АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.8.2020г. до 31.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 126/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) В. ФАРМ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 31.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-55 от 05.03.2020 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, с която, на „В. Фарм” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му В.И.М., са наложени санкции „финансова неустойка”, общо в размер на 500.00/петстотин/ лева, за констатирани общо 10/десет/ броя нарушения, от които 9/девет/ нарушения на условията и реда за отпускане на лекарствени продукти и 1/едно/ нарушение на изискването за писмено уведомяване на възложителя за промяна на работното време, за всяко едно от които нарушения е наложена санкция „финансова неустойка”, в размер на 50.00/петдесет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Частно КАНД No 101/2020 Частни КАНД и КАД Е.И.Г. ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 31.8.2020г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 17.07.2020 г., постановено по адм. дело № 534/2020 г. по описа на Районен съд – Кърджали. ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане по същество на искането на Е.Г. за изменение на решение №173/30.06.2020 г., постановено по адм. дело № 534/2020 г. по описа на Районен съд – Кърджали, в частта му за разноските. Определението е окончателно.
В законна сила на 31.8.2020г.
3 КАНД No 112/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.Т.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 31.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Т.П. срещу Решение № 166/22.06.2020 г. постановено по анд №434/2020 г. по описа на Районен съд-Кърджали и ПРЕКРАТЯВА производството по канд №112/2020 г. по описа на АС - Кърджали. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.8.2020г. до 28.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 61/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ДОКТОР Р. Т. Н. ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции №РД-21-348 от 09.12.2019 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ЧАСТТА Й по т.4, т.5, т.7, т.8 и т.10, с които, за извършени нарушения на установените изисквания за работа с първични медицински документи и тяхното правилно изготвяне и попълване/по т.4, т.5, т.7 и т.8/ и за извършено нарушение на реда и условията за предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК/по т.10/, на „Амбулатория за първична медицинска помощ - Индивидуална практика - д-р Р. Т. Н.” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от д-р Р. Т. Н., с адрес: ***, на основание чл.76, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.55, ал.2, т.2, т.3, т.5 и т.6б от Закона за здравното осигуряване/330/ и чл.418, ал.1, чл.402, ал.1 и чл.403, ал.1 от НРД за медицински дейности за 2018 год., са наложени санкции „финансова неустойка”, в размер на 50.00/петдесет/ лева, за всяко едно от нарушенията. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амбулатория за първична медицинска помощ - Индивидуална практика - д-р Р. Т. Н.” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от д-р Р. Т. Н., с адрес: ***, против Заповед за налагане на санкции №РД-21-348 от 09.12.2019 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - град Кърджали, В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Кърджали, с адрес – ***, да заплати на „Амбулатория за първична медицинска помощ - Индивидуална практика - д-р Р. Т. Н.” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от д-р Р. Т. Н., с адрес: ***, направени по делото разноски, в размер на 187.95/сто осемдесет и седем лв. и 95 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 163/2020 КСО Н.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 28.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Х., с постоянен адрес – ***, с ЕГН **********, против Решение №Ц2153-08-7 от 09.04.2020 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена, като неоснователна, жалбата му против Разпореждане №**/прот. №*** от *** год. на ръководител „Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане е изменена личната му пенсия за инвалидност и е определена в действителен размер, В ЧАСТТА МУ относно определената начална дата на отпускане на пенсията. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 197/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ф.А.И. *** КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ СЕКТОР ПП Й. И. Х. Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 28.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 20-1300-000257/11.06.2020 г., издадена от *** в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР гр.Кърджали, с която на Ф.А.И. от ***, с ЕГН **********, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, от ЗДвП – „прекратяване на регистрацията на ППС“ за срок от 6 месеца, при което са отнети 2бр. регистрационни табели с надпис *** и СРМПС № ***. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Кърджали, с административен адрес: ***, да заплати на Ф.А.И. от ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 370 лв. Препис от решението да се връчи на страните. На основание чл. 172, ал. 5 от ЗДвП, решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.8.2020г.
