АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.9.2019г. до 30.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 30.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на Област Кърджали, обективирана в Заповед №РД-09-127 от 16.07.2019 г., срещу Решение №82 от Протокол №8 от заседание на Общински съвет – Момчилград, проведено на от 27.06.2019 г., с което на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от ЗПФ, чл.9 и чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане и изпълнение и отчитане на бюджета на община Момчилград, се приема Отчета за изпълнение на бюджета на община Момчилград за 2018 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело №263/2019 г. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответната страна в седемдневен срок от съобщаване на определението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.9.2019г. до 27.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 159/2019 Закон за данък върху добавената стойност Е.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.9.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № ***/*** г., издаден от началник сектор в ТД на НАП гр.Пловдив, с който на Е.Х.М. от ***, с ЕГН **********, е вменена отговорност по реда на чл. 19, ал. 1 от ДОПК за задължения на Транссенденс – 23“ ЕООД, с ЕИК ***, както следва: задължения по ЗДДС в размер на *** лв. за периода от 01.08.2015 г. до 30.06.2016 г., ведно с лихви за забава в размер на *** лв. и задължения по ЗКПО в размер на *** лв., ведно с лихва за забава в размер на *** лв./общо в размер на *** лв./. ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Е.Х.М. от ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 2 791.30 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 225/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на Н.Н.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 300 лв., произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 11/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 26.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на Н.Н.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
3 Административно дело No 226/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на Н.Н.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 300 лв., произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 9/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 26.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на Н.Н.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
4 КАНД No 137/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.Х. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №147 от 25.04.2019 год., постановено по АНД №118/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 27.9.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.9.2019г. до 26.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 117/2019 Закон за подпомагане на земеделските производители ДМД СОСИЕТЕ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 26.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от адв.Д.Д., действащ в качеството си на пълномощник на „ДМД СОСИЕТЕ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Заповед № 03-РД/5707/16.12.2017 г., издадена от изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ гр.София, с която е постановен отказ да бъде финансирано подаденото от „ДМД СОСИЕТЕ“ ЕООД *** заявление за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 117/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали. ОСЪЖДА „ДМД СОСИЕТЕ“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София ***, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.9.2019г. до 25.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 195/2019 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 25.9.2019г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх.№ РД-14-68/25.04.2019 г. на директора на РЗОК Кърджали, за възстановяване на неоснователно получени суми общо в размер на 3 200 лв. от МБАЛ «Д-р Атанас Дафовски» АД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК ***. ОСЪЖДА РЗОК, гр.Кърджали да заплати на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:*** ЕИК ***, разноски по делото в размер на 50 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 319/2019 Закон за интеграция на хората с увреждания М.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 25.9.2019г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.М.А., с постоянен адрес в ***, срещу Заповед № ЗХУ/Д-К-МГ/ 197/ 04.02.2019 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград. Прекратява производството по адм.д. № 319/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
3 КАНД No 71/2019 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Т.И.Б. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.9.2019г.
Оставя в сила Решение № 520/ 27.11.2018 г., постановено по а.н.д. № 1008/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.9.2019г.
4 КАНД No 82/2019 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ М.П.Д. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 25.9.2019г.
Отменя Решение № 31/ 23.01.2019 г., постановено по а.н.д. № 1246/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Потвърждава наказателно постановление № 29-0000180/ 19.10.2018 г., издадено от началник „Областен отдел“ Автомобилна администрация“ – Кърджали, с което на М.П.Д. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.36, §2, т.(ii) от Регламент (ЕС) № 165/ 2014 г., на основание чл. 93в, ал.17, т.3 от ЗАвП, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 1 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 25.9.2019г.
5 КАНД No 138/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Ф.Ф. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.9.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №179 от 14.05.2019 год., постановено по АНД №357/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 25.9.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.9.2019г. до 24.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 236/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.Х.Б. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на З.Х.Б. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №98/2019 г. по описа на Районен съд – Момчилград, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лева, считано от 03.07.2019 г., до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на З.Х.Б. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 248/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.К.Н. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Р.К.Н. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №1407/18 г. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.07.2019 г., до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Р.К.Н. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 249/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.К. ОД НА МВР ХАСКОВО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Хасково, ***, да заплати на Б.Н.К. от ***, сумата от 600 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производствата по анд №137/2019 год. по описа на Районен съд - Хасково и канд №504/2019 г. по описа на АС-Хасково, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 05.07.2019 г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Хасково, ***, да заплати на Б.Н.К. от ***, направените по настоящото дело разноски в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщението.
4 Административно дело No 274/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Н.Я. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 24.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Л.Н.Я. от ***, ЕГН **********, сумата от 300 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №158/2018 г. по описа на Районен съд – Момчилград, ведно със законната лихва върху сумата от 300 лева, считано от 22.07.2019 г., до датата на окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали, ***, да заплати на Л.Н.Я. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски в размер на 410 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.9.2019г. до 20.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 75/2019 ЗАНН: ДИТ АМ ХОУМ БИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.9.2019г.
