АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.4.2019г. до 30.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 400/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Р.С.М.,
С.С.С.,
С.С.М.
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.4.2019г.
Отменя АУПДВ, № 09/06/3/0/02372/2/01/04/01/ 20.09.2018 г., изх. № ***/ *** г., издаден от директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Кърджали. Изпраща преписката на директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Кърджали за издаване на решение за финансова корекция по реда на чл. 69 и сл. от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове по отношение твърдяна нередност при усвояване на средствата, изплатени по Договор № ***/ *** г., сключен между С.М.С. и ДФ „Земеделие“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 455/2018 КСО Х.М.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 30.4.2019г.
Отхвърля жалбата на Х.М.Ю. от *** срещу Решение № 2153-08-79/ 06.12.2018 г. на директора на ТП – НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му срещу Разпореждане № ***/ *** г. на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 66/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.К.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на З.К.Х., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, сумата в размер на 380.00/триста и осемдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №1269/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 19.02.2019 год. Решение №34 от 30.01.2019 год., е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищцата електронен фиш серия *** №*** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 22.02.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на З.К.Х., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, сумата в размер на 390.00/триста и деветдесет/ лева, представляваща направени от нея деловодни разноски в настоящото съдебно производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 Административно дело No 135/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Х.М.,
Х.К.А.
  Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 30.4.2019г.
Оставя без разглеждане исковата молба на С.Х.М. и Х.К.А. и двете с настоящ адрес ***. Прекратява производството по адм.д. № 135/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването. с частиа жалба, пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 158/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕРИС 89 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 30.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Ерис 89“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, срещу т.1 и т.11 от задължителни предписания, дадени с ПИП, изх.№ ПР19 09594/ 01.04.2019 г. на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кърджали. Прекратява производството по адм. д. № 158/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от получаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.4.2019г. до 25.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 5/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ Н. Г.- К. Г. КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Н. Г. – К. Г.” – ***, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представляван от управителя К. Н. Г., срещу Заповед № РД-19-512 от 05.12.2018 год. на кмета на Община Момчилград. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело № 5/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Община Момчилград, да заплати на ЕТ „Н. Г. – К. Г.” – ***, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представляван от управителя К. Н. Г., разноски по делото в размер на 1 000 лв.(хиляда лева), от които заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв., внесен депозит за вещо лице в размер на 350 лв. и внесена държавна такса за образуване на делото в размер на 50 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България в 7-дневен срок, считано от днес.
2 Административно дело No 63/2019 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.М.Д. НАЧАЛНИК НА РУ АРДИНО ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.4.2019г.
Отменя Решение, УРИ-238р-1468/ 11.02.2019 г. на началник РУ – Ардино. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Б.М.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 410 лв. (четиристотин и десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 69/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.А.Ф. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.А.Ф., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/двеста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №56/2017 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила на 18.05.2017 год. Решение №55 от 27.04.2017 год., е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 22.02.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.А.Ф., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
4 Административно дело No 153/2019 ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СОФИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 25.4.2019г.
