АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.7.2020г. до 31.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 161/2020 КСО Ю.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 31.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № Ц2153-08-3/06.04.2020 г. на директора на ТП на НОИ – Кърджали и потвърденото с него Разпореждане № ***/*** г., издадено от ръководител на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – Кърджали, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА административната преписка на директора на ТП на НОИ – Кърджали, за изпълнение на въведените в мотивите на настоящето решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Кърджали, с административен адрес: ***, да заплати на Ю.А.Ю. от ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 400 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от деня на съобщението че е изготвено.
2 Административно дело No 202/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 31.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, с характер на искова молба, подадена от П.Т.З. от ***, чрез пълномощник – адв.Б.Б. от АК-***, срещу бездействие на председателя на Общински съвет – Черноочене, да изпълни задълженията си по чл.21 от ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №202/2020 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА П.Т.З. от ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на община Черноочене, с адрес – ***, с ЕИК ***, деловодни разноски, в размер 360.00/триста и шестдесет/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение с ДДС. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, чрез Административен съд – Кърджали, в 7/седем/ - дневен срок от връчването или съобщаването му на страната.
3 КАНД No 54/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Р.Д.Х. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 22/ 25.02.2020 г., постановено по а.н.д. № 16/ 2020 г. по описа на РС – Момчилград. Осъжда Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали да заплати на Р.Д.Х. с ЕГН ********** и адрес: ***, деловодни разноски в размер на 300 лв. (триста лева). Решението е окончателно.
В законна сила на 31.7.2020г.
4 КАНД No 55/2020 ЗАНН: Агенция „Митници” С.К.П. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ТРАКИЙСКА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 31.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 31/ 27.02.2020 г., постановено по а.н.д. № 29/ 2020 г. по описа на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.7.2020г. до 30.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 59/2020 ЗАНН: ДАМТН ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗЕМИНВЕСТ ЕАД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 30.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1 от 29.01.2020 год., постановено по АНД №54/2019 год. по описа на Районен съд – Ардино. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 30.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.7.2020г. до 29.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 113/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Л.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 29.7.2020г.
Отхвърля жалбата на Л.И.Г. с постоянен адрес ***, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане, № 23/ 06/1/0/00148/3/01/04/01/ 25.02.2020 г., изх. № 91-220-6500/ 74#4/ 25.02.2020 г. на директора на Областна дирекция София на ДФ „Земеделие Осъжда Л.И.Г. с ЕГН ********** и постоянен адрес: *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” с Булстат *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. (сто лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 52/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЕКО ТУР 2006 ООД Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 29.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 29/27.02.2020 г., постановено по АНД № 17/2020 г. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 09-002341 от 27.12.2019 г., издадено от директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Кърджали, с което на „Еко тур 2006“ ООД, ЕИК *** ***, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв., за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ. Решението е окончателно.
В законна сила на 29.7.2020г.
3 КАНД No 53/2020 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ ЕКО ТУР 2006 ООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 29.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №30 от 27.02.2020 год., постановено по АНД №19/2020 год. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №09-002340 от 27.12.2019 год., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - град Кърджали, с което, на основание чл.416, ал.5, във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, на „Еко Тур 2006” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 1500.00/хиляда и петстотин/ лева, за извършено нарушение на чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила на 29.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.7.2020г. до 28.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 60/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 28.7.2020г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-349/ 09.12.2019 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.8 и 31, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в общ размер от 400.00 лв. ( четиристотин лева). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед за налагане на санкции, № РД-21-349/ 09.12.2019 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.5 и 6, с която на лечебното заведение е наложена санкция „Финансова неустойка“ в общ размер на 400.00 лв. (четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 400 лв. (четиристотин лева) Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 КАНД No 51/2020 Други по ЗАНН Я.Б.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №34 от 26.02.2020 год., постановено по АНД №23/2020 год. по описа на Районен съд – Момчилград. ВРЪЩА АНД №23/2020 год. по описа на Районен съд - Момчилград, на същия районен съд, за ново разглеждане, от друг състав на съда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 28.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.7.2020г. до 27.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 47/2020 Закон за министерство на вътрешните работи Е.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Е.Х.Х. от ***, ***, с ЕГН **********, срещу Заповед № 292з-2495/30.12.2019 год., издадена от директора на ОДМВР - Кърджали, с която на *** Е.Х.Х. – *** *** към РУ – *** при ОДМВР – Кърджали, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Е.Х.Х. от ***, ***, с ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция на МВР гр.Кърджали, деловодни разноски в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от решението да се връчи на страните. Решението не подлежи на касационно обжалване/чл. 211, изр. последно от ЗМВР/.