4 Административно дело No 206/2020 Закон за данък върху добавената стойност Н.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ГРАД ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 28.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба/вх. № *** от *** г./ от Н.Д.Н. от ***, действащ чрез адв.Х.М. от АК-***, против Ревизионен акт № Р-16000919005202-091-001/27.02.2020 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП –Пловдив, потвърден с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 228/22.05.2020 г., като недопустима, поради просрочието й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2020 г. по описа на Административен съд – Кърджали. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, в 7- дневен срок от съобщаването му
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.8.2020г. до 27.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 174/2020 Закон за държавния служител К.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 27.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на К.Д.Г. от ***, с ЕГН **********, срещу Заповед № 23-1577/27.03.2020 год., издадена от изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, с която на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с К.Д.Г., считано от 10.04.2020 г. ОСЪЖДА К.Д.Г. от ***, с ЕГН **********, да заплати на Национална агенция за приходите с административен адрес ***, деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение, в размер на 100 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.8.2020г. до 25.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 462/2019 КСО А.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 25.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.М., с ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, против Решение №2153-08-195 от 15.11.2019 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата/възражението/ й против Разпореждане №*** от *** год. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане й е отказано отпускането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради майчинство, за периода от 01.01.2019 год. до 11.02.2019 година. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението, съгласно разпоредбата на чл.119 от КСО, е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.
В законна сила на 25.8.2020г.
2 Административно дело No 186/2020 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия А.М.Д. НАЧАЛНИК НА РУ КЪРДЖАЛИ КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 25.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение с изх. № 1947р-8408/12.05.2020 г., издадено от началник на РУ – Кърджали, с което е отказано издаването на Разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие - пистолет Зиг Зауер“, кал *** мм., №***, за самоотбрана на А.М.Д., на основание чл. 58, ал. 1, т. 10 от ЗОБВВПИ. ВРЪЩА административната преписка на началник РУ – Кърджали, за ново произнасяне по Молба вх. № ***/*** г. с подател А.М.Д. ***, при спазване на дадените задължителните указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Кърджали, ***, да заплати на А.М.Д. ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 410 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.8.2020г. до 21.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 458/2019 КСО Б.Б.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Б.Р., с посочен в жалбата адрес ***, с ЕГН **********, против Решение №2153-08-177 от 04.11.2019 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата /възражението/ й против Разпореждане №*** от *** год. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане й е отказано отпускането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради майчинство, за периода от 29.03.2019 год. до 09.05.2019 година. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението, съгласно разпоредбата на чл.119 от КСО, е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.
В законна сила на 21.8.2020г.
2 Административно дело No 459/2019 КСО Б.Б.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 21.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Б.Р., с посочен в жалбата адрес ***, с ЕГН **********, против Решение №2153-08-178 от 04.11.2019 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата/възражението/ й против Разпореждане №*** от *** год. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане й е отказано отпускането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради майчинство, за периода от 10.05.2019 год. до 26.06.2019 година. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението, съгласно разпоредбата на чл.119 от КСО, е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.
В законна сила на 21.8.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.8.2020г. до 20.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 436/2019 КСО Б.Х.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 20.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Х.Ю., с посочен постоянен адрес ***, с ЕГН **********, против Решение №2153-08-182 от 04.11.2019 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата /възражението/ й против Разпореждане №*** от *** год. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Кърджали, с което разпореждане й е отказано отпускането на парично обезщетение за временна неработоспособност поради майчинство. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението, съгласно разпоредбата на чл.119 от КСО, е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.
В законна сила на 20.8.2020г.