ОСВОБОЖДАВА Н.Н.А. от заплащане на държавна такса по адм. д. № 153/2019 г. по описа на АС-Кърджали. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.Н.А. за предоставяне на правна помощ във вид на процесуално представителство по адм. д.№ 153/2019 г. по описа на АС-Кърджали. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.А., изтърпяващ наказание „***“ в ***, срещу бездействие на началника на Затвора - ***, да изпрати по реда на чл. 90, ал.4 от ЗИНЗС, писмо, адресирано до ЕСПЧ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №153/2019 г. по описа на Административен съд- Кърджали. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението, пред Върховния административен съд на Република България.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.4.2019г. до 24.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 431/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Ш.А.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ш.А.К. от ***, Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 за кампания 2017 с изх. № 02-090-6500/1510 от 14.11.2018 г., издаден от заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката по административния акт на заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, за произнасяне по депозираното от Ш.А.К. от *** Заявление за подпомагане с УИН *** и Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат“ за кампания 2017 с направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1), съобразно изложените мотиви в съдебния акт. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“, със седалище и адрес: ***, да заплати на Ш.А.К. от ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 410 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 68/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ю., с постоянен адрес - ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 200.00/двеста/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №311/2014 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила на 06.03.2015 год. Решение №12 от 09.02.2015 год., е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №*** от *** год., издадено от началника на Районно управление - Джебел към ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 22.02.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ю., с постоянен адрес - ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.4.2019г. до 23.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 411/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители Б.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.С., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Акт №09/06/3/0/03485/2/01/04/01 от 15.10.2018 год. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на Областна дирекция – Кърджали на Държавен фонд „Земеделие”, с който, на основание чл.37, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №10 от 10.06.2016 год. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитите на малки стопанства” от Програмата за развитите на селските райони за периода 2014 – 2020 год.”, във връзка с чл.9, ал.1, т.1 от Договор №*** от *** год., чл.59, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл.165 и чл.166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл.20а, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители, с т.І от същия, е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор №*** от *** год., а с т.ІІ от същия АУПДВ, на Б.С.С. е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане, в размер на 19558.00 лева (деветнадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева), съгласно таблица 1 към акта. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 72/2019 Закон за министерство на вътрешните работи З.А.С. НАЧАЛНИК НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ МОМЧИЛГРАД ПРИ РДГП СМОЛЯН Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №5397з-31/15.02.2019 г. на началника на ГПУ-Момчилград, при РДГП-Смолян, с която на З.А.С. е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР, да заплати на З.А.С., ЕГН **********, разноски по делото в размер на 490 лева. Решението, на основание чл.211 от ЗМВР, не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 23.4.2019г.
3 Административно дело No 97/2019 КСО М.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-08-12/14.02.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на М.А.М. против разпореждане № ***/*** г. на ръководителя по осигуряване на безработицата в ТП на НОИ Кърджали, в частта на определения дневен размер на обезщетението за безработица. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в ТП на НОИ-Кърджали, за ново произнасяне, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към решението. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
4 Административно дело No 99/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, ***, да заплати на М.А.А. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №469/18 г. по описа на Районен съд -Кърджали, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лева, считано от 06.03.2019 г., до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, ***, да заплати на М.А.А. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.4.2019г. до 22.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 37/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 15, ал. 2 в частта: „за коeто гражданите заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто от стойността на имота“ и чл. 45, ал. 5 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища и разпореждане, приета с Решение № 23 по Протокол № 3 от 18.03.2005 г. от заседание на Общински съвет – Момчилград, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, деловодни разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 51/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.4.2019г.
Отхвърля жалбата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД -*** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-331/ 28.12.2018 г. на директора на РЗОК-Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 136/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Г., с постоянен адрес - ***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1300-000122 от 18.03.2019 год., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, на Н.С.Г. е наложена ПАМ - прекратяване регистрацията на ППС и отнемане на СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***, за срок от 6/шест/ месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №136/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят на всички страни по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 КАНД No 59/2019 ЗАНН: ДИТ ИМОТИ К ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25/18.01.2019 г. по анд №1060/2018 г. по описа на Районен съд - Къркали. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.4.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.4.2019г. до 19.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 38/2019 ЗАНН: ДИТ ИНТЕР ГРУПС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6/04.01.2019 г., постановено по анд №1297/2018 г. по описа на Районен съд-Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.4.2019г.