В законна сила на 27.7.2020г.
2 Административно дело No 105/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.7.2020г.
ОТМЕНЯ Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Момчилград. ОСЪЖДА Община Момчилград да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, разноски по делото, в размер на 987,50 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
3 Административно дело No 159/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ф.А.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 27.7.2020г.
Отхвърля жалбата на Ф.А.И. от *** срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка, № 20-1300-000168/ 04.05.2020 г., издадена от началник-група в сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР – Кърджали. Решението не подлежи на обжалване – чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 27.7.2020г.
4 Административно дело No 172/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР СОФИЯ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.7.2020г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Б.Н.Р. – А. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, главница в размер на 360 лв., представляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатено адвокатско възнаграждение за процесуална защита и съдействие в производството по АНД № 661/2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 27.05.2020 г. до окончателното й изплащане, както и деловодни разноски в исковото производство в размер на 370 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
5 КАНД No 57/2020 ЗАНН: Агенция „Митници” Ж.Х.К. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ТРАКИЙСКА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 27.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 27.02.2020 год., постановено по АНД №31/2020 год. по описа на Районен съд – Момчилград. ОСЪЖДА Ж.Х.К. от ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Агенция „Митници”, с адрес - ***, с ЕИК ***, направените в касационното производство деловодни разноски, в размер на 100.00/сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 27.7.2020г.
6 КАНД No 60/2020 ЗАНН: ДИТ ЕФЕС АК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 27.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №70/21.02.2020 г., постановено по анд №1223/2019 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 27.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.7.2020г. до 24.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 414/2019 Закон за кадастъра и имотния регистър С.С.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 24.7.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.А. от ***, с ЕГН **********,***, чрез адв.С., Разрешение за строеж № ***/*** г., издадено от главния архитект на община Момчилград, на М.С.Д.,***, с което е разрешено да извърши строеж: „Реконструкция на жилищна сграда и пристройка за стълбище“, намиращ се в УПИ *, пл.сн. № ***, кв. ** по ПУП на *** ОСЪЖДА Община Момчилград да заплати на С.С.А. ***, с ЕГН **********,***, деловодни разноски в размер на 590 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
2 Административно дело (К) No 145/2020 Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН Председател и докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №26 от 09.01.2020 год., постановено по гр.дело №781/2019 год. по описа на Районен съд – Смолян. ОСЪЖДА И.Д.М. от ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция „Земеделие” - град Смолян, деловодни разноски, в размер на 100.00/сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.7.2020г.
3 Административно дело No 151/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 24.7.2020г.
ОСЪЖДА Община Кърджали, с административен адрес: ***, да заплати на П.Т.З. от ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 2 лв., представляващи обезщетение за нанесени имуществени вреди, произтичащи от заплатена от ищеца на 25.01.2017 г. регистрационна такса за читателска карта в Регионална библиотека ***, при действието на нормата на чл. 52, ал. 1, т. 1, пр. 4 от НОАМТЦУТОК, отменена като незаконосъобразна с Решение № 55/05.05.2017 г., постановено от Административен съд – Кърджали по а.д. № ***/*** г., както и деловодни разноски в размер на 110 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
4 КАНД No 40/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.И. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.7.2020г.
Отменя Решение № 19/ 05.02.2020 г., постановено по а.н.д. № 14/ 2020 г. по описа на РС – Момчилград. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.7.2020г.