Оставя в сила Решение № 91/ 11.03.2019 г., постановено по а.н.д. № 1375/ 2018 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2019г.
2 КАНД No 78/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.К.Н. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.9.2019г.
Отменя Решение № 12/ 27.02.2019 г., постановено по а.н.д. № 274/ 2018 г. по описа на РС – Момчилград, вместо което постановява: Отменя Електронен фиш, серия *** № ***, издаден от ОДМВР – Кърджали, с който на Р.К.Н. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, установено и заснето с автоматизирано техническо средство TFR1-M ***, на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2019г.
3 КАНД No 92/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Д.З. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 20.9.2019г.
Отменя Решение № 96/ 14.03.2019 г., постановено по а.н.д. № 117/ 2019 г. по описа на РС – Кърджали, вместо което постановява: Отменя наказателно постановление № 18-1300-001314/ 27.12.2018 г., издадено от ВПД началник-група в сектор „ПП“ към ОДМВР – Кърджали, с което на Н.Д.З. с ЕГН ********** и адрес: ***, за нарушение на чл.119, ал.5 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.5, т.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.9.2019г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.9.2019г. до 19.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 170/2019 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 19.9.2019г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед №962/22.08.2018 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ *** и УПИ *** в кв.*** по плана на гр. Кърджали, издадена от кмета на община Кърджали. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали, разноски по делото в размер на 672 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му, пред Върховен административен съд на РБ.
2 Административно дело No 190/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми О.Ф.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 19.9.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното следствие по административно дело №190/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.09.2019 год., постановено в открито съдебно заседание по административно дело №190/2019 год. по описа на Административен съд – Кърджали, с което е даден ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Ф.М., с ЕГН ********** и с постоянен адрес - ***, подадена чрез пълномощник – адв.В.М. от АК-***, против Заповед №107 от 29.03.2019 год., издадена от кмета на община Кърджали, с която, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК и чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС и във връзка с чл.18, ал.4, ал.5, ал.8 и чл.25, ал.3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Кърджали, жалбодателят е настанен под наем за срок от шест месеца - до 30.06.2019 год., в общински недвижим имот - частна общинска собственост от фонд „настаняване под наем”, представляващ апартамент №***, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се в ***, полезна площ 69.98 кв.м., заедно с тричленното му семейство/домакинство/, състоящо се от Ю. В. М., с ЕГН ********** – *** и В. Р. Р., с ЕГН ********** – ***, при ежемесечна наемна цена в размер на *** лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №190/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд/ВАС/ на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.9.2019г. до 18.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 138/2019 Закон за министерство на вътрешните работи С.К.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 18.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ депозираната от С.К.П. от ***, с ЕГН **********, жалба против Заповед № 292з-482/15.03.2019 год., издадена от директора на ОДМВР - Кърджали, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение в МВР на *** С.К.П. - *** при ОДМВР – Кърджали. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 204/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЛУНА 70 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД ГРАД МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 18.9.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №108/03.06.2019 г. издадена от директора на ТП ДГС “Момчилград“, с която е обявено класирането на участниците за обект №***, в открит конкурс с предмет «Сеч, окастряне, разкройване, извоз до времен склад, кубиране и рампиране на отсечената дървесина, включена в обекти №№ ***, №***, №***, №***, №***,№***, и №*** от територията на ТП ДГС »Момчилград», като за изпълнител за обект №*** е определен участникът «Фортекс» ЕООД, ***. ВРЪЩА преписката на Директора на ТП ДГС „Момчилград“ за продължаване на действията по висящия открит конкурс, съгласно мотивите към решението. ОСЪЖДА ТП ДГС „Момчилград“ да заплати на “Луна 70” ЕООД, ***, ЕИК ***, разноски по делото в размер на 350 лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.9.2019г. до 16.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 205/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 16.9.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Кърджали, с ЕИК ***, представлявана от кмета на общината – Х. А. И., подадена чрез упълномощен процесуален представител – ст.юрк.Б. Б., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №ПАМ-2 от 29.05.2019 год., издадена от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор/ДАМТН/, с която, на основание чл.199б от Закона за водите, е наредено, водохранилището на язовир „***”, намиращ се в землищата на ***, *** и ***, собственост на община Кърджали, с ЕИК ***, представлявана от кмета Х. А. И., да бъде изпразнено напълно от община Кърджали в качеството й на собственик и по този начин временно да се изведат от експлоатация язовирната стена и съоръженията към нея, до привеждането им в изправно състояние, отговарящо на техническите норми. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.9.2019г. до 13.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 320/2019 Закон за социално подпомагане Х.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КРУМОВГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 13.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес:*** и с настоящ адрес:***, против Заповед №ЗСП/Д-К-КГ/608 от 14.08.2019 год., издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Крумовград, с която, на основание чл.13, ал.2 от ЗСП, чл.4, ал.4 и чл.3, ал.3 от Наредба №РД 07-5 от 2008 год. на министъра на труда и социалната политика, на жалбодателката е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво (в пари), за отоплителен сезон 2019 – 2020 год./от 01 ноември 2019 год. до 31 март 2020 година/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №320/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд – София град. Препис от определението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.9.2019г. до 12.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 246/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Н.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ ОТДЕЛ ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 12.9.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за насрочване на открито съдебно заседание за разглеждане на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М. с постоянен адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-6110-000015/17.06.2019 г., издадена от началник сектор към ОДМВР - Кърджали, отдел „Охранителна полиция“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали, да заплати на Е.Н.М. с постоянен адрес ***, разноски по делото в размер на 600 лева. Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението.