2 Административно дело No 157/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 20.8.2020г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-21-41/07.02.2020 г. на директора на РЗОК - Кърджали в частта й, с която на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, ***, ЕИК ***, са наложени финансови неустойки в размер на 600 лв., за нарушения, констатирани в т. 2, т. 7 и т. 8 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, ***, ЕИК ***, против Заповед № РД-21-41/07.02.2020 г. на директора на РЗОК - Кърджали в частта й по т. 1, с която е наложена финансова неустойка в размер на 200 лв., като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали, с адрес – ***, да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, деловодни разноски в размер на 720 лева. ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение/МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, да заплати на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали, с адрес – ***, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.8.2020г. до 19.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 71/2020 ДОПК – други частни административни Г.М.Л. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 19.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №2 от 02.01.2020 год., издадено от териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане Изх.№*** от *** год., с което е отказано погасяване по давност и отписване на публични задължения на Г.М.Л. ***, с ЕГН **********, издадено от *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, В ЧАСТТА МУ по т.1, т.3, т.5, т.6, т.7 и т.17 от същото И ОТМЕНЯ Разпореждане с Изх.№*** от *** год., с което е отказано погасяване поради изтекла давност и отписване на публични задължения, издадено от *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, В ЧАСТТА МУ по: По т.1 – за задължения, представляващи доначислена лихва за фонд ДЗПО, за период 08.05.2009 год. до 02.07.2009 год., върху главница, дължима за 2008 год., като задължението за главницата е погасено чрез плащане на 02.07.2009 год. и което задължение за лихва е в размер на 2.08 лева, според посоченото в т.1 от разпореждането на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали; По т.3 – за задължения, представляващи доначислена лихва за фонд ДЗПО, за период 03.07.2009 год. до 31.12.2009 год., върху главница, дължима за 2008 год., като задължението за главницата е погасено чрез плащане на 31.12.2009 год. и което задължение за лихва е в размер на 6.48 лева, според посоченото в т.3 от разпореждането на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали; По т.5 – за задължения, представляващи доначислена лихва за фонд ДОО, върху главница, дължима за 2008 год., като задължението за главницата е погасено чрез плащане, както следва: на 31.12.2009 год./295.20 лв./, на 31.12.2010 год./246.00 лв./ и на 07.02.2017 год./49.20 лв./ и което задължение за лихва е в размер на 99.37 лева, според посоченото в т.5 от разпореждането на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали; По т.6 – за задължения, представляващи доначислена лихва върху задължение за данък върху доходите на физическите лица, за период 01.01.2009 год. до 31.12.2009 год., върху главница, дължима за 2009 год., като задължението за главницата е погасено чрез плащане на 31.12.2009 год. и което задължение за лихва е в размер на 322.43 лева, според посоченото в т.6 от разпореждането на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали; По т.7 – за задължения, представляващи доначислена лихва за задължения за данък върху доходите на физическите лица, за период 01.01.2008 год. до 31.12.2008 год., върху главница, дължима за 2008 год., като задължението за главницата е погасено частично на 31.12.2009 год./9132.29 лева/ и което задължение за лихва е в размер на 3751.02 лева, според посоченото в т.7 от разпореждането на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали. По т.17 – за задължение за наложена глоба с фиш №***/*** год., издаден от ГД на НП ОДМВР - *** ВРЪЩА преписката на *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, в отменените му части, за ново произнасяне по Възражение с Вх.№*** от *** год. по описа на ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, подадено от Г.М.Л. ***, с ЕГН **********, при съблюдаване на дадените в мотивите към настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закон. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Л. от ***, с ЕГН **********, против Решение №2 от 02.01.2020 год. на териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с която е потвърдено Разпореждане Изх.№С190009-137-0010814/04.12.2019 год., с което е отказано погасяване по давност на задължения, издадено от К. Г. - *** при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, В ЧАСТТА МУ по т.2, т.4, т.8, т.9, т.10, т.11, т.13, т.14, т.15 и т.16 от същото. ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - град Пловдив, с адрес – ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Л. от ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 509.40/петстотин и девет лв. и 40 ст./ лева, представляваща направени разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
2 Административно дело No 110/2020 Кодекс на труда Ф.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 19.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.И.М. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, чрез адв.С., срещу Решение с изх. № 20006585/07.02.2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с което е отхвърлена жалбата на Ф.И.М. против Разпореждане № ***/*** г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ гр.София, с което е отказано прекратяване на трудовия договор на Ф.И.М. с „***“ ЕООД, с ЕИК ***, на основание чл. 327, ал. 2 от КТ и е потвърдено обжалваното разпореждане. ОСЪЖДА Ф.И.М. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес: ***, да заплати на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, с административен адрес: ***, деловодни разноски в размер на 100 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС, чрез Административен съд – Кърджали, в 14-дневен срок от съобщаването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.8.2020г. до 14.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 94/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 14.8.2020г.
