.06.2018 год., постановено по гр.дело №240/2018 год. по описа на Районен съд - Момчилград. Определението е окочателно и не подлежи на обжалване. Преписи от определението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.7.2018г. до 19.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 324/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители АКВА ЛЕНОВО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/3813 от 11.10.2017 год., издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – град София, В ЧАСТТА Й в Раздел ІІ., с която са отхвърлени за финансиране разходи по проектното предложение за Подобект 4. „Автономна соларна система – 60 Kw”, на обща стойност 243122.94/двеста четиридесет и три хиляди сто двадесет и два лв. и 94 ст./ лева, по подаденото Заявление за финансиране с ИД номер на проекта: ***, от жалбодателя „АКВА ЛЕНОВО” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК....., представлявано от управителя му М.П.В.-Я.от ***. ВРЪЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне по Заявление с УИН ***, за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год., подадено от „АКВА ЛЕНОВО” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК....., в частта му относно заявените за подпомагане разходи по проектното предложение за Подобект 4. „Автономна соларна система – 60 Kw”, на обща стойност 243122.94/двеста четиридесет и три хиляди сто двадесет и два лв. и 94 ст./ лева, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на „АКВА ЛЕНОВО” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК....., представлявано от управителя му М.П.В.-Я.от ***, направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 3106.50 (три хиляди сто и шест лв. и 50 ст.) лева. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 130/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.7.2018г.
Отменя Заповед, № ДК-11-К-2/ 28.03.2018 г. на началника на Регионален отдел «Национален и строителен контрол»– Кърджали към РДНСК-ЮЦР. Осъжда Дирекция за национален строителен контрол, гр. София да заплати на ЕТ „Еро 85 – Е. М.“ с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, деловодни разноски в размер на 300 лв. (триста лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
3 Частно административно дело (К) No 281/2018 Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 19.7.2018г.
Оставя в сила Определение №36/ 06.06.2018 г., постановено по гр.д. № 269/ 2018 г. по описа на РС – Момчилград. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото.
4 КАНД No 73/2018 ЗАНН: ДНСК МОБИЛТЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДК ДНСК СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 158/ 26.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 146/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
5 КАНД No 75/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 178/ 16.04.2018 г., постановено по а.н.д. № 225/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
6 КАНД No 77/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 164/ 30.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 231/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.7.2018г. до 18.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 229/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М. от *** с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М. от *** с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 230/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Т. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на И.Й.Т. ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП №18-1300-000058 от 07.02.2018 год., издадено от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на И.Й.Т. ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 282/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 18.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 282/2018 г. по описа на Административен съд - Кърджали. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Кърджали и Административен съд – Пловдив по жалбата на община Крумовград, срещу Решение №РД-02-36-659/15.06.2018 год., изд. от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за решаване на повдигнатия спор за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.7.2018г. до 17.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 74/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Отхвърля жалбата на главния архитект на община Кърджали срещу Заповед, № ДК-11-К-1/ 01.02.2018 г. на началника на Регионален отдел «Национален и строителен контрол» – Кърджали към РДНСК-ЮЦР Осъжда Д.З. – главен архитект на община Кърджали да заплати на РО „НСК“ – Кърджали деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
2 Административно дело No 101/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.С.Д. ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Изменя Решение на Комисията в община Кирково по чл. 210 от ЗУТ, прието с Протокол от 30.05.2016 г., с което е определено обезщетение в размер на 1841.00 лв. за имот с идентификатор *** в местността „***“ в землището на ***, с обща площ 3 2408 дка и засегната от предвиждания сервитут площ от 1 860 дка, като увеличава размера на обезщетението на 3352.29 лв. ( три хиляди триста и петдесет и два лева и 29 стотинки). Осъжда община Кирково да заплати на А.С.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 691 лв. (шестстотин и деветдесет и един лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 179/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.И. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.И. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 203/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Х.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Р.Х.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Р.Х.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 226/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.У. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.А.У. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП №17-0238-000380, издадено от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.А.У. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 ( триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 244/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №*** от *** год., издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Е.С.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 249/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.А.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 17.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000425/23.05.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Б.А.Б. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