2 КАНД No 49/2019 ЗАНН: МВР НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Я.М.М. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23/17.01.2019 г. по анд №1343/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.4.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.4.2019г. до 18.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 143/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.Т.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 18.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 143/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА административно дело № 143/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
2 КАНД No 54/2019 Други по ЗАНН ФАРМАКОР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16/10.01.2019 г. по анд №1322/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
3 КАНД No 68/2019 ЗАНН: ДИТ ЕТ ЧИЛИНГИР 55 В. Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/04.02.2019 г. по анд №1393/2018 г., по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
4 КАНД No 70/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ф.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60/18.02.2019 г. по анд №4/2019 г. по описа Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.4.2019г. до 16.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 40/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 16.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на И.С.М. от ***, с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, главница в размер на 240 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 1033/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, постановеното по което решение е отменено с Решение № 15/29.01.2019 г. по КАНД № 205/2018 г. на Административен съд – Кърджали и е постановено такова по същество, с което е отменено процесното Наказателно постановление № 18-1947-000212/06.08.2018 г., издадено от началник на РУ – Кърджали към ОДМВР гр.Кърджали, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 04.02.2019 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в исковото производство в размер на 370 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 54/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 16.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Р.Р.Ю. от ***, с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, главница в размер на 300 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 1057/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което Решение № 550/14.12.2018 г. е отменено Наказателно постановление № 10 013/03.09.2019 г., издадено от началник отдел “Рибарство и контрол Южна България“ – Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 13.02.2019 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
3 Административно дело No 55/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.К., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 250.00/двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени й имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №187/2018 год. по описа на Районен съд – Крумовград, с постановеното по което дело и влязло в сила на 29.01.2019 год. Решение №2 от 09.01.2019 год., е отменен като незаконосъобразен издаден против ищцата електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 13.02.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.К., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща направени от нея деловодни разноски в настоящото съдебно производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.4.2019г. до 15.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 26/2019 Закон за чужденците в РБ Б.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А., гражданин на ***, действаща чрез адв.Е.Х., с адрес ***, против Решение № 292р–181/02.01.2019 г., издадено от директора на ОДМВР – Кърджали, с което е отказано предоставяне на право на продължително пребиваване и продължаване на срока на пребиваване на А.Б., гражданин на ***, родена на *** г., като неоснователна. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 47/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.А.Т. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1947-000006 от 16.01.2019 год., издадена от началника на РУ – Кърджали към ОДМВР - град Кърджали, с която, на основание чл.171, т.2а, б.„а” от ЗДвП, на М.А.Т., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, е наложена ПАМ - прекратяване регистрацията на ППС и са отнети СРМПС №*** и 2/два/ броя регистрационни табели с №***, за срок от 6/шест/ месеца, а именно – за 180/сто и осемдесет/ дни. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Т., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, направените от него деловодни разноски в производството, възлизащи в размер общо на 513.50/петстотин и тринадесет лв. и 50 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението, на основание чл.172, ал.5, предл.ІІ/второ/ от ЗДвП, е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.4.2019г. до 11.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 105/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Г.Ю. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 11.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Г.Ю. от *** срещу Решението по чл.210 на Комисия на община Кърджали за определяне на обезщетение за учреден сервитут по чл.64 от ЗЕ върху поземлен имот с кадастрален № 33.47 в землището на с.Бели пласт, общ.Кърджали. Прекратява производството по адмд. № 105/ 2019 г. по описа на АС - Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 КАНД No 29/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Х.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ДЖЕБЕЛ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 11.4.2019г.
Оставя в сила Решение № 157/ 12.12.2018 г., постановено по а.н.д. № 207/2018г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
Особено мнение
на съдия Мария Божкова – докладчик по к.а.н.д. № 29/ 2019 г. по описа на АС - Кърджали
В законна сила на 11.4.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.4.2019г. до 10.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 386/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Л.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Заповед №292з-1891 от 28.09.2018 год., издадена от директора на ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.204, т.З и чл.199, ал.1, т.З, предл.1 от ЗМВР, във вр. с чл.197, ал.1, т.2 и във вр. счл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, на жалбодателя Л.Д.М., като държавен служител - *** при ОДМВР - Кърджали, е наложено дисциплинарно наказание на държавен служител от ОДМВР - Кърджали -„писмено предупреждение", за срок от 4/четири/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.З, във вр. счл.137. ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд- Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 50/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.Н. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.4.2019г.
Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1947-000008/ 21.01.2019г. на началник РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Н.Н.Н. с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски в размер на 10 лв. (десет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 53/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.4.2019г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 300.00 лв. (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменен по съдебен ред ЕФ, серия *** № ***, издаден от ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на Б.И.М., с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310.00 лв. (триста и десет) лева, представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.4.2019г. до 8.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 27/2019 КСО М.А.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 8.4.2019г.
