АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.8.2019г. до 29.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 315/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КЕЙСИ ГРУП *** ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГРАД БУРГАС ГД ФИКСАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 29.8.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-389-0341090/19.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Бургас, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, изразяваща се в запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, намиращ се в ***, стопанисван от „КЕЙСИ ГРУП ***“ ЕООД, с ЕИК *** и забрана за достъп до търговския обект за срок от 14-дни. СПИРА допуснатото предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-389-0341090/19.08.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Бургас, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, изразяваща се в запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, намиращ се в ***, стопанисван от „КЕЙСИ ГРУП ***“ ЕООД, с ЕИК *** и забрана за достъп до търговския обект за срок от 14-дни, до окончателното му решаване с влязъл в сила съдебен акт. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба, в 7 – дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.8.2019г. до 26.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 262/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ПИРИН ТУРС 2002 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 21.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ПИРИН ТУРС 2002“ ЕООД, ***, ЕИК ***, против отказ на кмета на община Кърджали, обективиран в писмо изх.№94-Ж-161-/1/ 27.06.2019 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№262/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението, пред Върховния административен съд на Република България.
2 Административно дело No 279/2019 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.К.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 21.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.И. срещу Експертно решение №1150/03.06.2019 г., постановено от *** състав *** на НЕЛК- ***, с което е отменено и върнато ЕР №***/*** г., постановено от *** състав на ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Ат.Дафовски“ ***, за ново освидетелстване. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/ 2019 г. по описа на Административен съд Кърджали. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.8.2019г. до 20.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 294/2019 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 20.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Джебел, срещу Предписание №54/ЗК от 19.06.2019 г., издадено от инспектор в отдел „Здравен контрол при Районна здравна инспекция – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№294/2019 г., по описа на Административен съд- Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.8.2019г. до 19.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 237/2019 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Х.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 19.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.И. от ***, против мълчалив отказ на директора на ОДМВР Кърджали, да разпореди извършването на проверка от структурата, извършила полицейска регистрация на жалбоподателя и да изготви мотивирано предложение за снемане на тази регистрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №237/2019 г., по описа на Административен съд - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.8.2019г. до 15.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 231/2019 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АРИЕТЕ СИТИ ЦЕНТЪР ООД НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 15.8.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА производството по административно дeло №231/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, към производството по административно дело №228/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение по тях. ДА СЕ ВПИШЕ „АРИЕТЕ СИТИ ЦЕНТЪР” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, като жалбодател, в списъка на лицата за призоваване и да се призове за насроченото открито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №231/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Административно дело №231/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали ДА СЕ ПРИЛОЖИ към Административно дело №228/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните, за сведение. Определението не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.8.2019г. до 14.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 89/2019 Закон за данък върху добавената стойност Б.Р.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, подадена чрез пълномощник – адв.Р.Г.К. от ***, с посочен съдебен адрес ***, против Ревизионен акт №Р-16000917008363-091-001 от 17.08.2018 год. на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №679 от 03.12.2018 год. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ОДОП/ - Пловдив при ЦУ на НАП, с който ревизионен акт е ангажирана отговорността на жалбодателя по реда на чл.19, ал.1 от ДОПК, за установени задължения на „МС Билдинг и Конструкшън” ЕООД, с ЕИК ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК – ***, за периода от 21.05.2013 год. до 23.07.2015 год., през който период жалбодателят е бил управител на посоченото търговско дружество, както следва: 1. Отговорност за задължения за данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения – 40975.66 лева и лихви върху – 18889.61 лева; 2. Отговорност за задължения за вноски за здравно осигуряване/ЗО/ - за осигурители – 34706.77 лева и лихви върху тях – 16191.23 лева; 3. Отговорност за задължения за ДОО - за осигурители – 81277.22 лева и лихви върху тях – 37815.54 лева; 4. Отговорност за задължения за вноски за Универсален пенсионен фонд - за осигурители - 21765.51 лева и лихви върху тях – 10102.80 лева; 5. Отговорност за задължения за корпоративен данък – 39549.98 лева и лихви върху тях – 18173.86 лева; 6. Отговорност за задължения за данък върху добавената стойност – 1860.00 лева и лихви върху тях – 804.69 лева. ОСЪЖДА Б.Р.М., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – град Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 5751.13/пет хиляди седемстотин петдесет и един лв. и 13 ст./ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Препис от настоящото решение, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 281/2019 Закон за семейни помощи за деца Х.М.Ш. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 14.8.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на Х.М.Ш. от *** срещу Заповед № РД 01-0129/ 03.07.2019 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 281/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 51/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Ю.Ю. НАЧАЛНИК НА РУ КРУМОВГРАД ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.8.2019г.