8 Административно дело No 254/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Д. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.7.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на А.Н.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №*** от *** год., издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на А.Н.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 370.00 (триста и седемдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.7.2018г. до 16.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 150/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Отменя Наредба за организацията и работата на обектите за търговия и услуги на територията на община Ардино , приета с Решение № 99/ 29.10.2008 г. на ОбС – Ардино. Осъжда Община Ардино да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 163/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Отменя Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград е приета с Решение № 133/ 30.11.2012 г. на ОбС – Момчилград. Осъжда Община Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 165/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Отменя разпоредбите на чл.10, ал.3 и чл.22, ал.5 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 37/ 18.12.2015 г. на ОбС – Момчилград. Осъжда Община Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
4 Административно дело No 169/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Отменя Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество в община Джебел, приета с Решение № 132/ 05.12.2008 г. на ОбС – Джебел. Осъжда Община Джебел да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
5 Административно дело No 186/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.9, ал.1, т.6 от Наредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кирково, приета с Решение №150/05.11.2012 г. на Общински съвет- Кирково. ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура – Кърджали, в останалата му част, като неоснователен. ОСЪЖДА Общински съвет - Кирково да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
6 Административно дело No 204/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АРДИНО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Отменя Решение за налагане на финансова корекция, № ***/ *** г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което е определена финансова корекция в размер на 5 % от стойността на финансовата помощ, изплатена за заявени за възстановяване разходи по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ и е установено, че за община Ардино възниква публично държавно вземане в размер на *** лв. Осъжда Държавен фонд „Земеделие” с Булстат *** и адрес: *** да заплати на община Ардино с Булстат *** и адрес: *** деловодни разноски в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
7 Административно дело No 224/2018 Закон за достъп до обществена информация А.А.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Кърджали да предостави достъп до информация по заявление вх. вх.№***/*** г., подадено от А.А.Ю. ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Кърджали за произнасяне по заявлението в 14-дневен срок от получаването й, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на А.А.Ю. от ***, направените по делото разноски в размер на 10 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 243/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Я.Л. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Д.Я.Л. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №390/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Д.Я.Л. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
9 Административно дело No 253/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ч.И.Ч. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Ч.И.Ч. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №8/2018 г. по описа на Районен съд – Крумовград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 18.06.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Ч.И.Ч. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
10 Административно дело No 258/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Р.Ю. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№18-1300-000442/06.06.2018 г., издадена от началник група, сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на И.Р.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 490 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
11 Административно дело No 261/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.М.Ш. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 16.7.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.М.Ш. от *** срещу Решението по чл.210 на Комисия на община Кърджали за определяне на обезщетение за учреден сервитут по чл.64 от ЗЕ върху земя на наследниците на З.Р.А. Прекратява производството по адм.д. № 261/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
12 КАНД No 71/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ М.Т.Д. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 123/ 12.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 67/2018 г. по описа на РС – Кърджали.
В законна сила на 16.7.2018г.
13 КАНД No 83/2018 ЗАНН: ДИТ ИЛ СТРОЙ 58 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 172/ 12.04.2018 г., постановено по а.н.д. № 100/2018г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно
В законна сила на 16.7.2018г.
14 КАНД No 84/2018 ЗАНН: РДГ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРДЖАЛИ Т.А.М. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 16.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 182/ 18.04.2018 г., постановено по а.н.д. № 15/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 16.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.7.2018г. до 13.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 156/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 13.7.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.3 и разпоредбата на чл.8, в частта й относно думите „ … и ловни кучета”, от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на реда и начина за отглеждане на кучета на територията на община Черноочене, приета с Решение №65 от 22.12.2006 год. на Общински съвет – Черноочене, по Протокол №07/22.12.2006 год. от заседание на Общински съвет – Черноочене, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура – Кърджали в останалата му част. ОСЪЖДА Общински съвет – Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 КАНД No 80/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.Е. НАЧАЛНИК РУП МОМЧИЛГРАД КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №53/26.04.2018 г. по анд №50/2018 г. по описа на Районен съд-Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2018г.