ОТМЕНЯ т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от Писмена покана с Изх.№РД-14-16 от 13.01.2020 год., издадена от директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - град Кърджали, за възстановяване на суми, получени без правно основание, от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, представлявано от изпълнителния директор Т.Д.Ч., възлизащи общо в размер на 22490.00/двадесет и две хиляди четиристотин и деветдесет/ лева. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали, с адрес – ***, ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски”АД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявана от изпълнителния директор Т.Д.Ч. от ***, направените по делото разноски, в размер на 1733.50/хиляда седемстотин тридесет и три лв. и 50 ст./ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария, чрез Административен съд – Кърджали, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.8.2020г. до 13.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 188/2020 Закон за защита от дискриминация РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪРДЖАЛИ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.8.2020г.
Отменя Решение № 233/ 22.05.2020 г. по преписка № ***/ *** г., на пети заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация в частта му по т.V, с която на Регионално управление на образованието – Кърджали, представлявано от началника Г. К., на основание чл.80, ал.3 от ЗЗД, в качеството му на ползвател на имоти в сграда с адрес: ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева за извършено нарушение на чл.5, във връзка с чл.37, ал.2 от ЗЗД по отношение на лица с увреждания или намалена подвижност. Отхвърля жалбата на Регионално управление на образованието – Кърджали срещу т.IV и т. VI от Решение № 233/ 22.05.2020 г. по преписка № ***/ *** г., на пети заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 193/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 13.8.2020г.
Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 200.00 лв. (двеста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатено адвокатско възнаграждение), причинени от отменено по съдебен ред НП № 19-0318-00132/ 10.05.2019 г. на началник РУ – Кирково), ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. Осъжда Областна дирекция на Министерството вътрешните работи, град Кърджали, да заплати на М.М.А. с ЕГН ********** и адрес: ***, сумата в размер на 310,00 лв. (триста и десет лева), представляващи направени разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 249/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 О. Т. А. КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 13.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на О.Т.А., с посочен в жалбата адрес: ***, ЕГН **********, направено чрез пълномощник – адвокат В.Л. от АК-***, със съдебен адрес:***, ***, за спиране изпълнението на Разрешение №43 от 01.07.2020 год. за отсичане и изкореняване на трайни насаждения в селскостопански земи, издадено от кмета на община Кърджали. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи незабавно на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, чрез Административен съд - Кърджали, в 7/седем/-дневен срок от съобщаването или връчването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.8.2020г. до 12.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 167/2020 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 12.8.2020г.
