АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.9.2018г. до 28.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 89/2018 ЗАНН: ДИТ ЕЛТА Б ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №206 от 03.05.2018 год., постановено по АНД №194/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-001943 от 01.02.2018 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив, с което, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, на „Елта - Б” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му И. Ц. Л., в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 1500.00/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл.147, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.9.2018г. до 27.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 278/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Р.Г. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.9.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Р.Г. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 300.00 лв. (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Н.Р.Г. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 310.00 лв. (триста и десет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 284/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.9.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 360.00 лв (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, №***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 490.00 ( четиристотин и деветдесет лева), представляващи направени деловодни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 298/2018 Други дела по ЗОС и ЗДС КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.9.2018г.
Отменя Заповед № РД-09-149/ 17.07.2018 г. на областен управител на област с административен център Кърджали. Решението може да се обжалва, с касационна жалба, в 14-дневен срок от неговото получаване пред ВАС.
4 КАНД No 88/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ АИПИПДП ДОКТОР К. М. ДЕНТАЛ И СИЕ ЕООД Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.9.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение №196 от 27.04.2018 год., постановено по АНД № 280/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 27.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.9.2018г. до 26.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 118/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-50 от 08.03.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.9, т.10, т.11 и т.12, с които, за извършени нарушения на условията и реда за оказване на болнична помощ, на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК *****, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., на основание чл.76, ал.2 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, чл.55, ал.2, т.2, т.3, от ЗЗО и чл.403, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2017 год., са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 200.00/двеста/ лева, за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК *****, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-50 от 08.03.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес – ***, ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК *****, представлявана от изпълнителния директор д-р Т.Д.Ч.от ***, направени по делото разноски, в размер на 334.20/триста тридесет и четири лв. и 20 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 285/2018 КСО С.С.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.М.Х., като настойник на С.С.Х., срещу Решение №2153-08-41/28.06.2018 г. на директора на ТП НОИ Кърджали, с което е отхвърлена жалбата против разпореждане №13/18.05.2018 г. на ръководител „ПО” при ТП НОИ – Кърджали. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването му.
3 КАНД No 91/2018 ЗАНН: ДНСК МОБИЛТЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ В ДНСК СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.9.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 175/13.04.2018 г., постановено по анд № 167/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-24-ДНСК-11/19.01.2018г., издадено от директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ при ДНСК, гр.София, с което, на основание чл.237, ал.1, т.1, вр. с чл.239, ал.1, т.2 от ЗУТ, на „Мобилтел“ ЕАД, със седалище и адрес на управление *** с ЕИК ***, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лв., за извършено нарушение на чл.148, ал.1, вр. с чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2018г.
4 КАНД No 92/2018 ЗАНН: ДНСК МОБИЛТЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ В ДНСК СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/09.05.2018 г., постановено по анд № 199/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.9.2018г. до 21.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 87/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.З.М. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.9.2018г.
Оставя в сила Решение № 55/ 26.04.2018 г., постановено по а.н.д. № 54/2018г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.9.2018г.
2 КАНД No 90/2018 ЗАНН: НАП ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ГРАД ПЛОВДИВ К.М.М. Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.9.2018г.
Отменя Решение № 195/ 26.04.2018 г., постановено по а.н.д. № 281/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Кърджали
В законна сила на 21.9.2018г.
3 КАНД No 93/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 21.9.2018г.
Отменя Решение № 222/ 14.05.2018 г., постановено по а.н.д. № 386/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя НП № 17-0238-000388/ 12.12.2017г. на Началник сектор „ПП“ към ОД МВР-Кърджали, с което на Е.И.И., с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, са наложени следните административни наказания: „Глоба” в размер на 700 лв. и „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.9.2018г. до 20.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 267/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми К.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 20.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-19-249/08.06.2018 г. на кмета на община Момчилград. ОСЪЖДА Община Момчилград да заплати на К.Т.Б. от ***, ЕГН **********, разноски по делото, в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.9.2018г. до 19.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 220/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Р.Р. НАЧАЛНИК РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.9.2018г.