3 КАНД No 86/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №197/27.04.2018 г. по анд №243/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали, в оспорената му част, с която е потвърдена т.1 от НП № 18-1300-000049/07.02.2018 г. изд. от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 13.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.7.2018г. до 12.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 152/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета на територията на община Ардино, приета с Решение №119 от 24.07.2012 год. на Общински съвет – Ардино, по Протокол №8 от 24.07.2012 год. от заседание на Общински съвет – Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет - Ардино ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 171/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране в гр.Момчилград, приета с Решение №92/31.07.2012 г. на Общински съвет- Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 187/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Джебел, приета с т.2 от Решение №117/31.10.2008 г. на Общински съвет- Джебел. ОСЪЖДА Общински съвет - Джебел да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.7.2018г. до 11.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 144/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Крумовград, приета с Решение №222 от 21.12.2012 год. на Общински съвет – Крумовград, по Протокол №16 от 21.12.2012 год. от заседание на Общински съвет – Крумовград. ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.7.2018г. до 10.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 139/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №170 от 29.10.2008 год. на Общински съвет – Крумовград по Протокол №13 от 29.10.2008 год. от заседание на Общински съвет – Крумовград. ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 146/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ф.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ф.Б. от ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ №18-1300-000313/22.04.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 172/2018 Закон за пътищата ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.7.2018г.
Отхвърля жалбата на „Ей Си Ем Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, срещу Отказ, изх.№ ***/ *** г. на директора на ОПУ, гр. Кърджали, за преиздаване на Разрешение № ***/ *** г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение. Осъжда „Ей Си Ем Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:*** и ЕИК *** да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище ***, с ЕИК *** деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева) Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 214/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.В.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.В.С. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №139/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на М.В.С. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 221/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ю.Ю. РИОСВ ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите, гр.Хасково да заплати на Е.Ю.Ю. от ***, ЕГН **********, сумата от 740 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №842/2017 г. по описа на РС – Кърджали и по канд №197/2017 г. по описа на АС-Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба- 30.05.2018 г., до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част, за размера над 740 лв. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково да заплати на Е.Ю.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
6 Административно дело No 222/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.А. РИОСВ ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково да заплати на С.С.А. от ***, ЕГН **********, сумата от 480 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №843/2017 год. по описа на РС – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.05.2018 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково да заплати на С.С.А. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
7 Административно дело No 275/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.М.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 10.7.2018г.
Прекратява производството по адм.дело № 275/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща жалбата на М.М.К. за разглеждане от РС – Момчилград. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
8 Административно дело No 276/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Ш.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№276/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд –Момчилград. Определението не подлежи на обжалване.
9 КАНД No 105/2018 ЗАНН: ДИТ ТРАНСФАРМ 2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №105/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА канд №105/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне на друг, равен по степен административен съд, който да разгледа делото. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
10 КАНД No 106/2018 ЗАНН: ДИТ ТРАНСФАРМ 2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 10.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №106/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №106/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.7.2018г. до 9.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 132/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Кърджали, обективирано в Заповед №РД-09-91 от 19.04.2018 год., измененията и допълненията на Наредба №2 от 14.02.2008 год. за определяне размера на местните данъци на територията на община Черноочене, както следва: В чл.2, т.8/нова/ със следното съдържание: „Данък върху таксиметров превоз на пътници” и т.9/нова/ със следното съдържание: „Други местни данъци, определени със закон”; В Чл.8, ал.4, изречение второ/ново/, със следното съдържание: „При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”; В чл.10, ал.1, т.4/нова/, със следното съдържание: „Чрез посредници”; В чл.11, ал.3/нова,/ със следното съдържание: „За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.”; В чл.41, заличаването в ал.8 на текста „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари”;. В чл.41, заличаването в ал.9 на текста „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона”; В чл.41, замяната в ал.12 на текста „шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движение по пътищата”, с текста „моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013”. В чл.42, ал.3/нова/, със следното съдържание: „Алинея 2 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл.143, ал.10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.”, приети с Решение №16 от 12.03.2018 год. на Общински съвет – Черноочене и приети повторно с Решение №35, т.1 от 10.04.2018 год. на Общински съвет - Черноочене. ОСЪЖДА Общински съвет – Черноочене, ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация – Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 160/2018 Закон за закрила на детето Б.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 9.7.2018г.
Отхвърля жалбата на Б.Х.Х. срещу Заповед № ЗД/Д-К-028/ 18.04.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.7.2018г. до 6.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 142/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с Решение №70 от 23.12.2008 год. на Общински съвет – Черноочене по Протокол №10 от 23.12.2008 год. от заседание на Общински съвет – Черноочене. ОСЪЖДА Общински съвет - Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. ОСЪЖДА Общински съвет - Черноочене ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.7.2018г. до 5.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 149/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото, в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 151/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
3 КАНД No 60/2018 Други по ЗАНН Е.Н.О. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР МОНИТОРИНГ ДИРЕКЦИЯ АНАЛИЗ НА РИСКА И ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ ПРИ АПИ СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 5.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 78/ 19.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 1376/ 2017 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2018г.