Отменя Заповед за налагане на санкции, № РД-21-349/ 09.12.2019 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта по т.2, с която на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК ***, е наложена санкция „ Финансова неустойка“ в размер от 200.00 лв. (двеста лева). Отхвърля жалбата на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** срещу Заповед № РД-21-349/ 09.12.2019 г. на директора на РЗОК – Кърджали, в частта й по т.т.3 и 4, с която на лечебното заведение е наложена санкция „Финансова неустойка“ в общ размер на 400.00 лв. (четиристотин лева). Осъжда Районна здравно осигурителна каса – Кърджали да заплати на МБАЛ „ Д-р Атанас Дафовски” АД – *** с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** деловодни разноски в размер на 156.67 лв. ( сто петдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.8.2020г. до 11.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 97/2020 КСО Б. 1991 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 10.8.2020г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-08-21 от 21.01.2020 год., издадено от директора на ТП на НОИ - Кърджали, с което е отхвърлена жалбата на „Б.-1991” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя му Б. Ф. А., против Задължителни предписания №ЗД-1-08-00687870 от 04.12.2020 год., издадени от контролен орган/***/ в ТП на НОИ – Кърджали, като неоснователна И ОТМЕНЯ Задължителни предписания №ЗД-1-08-00687870 от 04.12.2020 год., издадени от контролен орган/***/ в ТП на НОИ – Кърджали. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ – град Кърджали – ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Б.-1991” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя му Б. Ф. А., направените по делото разноски, възлизащи общо в размер на 650.00/шестстотин и петдесет/ лева, представляващи заплатена държавна такса и заплатено в брой адвокатско възнаграждение с ДДС. Преписи от решението, на основание чл.138, ал.3, във връзка с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Решението подлежи на обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ – дневен срок от съобщаването или връчването му.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.8.2020г. до 7.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 141/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.8.2020г.
ОСЪЖДА община Черноочене, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 15.00/петнадесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатена такса за достъп до обществена информация), причинени му от отменената, с влязлото в сила на 03.12.2019 год. Решение №273 от 13.11.2019 год., постановено по административно дело №304/2019 год. на Административен съд – Кърджали, разпоредба на т.71 от Приложение №1 към Наредба №1 от 20.02.2003 год. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение №03 от 20.02.2003 год. на Общински съвет – Черноочене. ОСЪЖДА община Черноочене, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 110/сто и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 143/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.8.2020г.
ОСЪЖДА община Джебел, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 2.00/два/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатена такса за достъп до обществена информация), причинени му от отменената, с влязлото в сила на 06.12.2019 год. Решение №270 от 12.11.2019 год., постановено по административно дело №303/2019 год. на Административен съд – Кърджали, разпоредба на чл.41, т.11, абзац 1/първи/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Джебел, приета с Решение №306 от 26.09.2018 год. на Общински съвет – Джебел. ОСЪЖДА община Джебел, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, деловодни разноски, в размер на 110/сто и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
3 Административно дело No 153/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.З. ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 7.8.2020г.
ОСЪЖДА община Момчилград, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, сумата в размер на 2.00/два/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди (заплатена такса за достъп до обществена информация), причинени му от отменената, с влязлото в сила на 12.08.2017 год. Решение №111 от 24.07.2017 год., постановено по административно дело №112/2017 год. на Административен съд – Кърджали, разпоредба на чл.39, ал.1, т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград, приета с Решение №03 от 20.02.2003 год. на Общински съвет – Черноочене. ОСЪЖДА община Момчилград, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.З., с адрес: ***, с ЕГН **********, деловодни разноски в размер на 110/сто и десет/ лева. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на РБ, в 14/четиринадесет/ - дневен срок, от съобщаването или връчването му на страните.
4 Административно дело No 237/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖЕБЕЛ ТУРИЗЪМ ООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 7.8.2020г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Джебел туризъм“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** срещу ЗППАМ № РД-14-1561/ 15.07.2020 г. на изпълняващ длъжността началник Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр.Кърджали. Прекратява производството по адм.д. № 237/ 2020 г. по описа на АС – Кърджали. Определението може да се обжалва пред ВАС, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 246/2020 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д И Ш ООД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 7.8.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/2020 г. по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА делото на съдебния състав по чл. 135, ал. 4 от АПК, за определяне на компетентен съд. Определението не подлежи на обжалване.
6 Частно КАНД No 99/2020 Частни КАНД и КАД ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Определение от 7.8.2020г.