Отхвърля жалбата на М.Р.Р. от *** срещу Решение, рег.№ 1947р-8777/ 09.05.2018 г. на началник РУ – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 235/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.9.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.3, ал.3; чл.6, ал.2, ал.3 и ал.5, чл.8, ал.6, изр. 1-во; чл.9, ал.1, ал.2 и ал.3; чл.11, ал.1 и ал.2, т.7; чл.12, ал.3; чл.14; чл.14а; чл.20, ал.2; чл.26, ал.1; чл.27, ал.1 и ал.2; чл.31, ал.2, ал.3 и ал.4; Глава десета „Допълнителни разпоредби“; чл.8, ал.1, в частта на текста „приложение № 1 или приложение №2; чл.8, ал.2, в частта на текста „съгласно тарифата приложение №3, неразделна част от настоящата Наредба“, както и приложения №1, №2 и №3 от Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа на територията на община Ардино. ОСЪЖДА Общински съвет Ардино да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 272/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 19.9.2018г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 360.00 лв (триста и шестдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред Електронен фиш, серия ***, ***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата, в размер на 490.00 ( четиристотин и деветдесет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство.
4 КАНД No 94/2018 ЗАНН: ДИТ А.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/23.04.2018 г. постановено по анд №141/2018 г. по описа на Районен съд -Кърджали. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.9.2018г.
5 КАНД No 95/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.А. НАЧАЛНИК РУП КРУМОВГРАД Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №19/23.05.2018 г., постановено по анд №22/2018 г. по описа на Районен съд Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.9.2018г. до 18.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 225/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Л.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №292з-821/02.05.2018 г. на директора на ОДМВР- Кърджали, за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9 месеца на *** Л.Д.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Л.Д.М. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 510 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
2 Административно дело No 256/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 18.9.2018г.
ОТМЕНЯ Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение №82 от 28.05.2009 год. на Общински съвет – Кърджали, по Протокол №5 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 28.05.2009 година. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали, ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация – Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 288/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.С.К. от ***, ЕГН **********, сумата от 400 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №119/2018 год. по описа на Районен съд –- Момчилград, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.С.К. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 289/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.С.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.С.К. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №537/2018 год. по описа на Районен съд –- Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Р.С.К. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
5 Административно дело No 293/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.9.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на В.И.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №831/2017 г. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на В.И.М. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.9.2018г. до 17.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 193/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Х.Л.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 17.9.2018г.
Отменя Заповед № 03-РД/5843/ 16.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. Изпраща преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за ново произнасяне по заявление за подпомагане с ИД № на проект ***, подадено от Х.Л.А. по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в решението. Осъжда Държавен фонд „Земеделие” с Булстат *** и адрес: ***, *** да заплати на Х.Л.А. с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски в размер на 810 лв. (осемстотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.9.2018г. до 11.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 161/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.М.,
Д.М.Г.,
Р.М.Г.,
Ф.М.М.,
А.С.Д.
ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.9.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 30.05.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кирково, в частта на определеното парично обезщетение за учреден сервитут с площ 0,883 дка, върху ПИ с идентификатор *** в землището на ***, ***, за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от *** лева на *** лева. ОСЪЖДА Община Кирково да заплати на А.М.М. ЕГН **********, Д.М.Г. ЕГН **********, Ф.М.М. ЕГН **********, А.С.Д. ЕГН **********,***, както и на Р.М.Г. ***, ЕГН**********, направените по делото разноски в размер на 3331 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 217/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.9.2018г.
ОТМЕНЯ чл.3, ал.1; чл.6, ал.2 и ал.3; чл.8, т.2 и т.3; чл.15, ал.4; чл.17, ал.2, в частта й относно думите „ ... или упълномощени от него лица”; чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.19, ал.1 от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Джебел, приета с Решение №147 от 08.08.2005 год. на Общински съвет – Джебел по Протокол №19 от 08.08.2005 год. от заседание на Общински съвет – Джебел. ОСЪЖДА Общински съвет - Джебел ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 237/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ «д-р Ат. Дафовски» АД, ***, ЕИК ***, Кърджали срещу Заповед за налагане на санкции №РД-21-135/10.05.2018 г. на директора на РЗОК Кърджали. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Частно административно дело (К) No 329/2018 Частни КАНД и КАД М.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 11.9.2018г.
