АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.6.2019г. до 28.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 61/2019 ЗАНН: ИААА ВЕРГИ АУТО ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46 от 08.02.2019 год., постановено по АНД №1394/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 28.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.6.2019г. до 27.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 160/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.А. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.6.2019г.
Отхвърля жалбата на М.М.А. срещу Заповед,№ 19-0289-000020/ 16.03.2019 г. за прилагане на принудителна административна мярка на началник Районно управление – Крумовград към ОДМВР – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване – чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 27.6.2019г.
2 Административно дело No 167/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УСТРА БЕТОН ООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК СОФИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №РД-16-90/25.01.2019 г., издадено от Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката и ръководител на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, за определяне на финансова корекция в размер на 5% от поисканите за възстановяване разходи по договор №BG16RFOP002-2.001-0111-C01-Su-01 от 05.04.2017 г. с „ЛБ Сервиз“ ООД, ***, възлизащи на 47 904 лв., без ДДС. ОСЪЖДА Министерство на икономиката да заплати на „Устра-Бетон“ ООД, със седалище и адрес на управление ***“, с ЕИК ***, разноски по делото в размер на 2 854,85 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от решението да се връчи на страните.
3 КАНД No 56/2019 ЗАНН: ДИТ ИМОТИ К ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30 от 22.01.2019 год., постановено по АНД №1061/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 27.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.6.2019г. до 26.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 150/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.А.Я. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 26.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.А.Я., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство по АНД №1351/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, с постановеното по което дело и влязло в сила на 07.03.2019 год. Решение №55 от 15.02.2019 год., е отменено, като незаконосъобразно, наказателно постановление №375 от 16.11.2018 год., издадено от началника на РУ – Кърджали към ОДМВР – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 18.04.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Я.А.Я., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер общо на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляваща направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 37/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Т.Н. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 26.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/04.01.2019 г., постановено по АНД № 131/2018 г. по описа на Районен съд – Крумовград, в обжалваната му част. Решението е окончателно.
В законна сила на 26.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.6.2019г. до 25.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 145/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - изплатено в брой адвокатско възнаграждение с ДДС, за осъществена правна защита, съдействие и процесуално представителство, по АНД №18/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, с постановеното по което дело и влязло в сила на 06.04.2018 год. Решение №37 от 13.03.2018 год., е отменен, като незаконосъобразен, издаден против ищеца електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия *** №***, издаден от ОДМВР - Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 16.04.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 370.00/триста и седемдесет/ лева, представляващи направени от него деловодни разноски в настоящото производство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 87/2019 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ВИРДЖИНИЯ Н ЕООД Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 25.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93/12.03.2019 г., постановено по АНД № 95/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.6.2019г. до 24.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 14/2019 ЗАНН: ДИТ ЕФЕ ТУР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.6.2019г.
Отменя Решение № 158/ 18.12.2018 г., постановено по а.н.д. № 239/ 2018 г. по описа на PC - Момчилград, вместо което постановява: Отменя НП № 09-002065/ 02.10.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Кърджали, с което на „Ефе - тур“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, във вр. с чл.1, ал. 2 от КТ, на основание чл.414, ал.З от КТ, е наложено административно нарушение „Имуществена санкция“ в размер на 1 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
2 КАНД No 41/2019 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 1/02.01.2019 г., постановено по а.н.д. №1285/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
3 КАНД No 53/2019 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22 от 16.01.2019 год., постановено по АНД №1286/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.6.2019г.