5 КАНД No 41/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.О. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 31.01.2020 год., постановено по АНД №1334/2019 год. №258 от 09.07.2019 год. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.7.2020г.
6 КАНД No 45/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ КРУМОВГРАД КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ А.А.И. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 24.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8 от 13.02.2020 год., постановено по АНД №112/2019 год. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 24.7.2020г.
7 КАНД No 46/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Б.М. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 61/ 14.02.2020 г., постановено по а.н.д. № 1309/ 2019 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.7.2020г.
8 КАНД No 47/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Д.К. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 24.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 65/ 20.02.2020 г., постановено по а.н.д. № 1387/ 2019 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 24.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.7.2020г. до 23.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 93/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 23.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Т.Д.Ч., против т.2, т.3 и т.12 от Заповед за налагане на санкции №РД-21-16 от 13.01.2020 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, с които, на „Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, са наложена санкции - финансова неустойка, в размер на 200.00/двеста/ лева по всяка от тях или общо 600.00/шестстотин/ лева, за констатирани 2/два/ броя нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ – по т.2 и т.3 и 1/едно/ нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация – по т.12 от заповедта. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 142/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.7.2020г.
ОСЪЖДА Община Кърджали, ***, да заплати на П. Т. З. от ***, сумата от 6.00 /шест/ лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за платени такси за ползване на открит плувен басейн *** и съоръжения към него. ОСЪЖДА Община Кърджали, ***, да заплати на П. Т. З. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 310 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
3 КАНД No 44/2020 ЗАНН: НАП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ П. ООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/07.02.2020 г., постановено по анд №1179/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, ЕИК ***, да заплати на „П.“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, деловодни разноски в размер на 120 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
4 КАНД No 56/2020 ЗАНН: Агенция „Митници” К.Х.М. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ МИТНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ТРАКИЙСКА ЦЕНТРАЛНО МИТНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 23.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32/27.02.2020 г. постановено по анд №30/2020 г. по описа на Районен съд – Момчилград. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.7.2020г. до 22.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 22/2020 Закон за данък върху добавената стойност МИДБОЛКАН ИНФРАСТРАКЧУРАЛ ПРОДЖЕКТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.7.2020г.
Отхвърля жалбата на „Мидболкан Инфрастракчурал Проджектс“ ООД с ЕИК *** и седалище и адрес на управление: *** срещу РА № Р-16000918008110-091-001/ 02.08.2019 г., издаден от И. К. К. на длъжност „***“, възложил ревизията и Т. А. Т. на длъжност „***“ и ръководител на ревизията в ТД на НАП – Пловдив за непризнат данъчен кредит в общ размер на 20 777,89 лв., за допълнително начислен ДДС в размер на 29 323,74 лв., за извършените корекции на резултатите за месец август 2014 г. и месец септември 2014 г. със сумата от 203,60 лв., ведно с начислените лихви общо в размер на 13 478,00 лв., потвърден с Решение № 682/ 02.12.2019 г. на изпълняващ правомощията на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр.Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда „Мидболкан Инфрастракчурал Проджектс“ ООД с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:*** да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 2443,50 лв. (две хиляди четиристотин четиридесет и три лева и 50 стотинки). Решението може да се обжалва пред Върховния админиС.ен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 144/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 22.7.2020г.
Осъжда община Джебел, да заплати на П.Т.З. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата от 2.00 лв. ( два лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди ( заплатена такса за достъп до обществена информация), причинени от отменена, с влязло в сила решение № 270/ 12.11.2019 г. по адм.д. № 303/ 2019 г. на АС – Кърджали, разпоредба на чл.41, т.11, абз.1-ви от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда община Джебел, да заплати на П.Т.З. с ЕГН ********** и адрес: *** деловодни разноски в размер на 160 лв. (сто и шестдесет лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 КАНД No 49/2020 Други по ЗАНН С.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №62/14.02.2020 г. постановено по анд №1338/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2020г.
4 КАНД No 50/2020 ЗАНН: НАП СЕРВИС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52/10.02.2020 г., постановено по анд №1356/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2020г.