Отменя Решение № 9/ 06.02.2019 г., постановено по а.н.д. № 190/ 2018 г. по описа на РС – Крумовград, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0289-000280/ 29.11.2018 г., издадено от началник РУ – Крумовград, с което на К.Ю.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1-во от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и са отнети 12 контролни точки на основание Наредба № Iз-2539 на МВР, вместо което постановява: Отменя Наказателно постановление № 18-0289-000280/ 29.11.2018 г., издадено от началник РУ – Крумовград, с което на К.Ю.Ю. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1-во от ЗДвП, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 2 000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и са отнети 12 контролни точки на основание Наредба № Iз-2539 на МВР. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.8.2019г.
4 КАНД No 55/2019 ЗАНН: ДИТ ИНТЕР ГРУПС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.8.2019г.
Оставя в сила Решение № 24/ 18.01.2019 г., постановено по а.н.д. №1298/2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 14.8.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.8.2019г. до 13.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 268/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Н.К. РЕКТОР НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 13.8.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Н.К. от *** срещу предварително изпълнение на Заповед № Р33-2038/ 24.04.2019 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, *** Прекратява производството по ч.адм.д. № 268/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
2 Частно административно дело No 297/2019 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК СИМЕКС ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 13.8.2019г.
Отхвърля жалбата на „Симекс” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу Разпореждане, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка (запечатване на обект и забрана за достъп до същия за срок от 15 дни), обективирана в Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-478-0411813/ 29.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности” – Пловдив при ЦУ на НАП. Оставя без уважение искането на „Симекс” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** за спиране на допуснатото със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-478-0411813/ 29.07.2019 г., издадена от началник отдел „Оперативни дейности” – Пловдив при ЦУ на НАП предварително изпълнение до приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването, с частна жалба, пред Върховния административен съд.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.8.2019г. до 12.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 266/2019 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Л.Б.Ю. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 12.8.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Б.Ю. от ***, с ЕГН **********, против отказ, обективиран в писмо с Изх.№24-090-151/19.06.2019 год. на кмета на община Черноочене, адресирано до началника на Общинска служба по земеделие – село Черноочене, за издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ, за поземлен имот/ПИ/, находящ се в ***, местността „***”, с площ 1.000 дка - собственост на наследниците на Б.Ю.Ю. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №266/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на Л.Б.Ю. от ***, както и на кмета на община Черноочене. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.8.2019г. до 6.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 180/2019 Закон за данък върху добавената стойност Г.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 6.8.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по административно дело №180/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.07.2019 год., постановено в открито съдебно заседание по административно дело №180/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес – ***, против Ревизионен акт №*** от *** год. на ТД на НАП – Пловдив, изменен с Решение №228 от 11.04.2019 год. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ОДОП/ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му за установени задължения по ЗДДФЛ и лихви върху тях, за 2015 год. и 2016 год., от *** лева на *** лева и потвърден със същото Решение №228 от 11.04.2019 год. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ОДОП/ - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му за установени задължения за вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО-УПФ и лихви върху тях, за 2015 год. и 2016 год. и за установени задължения по ЗДДС, за периода от 01.09.2016 год. до 31.12.2016 год., всичко в размер общо на *** лева главница и *** лева лихви, като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №180/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд/ВАС/ на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 188/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.8.2019г.