Прекратява производството по ч.адм. дело № 329/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща делото на РС – Момчилград за произнасяне по искането на основание чл. 161 от АПК, след което делото да се върне на Административен съд - Кърджали за разглеждане на частната жалба на М.М.К. срещу определение № 50/ 06.08.2018 г., постановено по гр.д. № 326/ 2018 г. по описа на РС – Момчилград. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото.
5 Частно КАНД No 172/2018 Частни КАНД и КАД М.М.О. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 11.9.2018г.
Оставя в сила Определение № 233/ 27.07.2018 г., постановено по а.н.д. № 891/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.9.2018г. до 10.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 236/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.9.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.4; чл.15, ал.1, т.12; чл.32, ал.2, т.3, т.4, както и т.9, в частта й относно думите „т.5”, от Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали, приета с Решение №66 от 28.03.2012 год. на Общински съвет – Кърджали по Протокол №7 от 28.03.2012 год. от заседание на Общински съвет – Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет - Кърджали ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 269/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Щ.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №43/14.06.2018 г., издадена от кмета на община Кърджали, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Кърджали, за произнасяне по молба вх.№***/*** г., подадена от Щ.Й.Ж., при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Щ.Й.Ж. от *** с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 360 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.9.2018г. до 7.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 212/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.С.Ю. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 7.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000370/10.05.2018 г., издадена от началник сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Х.С.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 10 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 274/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.Х. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 7.9.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №47/22.06.2018 г., издадена от началника на РУ-Момчилград, към ОДМВР Кърджали, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на М.Б.Х. от ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
3 Частно КАНД No 153/2018 Частни КАНД и КАД ПЧЕЛА 2002 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 7.9.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.07.2018 г., постановено по анд №363/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.9.2018г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.9.2018г. до 5.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 245/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 5.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Кърджали, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, приета с Решение №94/29.05.2008 год. от Протокол №8/29.05.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. и отменена по съответния ред, с Решение №152 от Протокол №8/26.07.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №245/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали направените по делото разноски, в размер на 20 лв., представляващи платена такса за публикуване в ДВ на съобщение за оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
2 Административно дело No 246/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 5.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Кърджали, против Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали, приета с Решение №64/27.04.2010 год. от Протокол №4 от заседание на Общински съвет – Кърджали, допълнена с Решение №199/23.12.2010 год. от Протокол №13 на ОбС – Кърджали, изменена и допълнена с Решение №181/14.07.2016 год. от Протокол №12 на ОбС – Кърджали, изменена с Решение №139/03.10.2017 год., постановено по Адм.дело №154/2017 год. по описа на АдмС – Кърджали и отменена по съответния ред, с Решение №151 от Протокол №8/26.07.2018 г. на Общински съвет – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №246/2018 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОСЪЖДА Общински съвет – Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали направените по делото разноски, в размер на 20 лв., представляващи платена такса за публикуване в ДВ на съобщение за оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
3 КАНД No 143/2018 ЗАНН: ДИТ ТРАНСФАРМ 2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 5.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №143/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №143/2018 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2018г. до 3.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 301/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.С.Х. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 3.9.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ф.С.Х. от *** срещу Решението по чл.210 на Комисия на община Кърджали за определяне на обезщетение за учреден сервитут по чл.64 от ЗЕ върху ПИ *** в землището на ***. Прекратява производството по адм.д. № 301/ 2018 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 Административно дело No 302/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.А. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. от *** срещу съобщение с изх.№94-00-1219/31.05.2018 г. изд. от кмета на община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №302/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 320/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЗИС 55 ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „Азис 55“ ЕООД, ***, *** и на главния архитект на община Кърджали срещу Заповед № ДК-11-К-3/25.07.2018 г. изд. от началника на РО „НСК“ към РДНСК –ЮЦР, с която е отменено Разрешение за строеж №***/ *** г., издадено от гл.архитект на община Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №320/2018 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
4 КАНД No 129/2018 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ РУДИНА Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 3.9.2018г.
Прекратява производството по к.а.н.д. № 129/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща к.а.н.д. № 129/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за изпращането му за разглеждане в равен по степен административен съд. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
5 КАНД No 131/2018 ЗАНН: ДАМТН СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ РУДИНА ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 3.9.2018г.
Прекратява производството по к.а.н.д. № 131/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща к.а.н.д. № 131/2018 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за изпращането му за разглеждане в равен по степен административен съд. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.