4 КАНД No 85/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.И.Р. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 24.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 95/14.03.2019 г., постановено по АНД № 94/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в частта му с която потвърдено Наказателно постановление № 18-1947-000447 от 04.01.2019 г., издадено от началник РУ към ОДМВР гр.Кърджали, в частта му с която на Ж.И.Р. от *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв., на основание чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1947-000447 от 04.01.2019 г., издадено от началник РУ към ОДМВР гр.Кърджали, в частта му с която на Ж.И.Р. от *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.6.2019г. до 21.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 124/2019 Закон за корпоративното подоходно облагане ЕТТАТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕТТАТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК *** срещу Решение №125/26.02.2019 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП, постановено по повод оспорване на Ревизионен акт № ***/*** г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №124/2019 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
2 Административно дело No 161/2019 КСО Н.Б.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.С. против Решение №2153-08-29/02.04.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на на Н.Б.С. против разпореждане № ***/*** г. на ръководителя по осигуряване на безработицата в ТП на НОИ - Кърджали. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 169/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Ю.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 21.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, ***, да заплати на Н.Ю.К. от ***, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №11/2019 год. по описа на Районен съд — Ардино, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба - 07.05.2019 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, ***, да заплати на Н.Ю.К. от ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
4 КАНД No 47/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ю.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №28 от 21.01.2019 год., постановено по АНД №1410/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 21.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.6.2019г. до 20.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 33/2019 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФОРС 81 ООД Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 20.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 567/27.12.2018 г., постановено по НАД № 1 208/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.6.2019г.
2 КАНД No 44/2019 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9 от 07.01.2019 год., постановено по АНД №1284/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 20.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.6.2019г. до 19.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.А.К. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 19.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Решение от дата 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Кърджали, материализирано в Протокол от 11.04.2016 г., с което е определено еднократно обезщетение в размер на 118 лв. за възникнал сервитут за прокарване на трасето на газопровод, технологичните площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура, за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България” на територията на Община Кърджали, върху площ с размер на 0.203 дка, част от имот с № ***, представляващ нива с площ 1.149 дка, в землището на ***, ***, върху които е възникнал сервитутът, собственост на А.М.Ю., като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната цена на дължимото еднократно обезщетение, от 118 лв., на 221 лв. ОСЪЖДА Община Кърджали, с административен адрес: ***, да заплати на К.А.К., с ЕГН ********** от ***, деловодни разноски в размер на 960 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 87/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Е. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Решение от 11.04.2016 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Кърджали, в частта на определеното парично обезщетение за учреден сервитут с площ 0.135 дка, върху ПИ с идентификатор *** по КККР на ***, *** /номер по предходен план: ***/, за обект „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на Република България“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, от 52 лева на 124 лева. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на М.И.Е. от ***, ***, с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 960 лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.6.2019г. до 18.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 56/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.Е. ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 18.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Решение от дата 29.10.2018 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Момчилград, материализирано в Протокол от 29.10.2018 г., с което е определено еднократно обезщетение в размер на 1 280 лв. за възникнал сервитут за прокарване на трасето на електропровод, технологичните площадки и елементите на обслужващата техническа инфраструктура, за обект: „ВЛ 400 KV n/cm „Марица-изток” (Р.България) - n/cm „Неа Санта” (Р. Гърция)”, върху площ с размер на 1.768 дка от имот № ***, представляващ нива с площ 2 707 дка, в землището на ***, собственост на Е.Н.Е., с ЕГН ********** от ***, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната цена на дължимото еднократно обезщетение, от 1 280 лв., на 3 277.33 лв. ОСЪЖДА Община Момчилград, с административен адрес: ***, да заплати на Е.Н.Е., с ЕГН ********** от ***, деловодни разноски в размер на 860 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 134/2019 Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси А.М.Ю. КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО СОФИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № РС-139-16-005/23.01.2019 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, гр.София да заплати на А.М.Ю. от ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 310 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщаването му, пред Върховен административен съд. Препис от решението, на основание чп. 138 от АПК, да се изпрати на страните.
3 Административно дело No 142/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД /МОБИЛТЕЛ/ НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК КЪРДЖАЛИ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 18.6.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по административно дело №142/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.06.2019 год., постановено в открито съдебно заседание по административно дело №142/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мобилтел” ЕАД/понастоящем „А1 България” ЕАД/, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, подадена чрез упълномощен процесуален представител – юрк.Я. З., против Заповед №ДК-19-К-4 от 19.09.2017 год., издадена от началника на Регионален отдел на „Национален строителен контрол” – Кърджали(РО „НСК” – Кърджали) към РДНСК – ЮЦР, с която, на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ и във вр. с чл.222, ал.1. т.6, т.7 и т.14 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: „Базова станция” на „Мобилтел” ЕАД ***”, находящ се в поземлен имот/ПИ/ №*** по КВС на ***, ***, ***”, с ползвател - „Мобилтел” ЕАД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***”. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №142/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд/ВАС/ на Република България, чрез Административен съд – Кърджали. в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
4 Административно дело No 192/2019 Изборен кодекс С.С.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 18.6.2019г.