Отхвърля жалбата на М.А.А. от *** срещу Решение № 2153-08-83/ 14.12.2018 г. на директора на ТП – НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му срещу Разпореждане № **********/ *** г. на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.4.2019г. до 5.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 449/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Ю.Х. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-1300-000901 от 21.11.2018 год., издадена от ВПД началник група в сектор „Пътна полиция” – Кърджали към ОДМВР – Кърджали, с която, на основание чл.171, т.1, б.„б” от ЗДвП, временно е отнето издаденото на жалбодателя Х.Ю.Х., с ЕГН **********, и с постоянен адрес - ***, Свидетелство за управление на МПС №***, издадено в *** и контролен талон №***, до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18/осемнадесет/ месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х.Ю.Х., с ЕГН **********, и с постоянен адрес - ***, сумата в размер общо на 510.00/петстотин и десет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.4.2019г. до 4.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 34/2018 Закон за министерство на вътрешните работи Р.Х.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение (второ) от 4.4.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 116/ 16.04.2018 г. по адм.д. № 34/ 2018 г. на КАС, като вместо: „Отменя Заповед № 292з-66/ 11.01.2018 г. на директора на ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Н.Ж.П. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 510.00 лв. ( петстотин и десет лева).“, да се чете: „Отменя Заповед № 292з-62/ 10.01.2018 г. на директора на ОДМВР – Кърджали. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Р.Х.К. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 510.00 лв. ( петстотин и десет лева).“ Решението за поправка подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, на основание чл.175, ал.2 от АПК. След влизане в сила на решението за поправка, същото следва да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
2 Административно дело No 17/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.15, ал.2, в частта й относно израза: „ … за което гражданите заплащат режийни разноски в размер 0.5 на сто от стойността на имота, по сметка на Общината.”, на чл.28 и чл.43, ал.5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Кирково, приета с Решение №190 от 18.02.2005 год. на Общински съвет – Кирково, по Протокол №21 от заседание на Общински съвет – Кирково, проведено на 18.02.2005 година. ОСЪЖДА Общински съвет – Кирково, ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от второинстанционния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.4.2019г. до 3.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 38/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Б.С.М. от ***, ЕГН **********, сумата от 200 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от извършено незаконно задържане със Заповед за задържане на лице рег.№ ***/*** г., издадена от полицейски орган в РУ-Джебел при ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 21.12.2018 г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Б.С.М. от ***, ЕГН **********, разноски по настоящото дело, в размер на 47 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.4.2019г. до 2.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 61/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ф.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на А.Ф.А. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №316/2017 г. по описа на Районен съд - Момчилград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на А.Ф.А. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 70/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Й. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на М.С.Й. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №387/18 г. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на М.С.Й. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 80/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на М.М.К. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №636/18 г. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на М.М.К. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 370 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Частно КАНД No 74/2019 Частни КАНД и КАД А.Н.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ Определение №76 от 21.02.2019 год., постановено по АНД №92/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с което е оставена без разглеждане жалбата на А.Н.Ю. от ***, с ЕГН **********, против електронен фиш серия *** №*** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР – Кърджали, като просрочена и е прекратено съдебното производство по АНД №92/2019 год. по описа на Районен съд - Кърджали. ВРЪЩА делото на Районен съд – Кърджали, за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата, подадена от А.Н.Ю. от ***, с ЕГН **********, против електронен фиш серия *** №*** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР – Кърджали, по същество. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.4.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2019г. до 1.4.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 351/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-216 от 22.08.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11, с които, за извършени нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Т. Д. Ч., на основание чл.74, ал.5 от ЗЗО и чл.408, ал.1 и чл.400, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2018 год. и чл.403, ал.3 от НРД за медицинските дейности за 2017 год., са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 200.00/двеста/ лева за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор д-р Т. Д. Ч., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-216 от 22.08.2018 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес: ***, да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Т. Д. Ч. от ***, направени по делото съдебни разноски, в размер на 815.00/осемстотин и петнадесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 49/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Р. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на С.Т.Р. от ***, сумата от 250 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1390/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.02.2019 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за лихви в останалата част. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на С.Т.Р. от ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 52/2019 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Р.Т. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение рег. №289р-1233/23.01.2019 г., издадено от началника на РУ – Крумовград към ОДМВР Кърджали, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ОД на МВР-Кърджали да заплати на Т.Р.Т. от ***, разноски по делото в размер на 490 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.