Оставя в сила Определение № 238/ 17.06.2020 г., постановено по а.н.д. № 711/ 2020 г. на РС – Кърджали. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.8.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.8.2020г. до 6.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 79/2020 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕВРОСТРОЙ 2004 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОМЧИЛГРАД Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Решение от 6.8.2020г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение №30 от 19.12.2019 год. от Протокол №3 от 19.12.2019 год. на Общински съвет – Момчилград, т.1 от същото, В ЧАСТТА Й, с която, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, не е разрешено изработване на ПУП - ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване), за обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти”, находище „***” - участък „***", в землищата на *** и ***, ***”. ОТМЕНЯ Решение №30 от 19.12.2019 год. от Протокол №3 от 19.12.2019 год. на Общински съвет – Момчилград, с което, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Момчилград не е разрешил изработване на ПУП - ПП (Подробен устройствен план – Парцеларен план), за определяне контура на обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти”, находище „***” - участък „***", в землищата на *** и ***, ***” и с което не е одобрил съответното задание за проектиране. ИЗПРАЩА административната преписка, образувана по Докладна записка с Изх.№0800-156 от 24.11.2017 год. на кмета на община Момчилград, до Общински съвет – Момчилград, внесена в Общински съвет – Момчилград с Вх.№226 от 10.12.2019 год., във връзка със Заявление с Вх.№*** от *** год. на община Момчилград, подадено от „ЕВРОСТРОЙ - 2004” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Б. Е. К., на Общински съвет – Момчилград, за ново произнасяне, в едномесечен срок от датата на получаване на преписката и при съобразяване с указанията, дадени в мотивите към настоящото решение. ОСЪЖДА община – Момчилград, с адрес: ***, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОСТРОЙ - 2004” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя му Б. Е. К., сумата в размер на 1490.00/хиляда четиристотин и деветдесет/ лева, представляваща направени деловодни разноски. Препис от решението, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните по делото. Решението подлежи на касационно обжалване, чрез Административен съд – Кърджали, пред Върховния административен съд на Република България, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от съобщаването или връчването му на страните.
2 Административно дело No 85/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУМОВГРАД Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 6.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, частично като незаконосъобразна, Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Крумовград, приета с Решение № 696 по протокол № 46 от 28.08.2015 г. на Общински съвет – Крумовград, както следва: наименованието, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 1, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 2, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 4, в частта относно „или с определена група инвалидност“; чл. 6 изр. 1-во и т. 1, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 10/1/, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 10 /3/, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 11, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 13 /1/, в частта относно „и хората с увреждания“ и чл. 16, изр. 1-во и т. 4, в частта относно „и хората с увреждания“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, срещу останалата част на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Крумовград, приета с Решение № 696 по протокол № 46 от 28.08.2015 г. на Общински съвет – Крумовград. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 85/2020 г. по описа на Административен съд – Кърджали, в тази му част. ОСЪЖДА Община Крумовград с административен адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, със съдебен адрес:***, ***, деловодни разноски в размер на 1087.50 лв. Решението, в частта му с която е оставено без разглеждане оспорването и частично е прекратено производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му, а в останалата част пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
3 Административно дело No 87/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Решение от 6.8.2020г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.1; чл.2; чл.6, изр. 1-во и чл.6, т.1; чл.10, ал.1; чл.11; чл.13, ал.1; чл.16, изр.1-во и чл.16, т.4; чл.18, ал.2 и ал.3 от Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Ардино, както и наименованието на оспорената наредба, в частта им относно изразите „ … и/или хората с увреждания“. ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 4 от Наредба за организацията и дейността на клуба на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Ардино, в частта й относно израза „ … или с определена група инвалидност“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Община Ардино да заплати на Фондация „Гринберг“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, разноски по делото, в размер на 987,50 лева. Решението, в прекратителната му част има характер на определение и може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението, а в останалата част, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила, решението подлежи на обявяване по реда на чл. 194 от АПК.