Потвърждава Решение № 142/ 22.05.2019 г. на общинска избирателна комисия – Джебел, с което са прекратени предсрочно пълномощията на С.С.А. като кмет на ***. Признава за недоказано оспорването на истинността на: Протокол № 105/22.05.2019 г. от проведено заседание на ОИК – Джебел; Сигнал от Ф. Р. М., с изх. № ***/*** г. и Сигнал от Ф. М., с изх. № ***/*** г. и вх. № ***/*** г. на ЦИК. Решението може да се обжалва, с касационна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
5 КАНД No 76/2019 ЗАНН: ДИТ Г.А.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/12.03.2019 г. по анд №1376/2018 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2019г.
6 КАНД No 81/2019 ЗАНН: АДФИ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №72/28.02.2019 г. по анд №1427/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2019г.
7 КАНД No 83/2019 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ И.Т.А. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №70/27.02.2019 г. по анд №1424/2018 г. по описа на Районен съд Кърджали, в частта му, с която е отменена т.1 от Наказателно постановление № 29-0000209/14.11.2018 г., издадено от началника на ОО„АА”- Кърджали, с която, на основание чл.93в, ал.17, т.3 от ЗАП, на И.Т.А. е наложена глоба в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.36, §2, т.ii от Регламент (ЕС) 165/2014, като вместо него п о с т а н о в я в а: ПОТВЪРЖДАВА т.1 от Наказателно постановление № 29-0000209/14.11.2018 г., издадено от началника на ОО„АА”- Кърджали, с която, на основание чл.93в, ал.17, т.3 от ЗАП, на И.Т.А. е наложена глоба в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.36, §2, т.ii от Регламент (ЕС) 165/2014. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.6.2019г.
8 КАНД No 86/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.Н. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №76/01.03.2019 г. постановено по анд.№1354/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.6.2019г. до 17.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 123/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.6.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.20, ал.3, на чл.21, ал.2, изр.ІІ/второ/ и на чл.39, ал.2 в частта й относно израза „или от оправомощени от него лица”, от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с Решение №229 от 15.02.2005 год. на Общински съвет – Крумовград, по Протокол №12 от 15.02.2005 год. от заседание на Общински съвет – Крумовград. ОСЪЖДА Общински съвет - Крумовград ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.6.2019г. до 14.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 12/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.И.,
ТЕМПО ТРАНСПОРТ ООД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ..ТЕМПО ТРАНСПОРТ" ООД. с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му Н. М. Д. от *** и жалбата на М.Д.И. от ***, с ЕГН **********, против Заповед №РД-01-1125 от 11.12.2018 год., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”/ИА„АА”/. Препис от решението, на основание чл.138, ал.З, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.6.2019г. до 13.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 132/2019 Закон за данък върху добавената стойност РУМ ИНВЕСТ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 13.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РУМ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.В.М., против Ревизионен акт № ***/*** г., в частта му, с която е отказан данъчен кредит в размер на 16 257.40 лв., допълнително е начислен ДДС в размер на 400 лв. и са начислени лихви общо в размер на 4 960.51 лв./всичко общо в размер на 21 617.91 лв./, като неоснователна. ОСЪЖДА „РУМ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.В.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 178.53 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 144/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Е.Н. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 13.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на А.Е.Н. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, главница в размер на 360 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатено от него адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството АНД № 161/2018 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 16.04.2019 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в исковото производство в размер на 370 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.6.2019г. до 12.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 131/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ СОФИЯ НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.6.2019г.
