АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.8.2018г. до 17.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 128/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ РУДИНА Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 17.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №128/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №128/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.8.2018г. до 16.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 321/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 16.8.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по административно дeло №321/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, към производството по административно дело №320/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, за съвместно разглеждане и издаване на общо решение по тях. ДА СЕ ВПИШЕ главния архитект на община Кърджали – Д.З., с адрес за призоваване – ***, ***, като жалбодател, в списъка на лицата за призоваване и да се призове за насроченото открито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №321/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Административно дело №321/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали да се приложи към Административно дело №320/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните, за сведение. Определението не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.8.2018г. до 15.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 134/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение за финансова корекция с Изх.№01-0800/3733 от 06.02.2018 год., издадено от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” (ДФЗ), за налагане на финансова корекция, в размер на 10 (десет) %, по Договор за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Управление и отчитане на дейностите по изпълнението на договори по мерки 321 и 322 от ПРСР, по обособени позиции: Обособена позиция 1 - Управление и отчитане на дейностите по изпълнение на проект „ Рехабилитация на път ***, от км.0+000 до км.25+00 в ***, ***” и избран изпълнител - Обединение „Черноочене - ЕТЕ” ДЗЗД, с ЕИК ***, за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор №*** за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФ „Земеделие” - РА и община Черноочене, с УРН ***. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - град София, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на община Черноочене, с адрес – ***, с ЕИК ***, ***, представлявана от А.А.О.– кмет на община Черноочене, направените по настоящото производство деловодни разноски, в размер на 960.00/деветстотин и шестдесет/ лева. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.8.2018г. до 10.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 200/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.Л.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000402 от 15.05.2018 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а, б.„а” от ЗДвП, на Ю.Л.Х. от ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ - прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от12/дванадесет/ месеца и са отнети СРМПС №*** – част ІІ и 2/два/ броя регистрационни табели с №***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Л.Х. от ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 413.25/четиристотин и тринадесет лв. и 25 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.8.2018г. до 9.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 178/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД *** ПРИ ОДБХ Д-Р Р.П.Д.,
*** ПРИ ОДБХ Д-Р С.Я.Х.
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ Предписание №090236 от 23.04.2017 год., издадено от Р.П.Д. и С.Я.Х., и двете на длъжност *** към Областна дирекция за безопасност на храните - град Кърджали, с което е разпоредено на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО” КД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, в обекта/супермаркет „***”, с адрес: ***, да се приемат храни, етикетирани на български език в съответствие с чл.9 от Закон за храните, чл.9, чл.15, ал.1 от Регламент 1169/2011 год. за предоставянето на информация за храните на потребителите и чл.3 от Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление №383 от 04.12.2014 година. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните - Кърджали, с адрес: ***, ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО” КД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, направените в производството съдебни разноски, в размер общо на 650.00(шестстотин и петдесет) лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.8.2018г. до 8.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 209/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Н. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 8.8.2018г.
ОСЪЖДА Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление - ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.Н., с постоянен адрес ***, сумата в размер на 325.00/триста двасете и пет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди - направени разноски за платена държавна такса, в размер на 25.00 лева и за платено адвокатско възнаграждение, в размер на 300.00 лева, във връзка с частно търговско дело №***/*** год. по описа на Окръжен съд – Кърджали, за обжалване на Отказ №***/*** год. на длъжностно лице по регистрация към Агенция по вписванията, отменен като незаконосъобразен с влязлото в законна сила съдебно решение №*** от *** год., постановено по ЧТД №***/*** год. на Окръжен съд - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от дата на завеждане на исковата молба – 23.05.2018 год., до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление - ***, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.Н., с постоянен адрес ***, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляваща направени деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 252/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.М.В. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 8.8.2018г.
Отхвърля жалбата на П.М.В. от *** срещу Заповед, № 18-1947-000012/ 08.06.2018 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.8.2018г. до 7.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 191/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000343 от 03.05.2018 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а, б.„а” от ЗДвП, на М.А.Ч., с постоянен адрес - ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка/ПАМ/ - прекратяване на регистрацията на ППС и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***, за срок от 6/шест/ месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ч., с постоянен адрес - ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски, възлизащи в размер на 13.25/тринадесет лв. и 25 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.8.2018г. до 6.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 38/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.8.2018г.
Отменя Заповед, № 1573/ 18.12.2017 г. на кмета на община Кърджали. Осъжда община Кърджали да заплати на Д.С.С.с ЕГН********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 860 лв. ( осемстотин и шестдесет лева). Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
2 Административно дело No 213/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СУ ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ ИД НА ИА ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП НОИР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №80811-277 от 09.05.2018 год., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”/ИА „ОПНОИР”/ - ръководител на Управителния орган/УО/ на ОП „НОИР”, за налагане на финансова корекция, в размер на 10% (десет процента) върху засегнатите от нарушението допустими разходи, отчетени по сключения на 26.07.2017 год. договор между община Минерални бани и „Съюз - Спутник БГ - ЮСБ - Tравел” ООД ***, на стойност *** лева без ДДС, с предмет „Организиране на 5 (пет) броя ученически лагери, включващи настаняване и хранене на учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” *** и СУ „Христо Ботев” ***, ***” и с което решение е разпоредено, финансовата корекция да се извърши от следващи искания за плащания, в които са включени разходи по посочения договор. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.8.2018г. до 3.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 231/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 300.00/триста/ лева, представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №322/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с влязлото в сила на 01.06.2018 год. Решение №224 от 16.05.2018 год. по което дело, е отменен като незаконосъобразен, издаден против ищеца Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 07.06.2018 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.А., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 310.00/триста и десет/ лева, представляващи направени от нея деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.8.2018г. до 2.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 73/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.8.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-16 от 12.01.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.9, с която, за извършено нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., на основание чл.76, ал.2 от ЗЗО и чл.403, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2017 год., е наложена санкция „финансова неустойка”, в размер на 200.00/двеста/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., в ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ/против т.7, т.8 и т.10 от Заповед за налагане на санкции №РД-21-16 от 12.01.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали/. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали,/ с адрес – ***, ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявана от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч. от ***, направени по делото разноски, в размер на 149.31/сто четиридесет и девет лв. и 31 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 1.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 85/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ ЕЛТА Б ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 12.04.2018 год., постановено по АНД №195/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 1.8.2018г.