5 КАНД No 58/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ КРУМОВГРАД КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Е.С.Н. Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 22.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/27.02.2020 г., постановено по АНД № 110/2019 г. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 22.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.7.2020г. до 20.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 119/2020 КСО Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.П., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Решение №2153-08-41 от 27.02.2020 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане №2140-08-20 от 15.01.2020 год. на ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Кърджали, с което й е било отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 КАНД No 43/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ КРУМОВГРАД КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Р.Х.С. Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 20.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/10.02.2020 г., постановено по АНД № 109/2019 г. по описа на Районен съд – Крумовград. Решението е окончателно.
В законна сила на 20.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.7.2020г. до 17.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 162/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Х. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 16.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.М.Х., с посочен адрес ***, с ЕГН **********, подадена чрез пълномощник – адв.Б.М. от АК-***, срещу Областна дирекция на МВР – Кърджали, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ и с посочена цена на иска 300.00/триста/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №162/2020 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ОСЪЖДА М.М.Х., с посочен адрес ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на ОД на МВР – Кърджали, с адрес: ***, юрисконсултско възнаграждение, в размер на 100.00/сто/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез АдмС – Кърджали, пред ВАС, с частна жалба, в 7/седем/ - дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок, считано от съобщаването, за неявилата се страна.
2 Административно дело No 117/2020 КСО Ю.М.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 17.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.Р., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, подадена чрез адв.Б.М. от АК-***, против Решение №2153-08-40 от 25.02.2020 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му против Разпореждане №***/прот. №*** от *** год. на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане е изменен размерът на личната му пенсия за инвалидност поради общо заболяване, В ЧАСТТА МУ относно определената начална дата на отпускане на пенсията. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 195/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 17.7.2020г.
Оставя без разглеждане оспорването на П.Т.З. от *** против неоснователно бездействие на Кмета на Община Кърджали по повод нормативно определеното му задължение чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация. Прекратява производството по адм.д. № 195/ 2020 г. по описа на АС – Кърджали. Осъжда община Кърджали да заплати на П.Т.З. с ЕГН ********** и адрес: ******, деловодни разноски в размер на 610 лв. ( шестстотин и десет лева). Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
4 Административно дело No 196/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 17.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1398/14.07.2020 г. от П.Т.З., за допълване на определение № 121/08.07.2020 г. постановено по адм.д.№196/2020г. по описа на АС-Кърджали, в частта му за разноските. ПРЕКРАТЯВА производството по чл.248 ГПК, образувано по молба вх. № 1398/14.07.2020 г. от П.Т.З., за допълване на определение № 121/08.07.2020 г. по адм.д.№196/2020г. по описа на АС-Кърджали, в частта му за разноските. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
5 Административно дело No 201/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 17.7.2020г.
Оставя без разглеждане оспорването на П.Т.З. от *** против неоснователно бездействие на Кмета на Община Черноочене по повод нормативно определеното му задължение чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация. Прекратява производството по адм.д. № 201/ 2020 г. по описа на АС – Кърджали. Осъжда община Черноочене да заплати на П.Т.З. с ЕГН ********** и адрес: ******, деловодни разноски в размер на 610 лв. ( шестстотин и десет лева). Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.7.2020г. до 15.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 399/2019 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СТИЛ 96 ООД СД ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ТРАКИЙСКА ПРИ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 15.7.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ЗТД 3000-397 от 26.08.2019 год., издадена от С.Д. директор на Териториална дирекция Тракийска към Агенция „Митници”, с която, спрямо търговското дружество „СТИЛ 96” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му Г.П.П. от ***, на основание чл.22 от ЗАНН, чл.124б, ал.1 и ал.2 от ЗАДС, чл.124в, ал.1 от ЗАДС и чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, са наложени три административни принудителни мерки/ПАМ/, а именно: запечатване на обект на дружеството - бензиностанция, находяща се в ***, в 7/седем/-дневен срок от връчване на наказателно постановление, за срок от един месец, забраняване достъпа до посочения обект за срок от 1/един/ месец и отстраняване на наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на нарушението. ОСЪЖДА Териториална дирекция Тракийска при Агенция „Митници”, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „СТИЛ 96” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му Г.П.П. от ***, сумата в размер на 740.00/седемстотин и четиридесет/ лева, представляваща направени деловодни разноски. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, от АПК, незабавно да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 14 /четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страната.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.7.2020г. до 14.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 58/2020 КСО С.Ф.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.7.2020г.
Отхвърля жалбата на С.Ф.А. с постоянен адрес *** срещу Решение № 2153-08-5/ 06.01.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № О-08-999-00-**********/ 21.11.2019 г.на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Кърджали. Осъжда С.Ф.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на ТП на НОИ – Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
2 Административно дело No 59/2020 КСО С.Ф.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 14.7.2020г.
Отхвърля жалбата на С.Ф.А. с постоянен адрес *** срещу Решение № 2153-08-6/ 06.01.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № ***/ *** г. на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Кърджали Осъжда С.Ф.А. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на ТП на НОИ – Кърджали юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева (сто лева). Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.7.2020г. до 13.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 168/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Ю. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 13.7.2020г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Кърджали да заплати на Г.М.Ю. от ***, ЕГН **********, сумата от 360 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, за изплатено адвокатско възнаграждение за правна защита и съдействие в производството по анд №256/2019 год. по описа на Районен съд – Момчилград, ведно със законната лихва върху сумата от 360 лева, считано от датата на предявяване на исковата молба - 22.05.2020 г., до датата на окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част, за размера над 360 лв. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Кърджали да заплати на Г.М.Ю. от ***, ЕГН **********, направените по настоящото дело разноски, в размер на 130 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.7.2020г. до 10.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.7.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата, обективирана в Заповед № РД-09-11/ 13.01.2020 г. на областен управител на област Кърджали срещу т.I-ва от Решение ) 43/ 20.12.2019 г. на ОбС – Крумовград, с което е приета план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2020 година и прекратява производството по адм. д. №18/ 2020 г. по описа на КАС в тази част. Отменя т.III-та и т.IV-та от Решение № 43/ 20.12.2019 г. на ОбС - Крумовград, с което е определен размера на годишната такса за битови отпадъци за 2020 година, в лева и промили според данъчната оценка за жилищни имоти и отчетна стойност за нежилищни и според количеството на битовите отпадъци. Осъжда Община Крумовград да заплати на Областна управа Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв ( двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната част – в 7-дневен срок, от съобщаването на страните.
2 Административно дело No 19/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 10.7.2020г.
ОТМЕНЯ Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали, приета с т.I от Решение №20/23.12.2019 г. на Общински съвет-Кърджали. ОСЪЖДА Община Кърджали да заплати на Областна администрация - Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл.194 от АПК.
Особено мнение
на председателя на съдебния състав
3 Административно дело No 20/2020 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 10.7.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на областен управител на област Кърджали, обективирана в Заповед № РД-09-12/ 13.01.2019 г., срещу т.1-ва от Решение № 21 / 23.12.2019 г. на Общински съвет – Кърджали, с което е приета план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2020 година и прекратява производството по адм. д. №20/ 2020 г. по описа на КАС в тази част. Отменя т.2-ра от Решение № 21/ 23.12.2019 г. на ОбС Кърджали, с което е определен размера на такса битови отпадъци на територията на община Кърджали за 2020 година. Осъжда Община Кърджали да заплати на Областна управа Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. ( двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, а в прекратителната част – в 7-дневен срок, от съобщаването на страните.