Отменя Заповед, № ДК-10-ЮЦР-13/ 21.02.2019 г. на началника на РДНСК – Южен централен район, Пловдив. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред ВАС, в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.6.2019г. до 11.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 111/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 11.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Т. Д. Ч., против Заповед за налагане на санкции №РД-21-49 от 18.02.2019 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, с която, на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция - финансова неустойка, в размер общо на 1400.00/хиляда и четиристотин/ лева, за констатирани общо 7/седем/ броя нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ, за всяко едно от които е наложена санкция – финансова неустойка, в размер на 200.00/двеста/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 140/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 11.6.2019г.
ОТМЕНЯ Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград, приета с Решение №40/11.04.2008 г. на Общински съвет – Момчилград. ОСЪЖДА Общински съвет - Момчилград да заплати на Окръжна прокуратура Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда, по който е обявена Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Момчилград.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.6.2019г. до 10.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 126/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, приета с Решение № 196 по Протокол № 8/28.09.2011 г. на Общински съвет – Кърджали/изм. с Решение № 257 по Протокол № 17/13.12.2012 г. от заседание на Общински съвет – Кърджали и Решение № 230 по Протокол № 10/20.11.2014 г. от заседание на Общински съвет – Кърджали/, в частта й относно израза „за срок до 6/шест/ години“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Кърджали ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура - Кърджали, деловодни разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 КАНД No 31/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.О.Ш. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 159/17.12.2018 г., постановено по НАД № 244/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда, при спазване на дадените в мотивите на касационното решение задължителни указания по прилагането на закона. Решението е окончателно.
В законна сила на 10.6.2019г.
3 КАНД No 63/2019 ЗАНН: ДИТ ГОЛД А ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6 от 31.01.2019 год., постановено по АНД №192/2018 год. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.6.2019г. до 7.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 48/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители Д.Б.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.6.2019г.
ОТМЕНЯ Акт №09/112/10095/3/01/04/01 от 09.01.2019 год. за установяване на публично държавно вземане, издаден от директора на Областна дирекция – Кърджали на Държавен фонд „Земеделие”, с който, на основание чл.33, ал.1, във вр. с чл.8а, ал.1, т.2 от Наредба №9 от 03.04.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмедна помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитите на селските райони за периода 2007 – 2013 год.” и т.4.7, във връзка с т.4.8, б.„е” от Договор №*** от *** год., чл.59, ал.1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.165 и чл.166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл.20а, ал.1 и ал.3 от Закона за подпомагане на земеделските производители, на жалбодателката Д.Б.Н. е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане, в размер на 48892.00 лева (четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и два лева), съгласно таблица 1, представляваща сумата от полученото първо и второ плащане по Договор №*** от *** година. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, с административен адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Б.Н., с постоянен адрес ***, сумата общо в размер на 2010.00/две хиляди и десет/ лева, представляваща направените съдебни разноски по делото. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 163/2019 КСО Х.К.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 7.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от Х.К.А., с ЕГН ********** от ***, против Решение № 2153-08-39/22.04.2019 г. на директор на ТП на НОИ – Кърджали, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 163/2019 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, в 7- дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.6.2019г. до 5.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 6/2019 ЗАНН: МОСВ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Р Р ИНВЕСТ 1 ООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 5.6.2019г.
Отменя Решение № 535/ 05.12.2018 г., постановено по а.н.д. № 1104/ 2018 г. по описа на PC - Кърджали, вместо което постановява: Връща делото за ново разглеждане от друг състав на PC -Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2019г.
2 КАНД No 9/2019 ЗАНН: ДИТ ИНТЕРИМ БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 5.6.2019г.
Оставя в сила Решение № 527/30.11.2018 г., постановено по а.н.д. №971/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 5.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.6.2019г. до 4.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 187/2019 Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от В.Л.Н. от ***, действащ чрез адв.А. П., против отказ за предоставяне на обществена информация, материализиран в Писмо по електронна поща от 04.01.2019 г., издадено от директора на СУ „Йордан Йовков“ ***, като недопустима, поради просрочието й и при липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, в 7- дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
2 КАНД No 30/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Т.Ч. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 4.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №164 от 14.01.2019 год., постановено по АНД №249/2018 год. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия *** №***, издаден от ОД на МВР - Кърджали, с който, на Е.Т.Ч., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 100 лева, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, установено с автоматизирано техническо средство на 15.07.2017 год., в 09:32 часа, в ***, на път ***, км.***, разклон за ***, в посока на движение *** - ***, извършено с МПС - лек автомобил, марка „Хонда Сивик”, с Рег. №***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 4.6.2019г.
3 КАНД No 60/2019 ЗАНН: ДИТ ИМОТИ К ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/18.01.2019 г., постановено по НАД № 1 063/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 4.6.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2019г. до 3.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 41/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Ю. ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 3.6.2019г.
ИЗМЕНЯ Решение от 29.10.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Момчилград, обективирано в Съобщение с Изх.№9100-48 от 21.01.2019 год. на кмета на община Момчилград, с което решение е определена пазарната цена, в размер на 204.00 лева, на еднократното обезщетение за възникналия сервитут за преминаване на електропровод, кабели и технологични площадки, на обект: „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV, п/ст „Марица Изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция), на територията на Република България, обявен за обект с национално значение, през поземлен имот с идентификатор №*** по КККР на землището на ***, ***/поземлен имот с №*** по КВС на землището на ***, ***/, целият с площ от 1.185 дка/1185 кв.м./, с начин на трайно ползване – нива, десета категория, собственост на М.А.Ю. от ***, със засегната сервитутна площ от имота от 0.173 дка/173 кв.м./, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка на дължимото еднократно обезщетение, от 204.00 /двеста и четири/ лева, на 278.00/двеста седемдесет и осем/ лева. ИЗМЕНЯ Решение от 29.10.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Момчилград, обективирано в Съобщение с Изх.№9100-48 от 21.01.2019 год. на кмета на община Момчилград, с което решение е определена пазарната цена, в размер на 12.00 лева, на еднократното обезщетение за възникналия сервитут за преминаване на електропровод, кабели и технологични площадки, на обект: „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV, п/ст „Марица Изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция), на територията на Република България, обявен за обект с национално значение, през поземлен имот с идентификатор №*** по КККР на землището на ***, ***/поземлен имот с №*** по КВС на землището на ***, ***/, целият с площ от 3.447 дка/3447 кв.м./, с начин на трайно ползване – нива, десета категория, собственост на М.А.Ю. от ***, със засегната сервитутна площ от имота от 0.010 дка/10 кв.м./, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка на дължимото еднократно обезщетение, от 12.00 /дванадесет/ лева, на 20.00/двадесет/ лева. ОСЪЖДА община Момчилград, с адрес – ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на М.А.Ю. от ***, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 1140.00/хиляда сто и четиридесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 121/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.П.С. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 3.6.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на А.П.С. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, главница в размер на 300 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатено от него адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството АНД № 188/2018 год. по описа на Районен съд – Крумовград, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 21.03.2019 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
3 КАНД No 42/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ДАНИНИ ЛЕС ЕООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.6.2019г.
Отменя Решение № 4/ 15.01.2019 г., постановено по а.н.д. № 153/ 2018 г. по описа на РС – Крумовград, вместо което постановява: Потвърждава НП № 09-002037/ 15.10.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кърджали, с което на „Данини Лес“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл.414, ал.3 от КТ, е наложено административно нарушение „Имуществена санкция“ в размер на 1 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.
4 КАНД No 43/2019 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ДАНИНИ ЛЕС ЕООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 3.6.2019г.
Отменя Решение №5/15.01.2019 г. по анд №155/2018 г. по описа на Районен съд-Крумовград, вместо което постановява: Потвърждава НП №09-002074/15.10.2018 г., издадено от директора на Дирекция „ИТ” – Кърджали, с което на „Данини Лес“ ЕООД, с ЕИК ***, седалище и адрес на управление ***, в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.61, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ. Решението е окончателно.
Особено мнение
на съдията докладчик Айгюл Шефки
В законна сила на 3.6.2019г.
5 КАНД No 58/2019 ЗАНН: ДИТ ИМОТИ К ЕКСПЕРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 3.6.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/18.01.2019 г., постановено по НАД № 1 062/2018 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.6.2019г.