2 Административно дело No 289/2019 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ФАРМА 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 12.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от Б. Р. Ч., действащ в качеството си на управител и представляващ „ФАРМА – 99“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, с която се иска обявяване нищожността на Заповед № РД-10-246/10.04.2012 г., издадена от кмета на Община Кирково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 289/2019 г. по описа на Административен съд - Кърджали. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.9.2019г. до 11.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 230/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕФЕ ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 11.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от „ЕФЕ-ТУР” ООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от С. Х. М., чрез пълномощник – адв.Б.М. от АК - ***, със съдебен адрес за призоваване и връчване на книжа – ***, против Дирекция „Инспекция по труда” – град Кърджали, с адрес: ***, с посочена цена на иска, в размер на 350.00/триста и петдесет/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба, до нейното окончателно изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №230/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото, както и на Окръжна прокуратура - Кърджали. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 312/2019 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 11.9.2019г.
Прекратява производството по адм.д. № 312/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали. Присъединява адм.д. № 312/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали към адм. д. № 304/ 2019 г. по описа на АС – Кърджали за съвместно разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.9.2019г. до 10.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 200/2019 КСО М.Ю.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 10.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от М.Ю.А. от ***, против Решение №2153-08-79 от 20.05.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му против Разпореждане №***/прот.№*** от *** г. на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане е възстановена личната му пенсия за инвалидност в частта му относно определената дата на възстановяване на пенсията. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело №200/2019 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес.
2 КАНД No 202/2019 ЗАНН: МОСВ Р Р ИНВЕСТ 1 ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 10.9.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №202/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА канд №202/2019 г. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.9.2019г. до 9.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 115/2019 Закон за местните данъци и такси В.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 9.9.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Отказ за заличаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ и възстановяване на заплатени местни данъци и такси, материализиран в писмо с изх. № 94-00-5458/25.01.2019 г., постановен от кмета на Община Кирково/подписано от заместник кмет В. Д., съгласно Заповед за делегиране на правомощия № ***/*** г./, постановен по молба вх. № вх. № ***/*** г., депозирана от В.Б.К. от ***. ИЗПРАЩА административната преписка на компетентния орган - служител на общинската администрация при Община Кирково, надлежно оправомощен с правата и задълженията на орган по приходите в производствата по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ със заповед на кмета на Община Кирково, за произнасяне по въведените в подадената от В.Б.К. молба вх. № ***/*** г., искания за анулиране на подадената декларация по чл. 14 от ЗМДТ с вх. № ***/*** г., както и искане за възстановяване на сумата в размер на 969.27 лв., произтичаща от начислени и заплатени данъци и такси въз основа на погрешно подадената декларация. ОСЪЖДА Община Кирково, с административен адрес: ***, да заплати на В.Б.К. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, деловодни разноски в размер на 843 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.9.2019г. до 5.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 203/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.А. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 5.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на А.А.А. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 300 лв., произтичащи от заплатено от него адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 31/2019 год. по описа на Районен съд – Момчилград, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 14.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за лихва в му частта му за присъждане на законна лихва, считано от влизане на решението на районния съд в сила до датата на предявяване на иска. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на А.А.А. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело No 207/2019 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Д.М. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 5.9.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на В.Д.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, обезщетение за нанесени имуществени вреди в размер на 272.73 лв., произтичащи от част от уговореното и заплатено адвокатско възнаграждение, заплатено от него в производството по АНД № 228/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 18.06.2019 г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – град Кърджали, ***, с ЕИК ***, да заплати на В.Д.М. от ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, деловодни разноски в исковото производство в размер на 310 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
3 Административно дело No 209/2019 Закон за социално подпомагане Т.С.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 5.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от адв. З.Н.Ш. от ***, действащ в качеството си на процесуален представител на Т.С.Ю. от ***, против отказ за отпускане на целева помощ, материализиран в писмо с вх. № 0905-92-00-1373/07.06.2019 г., издаден от Директора на Дирекция „СП” – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 209/2019 г. по описа на АдмС – Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред ВАС на Р България.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 3.9.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 317/2019 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 3.9.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №РД-09-147 от 28.08.2019 год., издадена от областния управител на област с административен център - Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №317/2019 год. по описа на Административен съд - Кърджали. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.