Особено мнение
на председателя на съдебния състав
4 Административно дело No 55/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СУНИ 80 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НА НАП Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СУНИ 80” ЕООД, c ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С. Х. И., подадена чрез пълномощник - адв.М.Ф. от АК-***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-927-0024184 от 13.12.2019 год., издадена от началник отдел ,,Оперативни дейности” – Пловдив при Главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП, с която, на „СУНИ 80” ЕООД, c ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект: магазин за кафе, намиращ се в ***, стопанисван от „СУНИ 80” ЕООД *** ЕИК *** и е забранен достъпът до него, за срок от 14/четиринадесет/ дни, на основание чл.186, ал.1 и чл.187, ал.1 от ЗДДС. ОСЪЖДА „СУНИ 80” ЕООД, c ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ на Национална агенция за приходите - Централно управление, като разноски по делото, сумата в размер на 100.00/сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, от АПК, незабавно да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 14/четиринадесет/-дневен срок от съобщаването или връчването му на страната.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.7.2020г. до 8.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 36/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Джебел, приети с Решение №23/19.12.2019 г. на ОбС-Джебел, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински Съвет Джебел да заплати на Областна администрация Кърджали, разноски по делото в размер на 20 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл.194 АПК.
2 Административно дело No 37/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Кърджали, обективирано в Заповед №РД-09-20 от 15.01.2020 год., ИЗМЕНЕНИЯТА и ДОПЪЛНЕНИЯТА, приети с Решение №24 от 19.12.2019 год. на Общински съвет – Джебел по Протокол №3 от 19.12.2019 год., на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел/приета с Решение №306 от 26.09.2018 год. на Общински съвет – Джебел по Протокол №31/26.09.2018 год./, както следва:
* * * * *
* * * * *
* * * * *
ОСЪЖДА Община – Джебел, с адрес – ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация - Кърджали, направените деловодни разноски, възлизащи в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 91/2020 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КИРКОВО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ГРАД СОФИЯ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 8.7.2020г.
ИЗМЕНЯ Определение № 65/17.03.2020 г. по а.д. № 91/2020 г. по описа на Административен съд – Кърджали, в частта му относно присъдени разноски на Община Кирково, ЕИК ***, като: ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, ***, да заплати на Община Кирково, ЕИК ***, със съдебен адрес: ***, деловодни разноски в размер на 8 019.55 лв., от които 7 636.2 лв. с ДДС, представляващи част от заплатено възнаграждение за един адвокат и 383.35 лв. внесена държавна такса при образуване на съдебното производство. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г. и главен директор на главна дирекция “Оперативна програма околна среда“ в МОСВ гр.София, за изменение на Определение № 65/17.03.2020 г. по а.д. № 91/2020 г., в частта му за разноските. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба, чрез Административен съд – Кърджали, в 7 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
4 Административно дело No 196/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Т.З. от ***, срещу бездействие на председателя на Общински съвет - Кърджали да изпълни задълженията си по чл.21 от ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №196/2020 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
5 КАНД No 234/2019 ЗАНН: ИААА Р.И.Д. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 8.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 347/ 21.10.2019 г., постановено по а.н.д. № 810/2019г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
6 КАНД No 42/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.И.Ю. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 8.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/04.02.2020 г., постановено по АНД № 1122/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-1300-001149/19.11.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР гр.Кърджали, с което по т. 1 за извършено нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, на основание чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на Ю.И.Ю. от *** са наложени административни наказания: „глоба“ в размер на 1000 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца. Решението е окончателно.
В законна сила на 8.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.7.2020г. до 7.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 253/2019 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ О.А.М. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №157 от 08.11.2019 год., постановено по АНД №238/2019 год. по описа на Районен съд – Момчилград, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №19-0318-000278 от 27.08.2019 год., издадено от началника на РУ – Кирково към ОДМВР - Кърджали, с което, на основание чл.175, ал.3, предл.І/първо/ от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/, на О.А.М. от ***, ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания „глоба”, в размер на 300.00/триста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС”, за срок от 6/шест/ месеца и на основание Наредба №Із-2539 на МВР, са му отнети 10/десет/ контролни точки, за извършено виновно нарушение на чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 7.7.2020г.
2 Частно КАНД No 76/2020 Частни КАНД и КАД И.В.М. НАЧАЛНИК НА РУ МОМЧИЛГРАД ПРИ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 7.7.2020г.
Оставя в сила протоколно определение от проведено на 18.05.2020 г. съдебно заседание по а.н.д. № 65/ 2020 г. на РС – Момчилград. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.7.2020г. до 6.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 38/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДЖЕБЕЛ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ по оспорване на областния управител на област Кърджали, инкорпорирано в Заповед № РД-09-21/15.01.2020 г., изменения и допълнения в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел, приети с Решение № 25 от 19.12.2019 год. на Общински съвет - Джебел, по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Джебел, проведено на 19.12.2019 год., ОСЪЖДА Община Джебел, ДА ЗАПЛАТИ на Областна админстрация - Кърджали, деловодни разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
2 Административно дело No 83/2020 Закон за кадастъра и имотния регистър ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 6.7.2020г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №ДК-11-К-1/31.01.2020 г. на началника на РДНСК – Кърджали, за отмяна на Разрешение за строеж №***/*** г., издадено от главния архитект на община Кирково, както и на одобрения технически и работен проект за строеж „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда и магазин за промишлени стоки в УПИ ***, кв.*** по плана на ***“. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните.
3 Административно дело No 134/2020 Закон за данък върху добавената стойност ОРФЕЙ ТЕКСТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 6.7.2020г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/24.03.2020 г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив, както и потвърдения с него Акт за прихващане или възстановяване по чл.92, ал.11 ЗДДС № ***/*** г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив. ВРЪЩА административната преписка на компетентния орган по приходите при на ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне съобразно указанията, дадени в мотивите към решението. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.7.2020г.
4 Административно дело No 137/2020 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.М.К. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ /НЕЛК/ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.7.2020г.
Отхвърля жалбата на Б.М.К. от ***, срещу Експертно решение № *** от зас. № *** на *** г. на НЕЛК гр.София, с което е потвърдено Експертно решение № *** от зас. № *** на *** г. на ТЕЛК *** състав към МБАЛ „Доктор Атанас Дафовски“ АД, ***. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
5 Административно дело No 194/2020 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Т.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Разпореждане от 6.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от П.Т.З. от ***, с ЕГН **********, с правно основание чл. 256 от АПК, против бездействие на областния управител на област Кърджали относно вмененото му задължение за информиране по смисъла на чл. 21 от Закона за достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 194/2020 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, в 7- дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.7.2020г. до 3.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 29/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Ю. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 28/ 24.01.2020 г., постановено по а.н.д. № 1301/ 2019 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2020г.
2 КАНД No 30/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.О.С. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 19/ 16.01.2020 г., постановено по а.н.д. № 1085/2019г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2020г.
3 КАНД No 33/2020 ЗАНН: ИААА НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ ЕТ А.Ч. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.7.2020г.
Отменя Решение № 3/ 10.01.2020 г., постановено по а.н.д. № 71/2019г. по описа на РС – Крумовград, вместо което постановява: Потвърждава НП № 29-0000153/ 31.07.2019 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Кърджали, с което на ЕТ „ А. Ч.“ с ЕИК *** и седалище и адрес на управление:***, за нарушение на: 1. Чл.7а, ал.2, предл.3-то от Закона за автомобилните превози (ЗАвтП) и 2. Чл.7б, ал.1, изр.1-во от ЗАвтП, са наложени следните административни наказания: 1. Имуществена санкция в размер на 3000 лв. – на основание чл.96г, ал.1, предл.1-во от ЗАвтП и 2. Имуществена санкция в размер на 3000 лв. – на основание чл.96г, ал.1, предл.1-во от ЗАвтП. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2020г.
4 КАНД No 35/2020 ЗАНН: МВР Б.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.7.2020г.
Оставя в сила Решение № 36/ 28.01.2020 г., постановено по а.н.д. № 1339/2019г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 3.7.2020г.
5 КАНД No 81/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ С.Л.У. Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 3.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от М. К. П. – главен юрисконсулт на ОДМВР – Кърджали, като пълномощник и процесуален представител на началника на Районно управление - Кърджали при ОДМВР – Кърджали, против Решение №109 от 23.03.2020 год., постановено по АНД №189/2020 год. по описа на Районен съд – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело №81/2020 год. по описа на Административен съд – Кърджали. Препис от определението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба, чрез Административен съд – Кърджали, до Върховния административен съд, в 7/седем/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.7.2020г. до 2.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 32/2020 Закон за подпомагане на земеделските производители Ш.А.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.А.К., с ЕГН ********** от ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2016 с изх. № 02-090-6500/3943 от 6.9.2019 г., издадено от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ гр.София, подадена чрез Държавен фонд „Земеделие“/вх. № 02-090-65000/3943 от 20.12.2019 г. ОСЪЖДА Ш.А.К. от ***, ЕГН **********, да заплати на ДФ „Земеделие” – София, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 32/2020 г. по описа на АдмС – Кърджали. Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред ВАС на Р България, в 7-дневен срок, считано от днес за ответника и в същия срок, считано от съобщаването му на жалбоподателката.
2 Административно дело No 49/2020 Закон за министерство на вътрешните работи С.С.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Т. от ***, с ЕГН **********, против Заповед №292з-2443 от 18.12.2019 год., издадена от директора на ОДМВР - Кърджали, с която, на основание чл.204, т.3 и чл.199, ал.1, т.5 от ЗМВР, във вр. с чл.197, ал.1, т.2 и във вр. с чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР, на жалбодателя С.С.Т. – *** към РУ – *** при ОДМВР - Кърджали, е наложено дисциплинарно наказание на държавен служител от ОДМВР – Кърджали - „писмено предупреждение”, за срок от 4/четири/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА С.С.Т. от ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на МВР/ОДМВР/ - Кърджали, с адрес: ***, с ЕИК ***, деловодни разноски, възлизащи в размер на 100.00/сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Преписи от настоящото решение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението, съгласно разпоредбата на чл.211, предл.ІІІ/трето/ от ЗМВР, е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 2.7.2020г.
3 Административно дело No 57/2020 КСО С.Ф.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ф.А. от ***, против Решение № 2153-08-4/06.01.2020 г. на директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлено възражението срещу разпореждане №***/*** г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ - Кърджали, като неоснователна. ОСЪЖДА С.Ф.А. от ***, ЕГН **********, да заплати на ТП НОИ - Кърджали, деловодни разноски в размер на 100 лв. На основание чл.119 от КСО, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2020г.
4 Административно дело No 64/2020 КСО Б.Х.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 2.7.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Х.Ю. от ***, против Решение №2153-08-7/06.01.2020 г. на директора на ТП на НОИ - Кърджали, като неоснователна. ОСЪЖДА Б.Х.Ю. от ***, ЕГН **********, да заплати на ТП НОИ - Кърджали, деловодни разноски в размер на 100 лв. На основание чл.119 от КСО, решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 2.7.2020г.
5 Административно дело No 147/2020 КСО Б.Р.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 2.7.2020г.
Отхвърля жалбата на Б.Р.Ч. от *** срещу Решение № 2153-08-55/ 26.03.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата му среща Разпореждане № ***/ *** г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Кърджали. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
6 КАНД No 48/2020 ЗАНН: ДИТ ЕФЕС АК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 2.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/19.02.2020 г., постановено по АНД № 1224/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 2.7.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2020г. до 1.7.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 26/2020 ЗАНН: НАП БИСЛАВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НА НАП Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №24/22.01.2020 г., постановено по анд №942/2019 г. по описа на Районен съд – Кърджали. ОСЪЖДА „Бислав“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, да заплати на Национална агенция за приходите гр.София ***, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.7.2020г.
2 КАНД No 28/2020 ЗАНН: НАП БИСЛАВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ПЛОВДИВ В ЦУ НА НАП Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21 от 17.01.2020 год., постановено по АНД №941/2019 год. по описа на Районен съд - Кърджали. ОСЪЖДА „БИСЛАВ” ООД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Национална агенция за приходите – град София ***, юрисконсултско възнаграждение, в размер на 80.00/осемдесет/ лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 1.7.2020г.
3 КАНД No 36/2020 ЗАНН: ДИТ МОБИ ДИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 1.7.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/27.01.2020 г., постановено по анд №1267/2019 г. по описа на Районен съд - Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 1.7.2020г.