4 Административно дело No 88/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.8.2020г.
Отменя Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кърджали, приета с Решение № 65/ 28.03.2012 г. на ОбС – Кърджали, в следните части: чл.1; чл.2; чл.6, т.1 и т.2; чл.7; чл.11, ал.1; чл.12; чл.14, ал.1; чл.17; чл.19, ал.2 и ал.3, относно израза „хората с увреждания“, както и чл.4 относно израза „ с определена група инвалидност“, както и наименованието на оспорената наредба, в частта й относно израза „ и хората с увреждания“. Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Гринберг“, *** срещу Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кърджали, приета с Решение № 65/ 28.03.2012 г. на ОбС – Кърджали, в останалата част. Прекратява производството по делото в тази част. Осъжда Община Кърджали да заплати на Фондация „Гринберг“ с ЕИК ***, с адрес: ***, деловодни разноски в размер на 1057.50 лв. ( хиляда и петдесет и седем лева и петдесет стотинки). Решението, в прекратителната част, може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок, а в останалата част – в 14-дневен срок, от съобщаването му на страните.Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
5 Административно дело No 176/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ФОНДАЦИЯ ГРИНБЕРГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КИРКОВО Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 6.8.2020г.
ОТМЕНЯ по жалба на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, частично като незаконосъобразна, Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кирково, приета с Решение № 111 по Протокол № 8 от 27.05.2016 г. на Общински съвет – Кирково, както следва: наименованието, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 1, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 2, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 4, в частта относно „или с определена група инвалидност“; чл. 6 изр. 1-во и т. 1, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 10/1/, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 10 /3/, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 11, в частта относно „и хората с увреждания“; чл. 13 /1/, в частта относно „и хората с увреждания“ и чл. 16, в частта относно „и хората с увреждания“. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, срещу останалата част на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера и хората с увреждания в община Кирково, приета с Решение № 111 по Протокол № 8 от 27.05.2016 г. на Общински съвет – Кирково. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 176/2020 г. по описа на Административен съд – Кърджали, в тази му част. ОСЪЖДА Община Кирково с административен адрес ***, обл.Кърджали, ДА ЗАПЛАТИ на Фондация „Гринберг“ ***, ЕИК ***, със съдебен адрес:***, ***, деловодни разноски в размер на 634 лв. Решението, в частта му с която е оставено без разглеждане оспорването и частично е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от съобщаването му, а в останалата част пред Върховния административен съд, в 14/четиринадесет/ - дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено. Препис от решението да се връчи на страните по делото. Решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК при неподаване в срок на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени от касационния съд.
6 КАНД No 62/2020 ЗАНН: ДНСК ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ ЕЛЕКТРО ГАРАНТ ЕООД Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.8.2020г.
Оставя в сила Решение № 89/ 11.03.2020 г., постановено по а.н.д. № 1263/2019 г. по описа на РС – Кърджали. Осъжда Дирекция за национален и строителен контрол, гр. София да заплати на Електро гарант“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление:*** адвокатско възнаграждение в размер на 1 430 лв. (хиляда и четиристотин и тридесет лева) Решението е окончателно.
В законна сила на 6.8.2020г.
7 КАНД No 63/2020 ЗАНН: КЗП ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ДИРЕКТОР НА КЗП РД ПЛОВДИВ Председател:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 6.8.2020г.
Оставя в сила Решение № 33/ 22.01.2020 г., постановено по а.н.д. № 1064/2019 г. по описа на РС – Кърджали. Решението е окончателно.
В законна сила на 6.8.2020г.