Отхвърля жалбата на И.Д.Т. от *** срещу Заповед № 594/ 10.05.2019 г. на кмета на община Кърджали. Осъжда И.Д.Т. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати на община Кърджали деловодни разноски в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.8.2019г. до 5.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело (К) No 112/2019 Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.М.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 5.8.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №17 от 30.01.2019 год., постановено по гр.дело №326/2018 год. по описа на Районен съд - Момчилград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 5.8.2019г.
2 Административно дело No 242/2019 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ С.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 5.8.2019г.
Отменя Решение № 03-РД/ 2453/ 28.06.2019 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за прекратяване на производство по оценка на проектно предложение с № в ИСУН ***, с УРН ***, ИД в ИСАК *** на С.М.М. Изпраща делото като преписка на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за продължаване на административнопроизводствените действия по оценка на проектно предложение с № в ИСУН ***, с УРН ***, ИД в ИСАК *** на С.М.М. Осъжда Държавен фонд „Земеделие“, гр.София да заплати на С.М.М. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 600 лв. (шестстотин лева). Определението може да се обжалва от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това пред Върховния административен съд. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 2.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 162/2019 Други дела по ЗОС и ЗДС РПК ПЧЕЛА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Районна потребителна кооперация/РПК/ „ПЧЕЛА”, със седалище и адрес на управление – ***, с ЕИК ***, представлявана от председателя Л. Х. М. от ***, против Заповед №187 от 18.04.2019 год., издадена от кмета на община Черноочене, с която, на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.93, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в община Черноочене, е наредено да се изземе общински недвижим имот - частна общинска собственост на община Черноочене, съгласно Акт за частна общинска собственост №*** от *** год., представляващ едноетажна постройка с размери 12м./5м. и височина 3.5м., със смесена сглобяема, метална лекообемна конструкция, закрепена към земята с подова бетонна настилка - монолитно изпълнена, с плосък покрив от ламарина, стени от сандвич панели и допълнително изграден комин с тухлена зидария, предназначена за търговско обслужване/скара-бира/, находящ се в УПИ ***, кв.*** по действащия ПУП на ***. ОСЪЖДА Районна потребителна кооперация/РПК/ „ПЧЕЛА”, със седалище и адрес на управление – ***, с ЕИК ***, представлявана от председателя й Л. Х. М. от ***, ДА ЗАПЛАТИ на община Черноочене, с ЕИК ***, деловодни разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение, възлизащи в размер на 720.00/седемстотин и двадесет/ лева с ДДС. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 191/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.8.2019г.
Отменя разпоредбата на чл.29, ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Кирково в частта "жилища, застрашени от самосрутване". Отхвърля протеста срещу разпоредбата на чл. 29, ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища, собственост на община Кирково, в останалата част. Осъжда Община Кирково с ЕИК *** и адрес: *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
3 КАНД No 34/2019 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФОРС 81 ООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.8.2019г.
Оставя в сила Решение №568 от 28.12.2018 г., постановено по а.н.д. №1209/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.8.2019г.
4 КАНД No 35/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Г.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.8.2019г.
Оставя в сила Решение № 3/ 04.01.2019 г., постановено по а.н.д. № 1219/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2019г.
5 КАНД No 50/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.В.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.8.2019г.
Оставя в сила Решение № 33/ 22.01.2019 г., постановено по а.н.д. № 1323/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.8.2019г.
6 КАНД No 57/2019 ЗАНН: ДИТ БЕРИ 888 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.8.2019г.
Оставя в сила Решение №40 от 01.02.2019 г., постановено по АНД №1170/2018 год. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.8.2019г.
7 КАНД No 179/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.О.Ш. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 2.8.2019г.
Прекратява производството по к.а.н.д. № 179/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Изпраща к.а.н.д. № 179/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за изпращането му за разглеждане в равен по степен съседен административен съд. Преписи от определението, на основание чл. 138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.8.2019г.