4 КАНД No 76/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Я.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №176/13.04.2018 г., постановено по анд №1009/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2018г.
5 КАНД No 78/2018 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Б.Г.С. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №168/05.04.2018 г. по анд №144/2018 г. по описа на Кърджалийски районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2018г.
6 КАНД No 79/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.З.Ц. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №29/04.04.2018 г., постановено по анд № 20/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което п о с т а н о в я в а: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия *** № *** на ОД на МВР-Кърджали, с който на С.З.Ц., ЕГН **********, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.7.2018г. до 4.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 90/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Д.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.7.2018г.
Отменя Заповед, № ДК-10-ЮЦР-05/ 20.02.2018 г. на началник РДНСК-ЮЦР, Пловдив, с която е отменено РС № ***/ *** г. на главния архитект на община Кърджали, презаверено на *** г. и *** г. Осъжда Регионална дирекция за национален и строителен контрол – Южен Централен Район, Пловдив да заплати на А.Д.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 690 лв. (шестстотин и деветдесет лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
2 Административно дело No 120/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Б.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.7.2018г.
Отменя Заповед, № 18-1300-000226/ 22.03.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка, на началник-сектор „Пътна полиция“ Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 141/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АРДИНО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.7.2018г.
Отхвърля жалбата на община Ардино, подадена от кмета на общината,срещу Решение за налагане на финансова корекция, № 01-0800/ 1042/ 11.04.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Осъжда община Ардино с Булстат *** и адрес: *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ с Булстат *** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 157/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АРДИНО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 4.7.2018г.
Отменя Решение за налагане на финансова корекция, № 01-0800/3702/ 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ в частта, с която е установено нарушение на чл.28, ал.2 от ЗОП (отм.) по обществена поръчка: „Предоставяне на консултантски услуги по управление и мониторинг на проектите: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“, „Утвърждаване на здравословен начин на живот и създаване на условия за занимания и спорт на населението, туристите и хората с увреждания в община Ардино“ и „Подобряване на средата на живот в община Ардино чрез разработване на интегриран план за обновяване на ***“, обособена позиция № 1 - „Предоставяне на консултански услуги по управление и мониторинг на проект“: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № ***/ *** г. и в частта, с която е установено, че за община Ардино е възникнало публично държавно вземане в размер на *** лв. с ДДС. Изпраща преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за определяне на размер на финансовата корекция за нарушението по чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.), във вр. с т. 3 от приложението на чл. 6, ал. 1 от Методологията (отм.) съгласно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. Отхвърля жалбата на община Ардино, подадена от кмета на общината, срещу Решение за налагане на финансова корекция, № 01-0800/ 3702/ 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в останалата й част. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 190/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Кърджали, против Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Кърджали, приета с Решение №35 от Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 31.01.2008 г. и отменена по съответния ред, с Решение №130 от Протокол №7/28.06.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №190/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали направените по делото разноски, в размер на 20 лв., представляващи платена такса за публикуване в ДВ на съобщение за оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
6 Административно дело No 201/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Кърджали, против Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2015-2019 г., приет с Решение №37 от Протокол №7 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 10.03.2016 г. и отменен по съответния ред, с Решение №129 от Протокол №7/28.06.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №201/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали направените по делото разноски, в размер на 20 лв., представляващи платена такса за публикуване в ДВ на съобщение за оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
7 КАНД No 59/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №144 от 20.03.2018 год., постановено по АНД №111/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.7.2018г. до 3.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 183/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.В.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на К.В.К. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1473/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на К.В.К. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 184/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ф.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Е.Ф.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №196/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Е.Ф.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 199/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ш. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш. от *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1947-000007/08.05.2018 г. издадена от началника на РУ-Кърджали към ОДМВР Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 202/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.7.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.С.Х. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №276/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на В.С.Х. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
5 КАНД No 66/2018 ЗАНН: КЗП ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА РД КЗП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 09.02.2018 год., постановено по АНД №1383/2017 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.7.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 2.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 63/2018 ЗАНН: ДИТ А. СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №142 от 19.03.2018 год., постановено по АНД №5/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.7.2018г.