8 КАНД No 104/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР КЪРДЖАЛИ РУ ДЖЕБЕЛ Р.Х.И. Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 6.8.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 104/2020 год. по описа на Административен съд – Кърджали. ИЗПРАЩА КАНД № 104/2020 год. по описа на Административен съд – Кърджали, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в равен по степен съседен административен съд. Преписи от настоящото определение да се изпратят на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.8.2020г. до 5.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 КАНД No 61/2020 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Решение от 5.8.2020г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/21.02.2020 г., постановено по АНД № 8/2020 г. по описа на Районен съд – Кърджали. Решението е окончателно
В законна сила на 5.8.2020г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.8.2020г. до 4.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 468/2019 КСО Н.М.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 4.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Н.М.И., с постоянен адрес: ***, подадена чрез адв. С.Ф.М. от АК-***, против Решение №2153-08-201 от 20.11.2019 г., издадено от директора на ТП на НОИ – Кърджали, с което е отхвърлена жалбата/възражението/ й против Разпореждане №*** от *** г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Кърджали. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №468/2019 год. по описа на Административен съд Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, подадена чрез Административен съд – Кърджали до ВАС на Република България, в 7-дневен срок от днес.
2 Административно дело No 235/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. УПРАВИТЕЛ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА Докладчик:
АНГЕЛ М. МОМЧИЛОВ
Определение от 4.8.2020г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от С.К.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, ***, против Заповед № РД-23-38/13.07.2020 г., издадена от директора на Дом за стари хора ***, с която е постановено прекратяване на Договор за предоставяне на социални услуги № ***/*** г., като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираното от С.К.С., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, ***, искане с правно основание чл. 166, ал. 4 от АПК, за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-23-38/13.07.2020 г., като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 235/2020 г. по описа на Административен съд - Кърджали. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ - съдебни актове, подлежащи на публикуване

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2020г. до 3.8.2020г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 129/2020 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА КЪРДЖАЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АРДИНО Докладчик:
МАРИЯ К. БОЖКОВА
Решение от 3.8.2020г.
Отменя разпоредбата на чл.11 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино , приета с Решение № 440/ 17.10.2018 г. на ОбС – Ардино, в частта „ до 30 октомври“. Отхвърля протеста с искане да се отмени цялата разпоредба на чл.11, ал.1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино. Отменя чл.15 и чл.57, ал.4 и ал.5 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино, приета с Решение № 440/ 17.10.2018 г. на ОбС – Ардино. Отменя разпоредбата на чл. 51, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино, в частта относно "патентната дейност от посочените в т. 12 и 13 на Приложение № 4 към глава втора, раздел V от ЗМДТ", като отхвърля протеста в останалата част, а именно за цялостна отмяна на чл. 51, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ардино. Осъжда Община Ардино с ЕИК *** и адрес: *** да заплати на Окръжна прокуратура – Кърджали деловодни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева). Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Решението, след влизането му в законна сила, да се обяви по реда на чл. 194 от АПК.
2 Административно дело No 232/2020 КСО Ф.А.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ КЪРДЖАЛИ Докладчик:
ВИКТОР Д. АТАНАСОВ
Определение от 3.8.2020г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на Ф.А.Х., с посочен адрес: ***, с ЕГН **********, подадена чрез адв.Д.П. от АК-***, против Решение №Ц2153-08-31 от 24.06.2020 год. на директора на ТП на НОИ - град Кърджали, с което, на основание чл.88, ал.1, т.2 от АПК, във връзка с чл.117, ал.5 от КСО, е оставена без разглеждане жалбата му против Разпореждане №*** от *** год. на ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - град Кърджали и на основание чл.88, ал.2 от АПК е прекратено административното производството по обжалване на същото разпореждане. Препис от настоящото определение, на основание чл.138, ал.3, във вр. с чл.137, ал.1 от АПК, да се изпрати или връчи на страните. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 3.8.2020г.
3 Административно дело No 233/2020 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Р.Х. НАЧАЛНИК НА РУ КИРКОВО КЪМ ОД НА МВР КЪРДЖАЛИ Докладчик:
АЙГЮЛ А. ШЕФКИ
Определение от 3.8.2020г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№233/2020 г., по описа на Административен съд - Кърджали. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Смолян. Препис от определението да се връчи на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване.